Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος που αφορά αποζημίωση γης

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/30.01.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 28/2018
 
Θέμα 23ο Η.Δ.: «Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος που αφορά αποζημίωση γης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης και αποζημίωσης επικειμένων στα Ο.Τ. 623 & ΚΧ 622 στο σχέδιο περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3425/26-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος, , αποχώρησε στο τέλος του4ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
17.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του5ου ΘΕΗΔ
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.ΛαμπρινόςΠαναγιώτης–Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10 Καρασάββας Ιωάννης
11.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος που αφορά αποζημίωση γης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης και αποζημίωσης επικειμένων στα Ο.Τ. 623 & ΚΧ 622 στο σχέδιο περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ Κορίνθου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. την αριθμ. πρωτ. 17862/1381/2017 αίτηση των κ.κ.: 1. Σπυριδούλας Παπαθανασοπούλου, 2. Ελένης Παπαθανασοπούλου, 3. Σπυρίδωνα Παπαθανασόπουλου και 4. Κωνσταντίνας Παπαθανασοπούλου τέκνα Απόστολου και Ελένης, το οποίο αίτημα αντ΄ αυτών υπογράφει η μητέρα τους Ελένη, οι οποίοι ήταν φερόμενοι ιδιοκτήτες σε ποσοστό 25% έκαστος του αρχικού και μέχρι την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0523048 στα ΟΤ.623 & ΚΧ.622 το οποίο βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”περίεξώδικου συμβιβασμού:α) για το δικαίωμα αποζημίωσης γης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης και συγκεκριμένα οι: 1η,3ος, 4η εξ αυτών για 62,13 τμ και η 2η για 62,16 τμ με τιμή τετραγωνικού μέτρου 120€/τμ.σύμφωνα με την αρ. 512/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων
και β) για την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας τους όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων και σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5 / 1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” 1/2013.
2. την από 05-12-2017 γνωμοδότηση της κας Δήμητρας Ανδρικοπούλου πληρεξούσιας Δικηγόρου Κορίνθου στην οποία αναφέρει ότι το αίτημα των ανωτέρω ιδιοκτητών περί εξώδικου συμβιβασμού είναι προς το συμφέρον του Δήμου Κορινθίων γιατί αφ’ ενός θα αποφευχθούν δικαστικές διαδικασίες και δικαστικές δαπάνες και αφετέρου η προτεινόμενη τιμή μονάδος των 120,00 €/τ.μ. ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είναι η πλέον συμφέρουσα και ταυτόσημη με εκείνη (ΑΔΣ 512/13) που έχει λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο.
3. την αριθμ.384/16-10-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο περί του εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος με την τιμή των 120,00 €/τ.μ. για την αποζημίωση των κ.κ.: 1. Σπυριδούλας Παπαθανασοπούλου, 2. Ελένης Παπαθανασοπούλου, 3. Σπυρίδωνα Παπαθανασόπουλου και 4. Κωνσταντίνας Παπαθανασοπούλου τέκνα Απόστολου και Ελένης, το οποίο αίτημα αντ΄ αυτών υπογράφει η μητέρα τους Ελένη, οι οποίοι ήταν φερόμενοι ιδιοκτήτες σε ποσοστό 25% έκαστος του αρχικού από τον Δήμο Κορινθίων λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης και συγκεκριμένα οι 1η, 3ος, 4η εξ αυτών για 62,13 τμ και η 2η για 62,16 τμ με τιμή τετραγωνικού μέτρου 120/τμ. ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τους αιτούντες λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης ως εξής : 1. την κα Σπυριδούλα Παπαθανασοπούλου 62,13τμ * 120€/τμ=7.455,60 € 2.την κα Ελένη Παπαθανασοπούλου 62,16τμ * 120€/τμ=7.459,20 € 3. τον κ. Σπυρίδωνα Παπαθανασόπουλο 62,13τμ * 120€/τμ=7.455,60 € και4. την κα Κωνσταντίνας Παπαθανασοπούλου62,13τμ * 120€/τμ=7.455,60 € δηλαδή συνολικά την αποζημίωση των 248,55τμμε το ποσό των 248,55τμ*120€/τμ= 29.826,00 € και β) για την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας τους όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων και σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5 / 1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” 1/2013 σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό Πίνακαδηλαδή με 3.210,00 €
 
επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 0523048
Είδος
Ποσότητα
Κατάσταση
Τιμή Μονάδος
Σύνολο ανά είδος
Σύνολο ανά ιδιοκτησία
Ποσοστό συνιδιοκτη-σίας
Σύνολο ανά ποσοστό
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
15
ΜΕΓΑΛΗ
100 €/τεμ
1500,00
3210,00
25,00% έκαστος
802,50€ έκαστος
ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
190,00 τ.μ
9  €/τμ
1.710,00 €
 
Συνολικά η αποζημίωσή των αιτούντων αυτής και βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει σε (29.826,00+3210,00)33.036,00 €.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 ιδ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 5 του Ν. 4071/2012 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τον εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης για την αποζημίωση των κ.κ.: 1. Σπυριδούλας Παπαθανασοπούλου, 2. Ελένης Παπαθανασοπούλου, 3. Σπυρίδωνα Παπαθανασόπουλου και 4. Κωνσταντίνας Παπαθανασοπούλου τέκνα Απόστολου και Ελένης, το οποίο αίτημα αντ΄ αυτών υπογράφει η μητέρα τους Ελένη, οι οποίοι ήταν φερόμενοι ιδιοκτήτες σε ποσοστό 25% έκαστος αρχικά από το Δήμο Κορινθίων, λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης και αποζημίωσης επικειμένων των ως άνω αιτούντων ιδιοκτησίας  με κωδ. αρ. κτηματογράφησης 0523048 στα Ο.Τ. 623 & ΚΧ 622 που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ .
 
Καθορίζει ως τιμή μονάδος το ποσό των 120,00 €/τ.μ. για την αποζημίωση που οφείλει ο Δήμος, στους φερόμενους ιδιοκτήτες κ.κ.: 1. Σπυριδούλα Παπαθανασοπούλου, 2. Ελένη Παπαθανασοπούλου, 3. Σπυρίδωνα Παπαθανασόπουλο και 4. Κωνσταντίνα Παπαθανασοπούλου τέκνα Απόστολου και Ελένηςαντ΄ αυτών υπογράφει η μητέρα τους Ελένη, λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης εκτάσεως 248,55 τ.μ., Αποζημιώνει τους αιτούντες ως εξής :1. την κα Σπυριδούλα Παπαθανασοπούλου 62,13τμ * 120€/τμ=7.455,60 € 2. την κα Ελένη Παπαθανασοπούλου 62,16τμ * 120€/τμ=7.459,20 € 3. τον κ. Σπυρίδωνα Παπαθανασόπουλο 62,13τμ * 120€/τμ=7.455,60 € και 4. την κα Κωνσταντίνας Παπαθανασοπούλου 62,13τμ * 120€/τμ=7.455,60 € δηλαδή συνολικά την αποζημίωση των 248,55τμ με το ποσό των 248,55τμ*120€/τμ= 29.826,00 € για την ιδιοκτησία με αρ. κτηματογράφησης 0523048 στα Ο.Τ. 623 & ΚΧ 622 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα –Δέλτα» Κορίνθου.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 29.826,00 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Προϋπολογισμού έτους 2018 με Κ.Α. 30/7111.0003 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» .
 
Καθορίζει ωςτιμή μονάδος των προς απαλλοτρίωση επικειμένων της εν λόγω ιδιοκτησίας :
 
επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 0523048
Είδος
Ποσότητα
Κατάσταση
Τιμή Μονάδος
Σύνολο ανά είδος
Σύνολο ανά ιδιοκτησία
Ποσοστό συνιδιοκτη-σίας
Σύνολο ανά ποσοστό
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
15
ΜΕΓΑΛΗ
100 €/τεμ
1500,00
3.210,00
25,00% έκαστος
802,50€ έκαστος
ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
190,00 τ.μ
9  €/τμ
1.710,00 €
 
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 3.210,00€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Προϋπολογισμού έτους 2018 με Κ.Α. 30/7111.0008 και τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως».
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 28 / 2018.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης