Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος από ιδιοκτησία

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 1/30.01.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 29/2018
 
Θέμα 24ο Η.Δ.: «Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος από την ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0513010 του Ο.Τ. 666 στην περιοχή ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του σχεδίου πόλης της Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3425/26-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος, , αποχώρησε στο τέλος του4ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
17.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του5ου ΘΕΗΔ
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.ΛαμπρινόςΠαναγιώτης–Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10 Καρασάββας Ιωάννης
11.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος από την ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0513010 του Ο.Τ. 666 στην περιοχή ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του σχεδίου πόλης της Κορίνθου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. την αριθμ. πρωτ. 44999/3910/2017 αίτηση του κ. Ριζόγιαννη Κωνσταντίνου του Νικολάου και της Αθανασίας φερόμενου ιδιοκτήτη οικοπέδου που βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του σχεδίου πόλης της Κορίνθου στο Ο.Τ. 666 με κωδικό κτηματογράφησης 0513010 (και αποτελεί την συνολική του αποζημίωση για τις ιδιοκτησίες του με αρ. κτ. 0513005,0513006,0513007,0513009, 0513010 του Ο.Τ. 666), με την οποία ζητάει την αποζημίωσή του λόγω προσκύρωσης για τμήμα γης συνολικής έκτασης 72,84 τ.μ. το οποίο προσκυρώνεται από την ιδιοκτησία του προς τον ΟΤΑ (για διαπλάτυνση προϋφισταμένης οδού Αρχιμήδους) εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Κορίνθου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα».
2. Το αριθ. πρωτ. 44999/3910/24-10-2017 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής του Δήμου της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, με τιμή αποζημίωσης το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ.) που θα καταβάλει ο Δήμος στον φερόμενο ιδιοκτήτη κ. Ριζόγιαννη Κωνσταντίνο του Νικολάου και της Αθανασίας.
3. την αριθμ. 9/60/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποζημίωση λόγω προσκύρωσης εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 72,84τ.μ., από την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου στο Ο.Τ. 666, της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο κ. Ριζόγιαννης Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Αθανασίας με τιμή μονάδος της αποζημίωσης το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120/τ.μ.) όπως ορίζεται από το αριθ. πρωτ. 44999/3910/24-10-2017 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 5 του αρθρ. 186 του Ν.3463/2006, που θα καταβληθεί στον ανωτέρω φερόμενο ιδιοκτήτη από τον Δήμο Κορινθίων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.   Την αποζημίωση λόγω προσκύρωσης εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 72,84 τ.μ. από την ιδιοκτησία με αριθμό κτηματογράφησης 0513010, που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου στο Ο.Τ. 666, της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο κ. Ριζόγιαννης Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Αθανασίας του εν λόγω οικοπέδου.
2.   Τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ.) λόγω προσκύρωσης εδαφικού τμήματος (για διαπλάτυνση προϋφισταμένης οδού Αρχιμήδους)  συνολικής επιφάνειας 72,84τ.μ. από την ιδιοκτησία του κ. Ριζόγιαννη Κωνσταντίνου του Νικολάου και της Αθανασίας, με καταβολή από τον Δήμο Κορινθίων ποσού 72,84τ.μ. * 120€/τ.μ. = 8.740,80€ συνολικά.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 8.740,80 €θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του     Προϋπολογισμού έτους 2018 με Κ.Α. 30/7111.0003 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων»  
3.  Τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να λάβει χώρα η συνολική προσκύρωση των 72,84 τ.μ. στην ανωτέρω ιδιοκτησία.
4.    Την εξουσιοδότηση του κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού – Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου θα υπογράψει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και γενικά θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που χρειάζεται για την υλοποίηση της παρούσας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 29 / 2018.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης