Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/30.01.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 30/2018

 
Θέμα 25ο Η.Δ.: «Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3425/26-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος, , αποχώρησε στο τέλος του4ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
17.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του5ου ΘΕΗΔ
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.ΛαμπρινόςΠαναγιώτης–Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10 Καρασάββας Ιωάννης
11.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις από 19.10.2017 και 12.12.2017 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών οι οποίες καθ’ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:
    
Α. << Κάθε είδους βεβαιωμένα χρέη προς τους δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων & εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενο, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρο 174 Ν. 3463/2006).
έπειτα από αιτήσεις δημοτών, εισηγούμαστε τις παρακάτω διαγραφές οφειλών τελών ύδρευσης:
1.       Στον οφειλέτη Κώνστα Παναγιώτη του Θεοδώρου (κωδ. οφ. SAR-43577), έπειτα από την αρ. 38531/1-9-2017 αίτηση του, διαγραφή ποσού 71,90 € πλέον των προσαυξήσεων έως σήμερα, που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ. Γαλατακίου για την περίοδο Α΄εξαμήνου 2000(266/17-10-2000 βεβαιωμένες οφειλές Σαρωνικού), διότι ο αναφερόμενος, καθώς προκύπτει από τα συνημμένα έγγραφα, και το αρχείο ύδρευσης του πρώην Δήμου Σαρωνικού, κατέχει μία μόνο παροχή νερού από το έτος 2007 και εφεξής, η οποία βρίσκεται εντός οικισμού Αλμυρής και όχι Λουτρών Ωρ. Ελένης της Δ.Κ. Γαλατακίου.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να προβείτε στην διαγραφή ποσού 71,90 €, λόγω εκ παραδρομής χρέωσης.
 
2.      Στον οφειλέτη Μπουζούρα Θεόδωρο του Χαραλάμπους (κωδ. Οφειλέτη SAR-43977), έπειτα από την αριθ. 39230/6-9-2017 αίτησή του, διαγραφή ποσού 174,41€, πλέον των προσαυξήσεων έως σήμερα που βεβαιώθηκε από τους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ Γαλατακίου για την περίοδο Γ΄Τετρ. 2012 με κωδικό παροχής 1330, διότι το ακίνητο ανήκει στην Λιουντμίλα Ματρέεβα από τον Μάιο του 2011, βάση του αριθ. 2164/30/05/2011 συνημμένου συμβολαίου.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να προβείτε στην διαγραφή ποσού 174,41 € .από τον κωδ. οφειλέτη Μπουζούρα Παναγιώτη και τη χρέωσή του στον νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου >>.
 
Β. << Έχοντας υπόψη ότι:
α) Κάθε είδους βεβαιωμένα χρέη προς τους δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων & εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενο, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρο 174 Ν. 3463/2006).
β) Αιτήσεις δημοτών,
     Εισηγούμαστε τις παρακάτω διαγραφές οφειλών τελών ύδρευσης:
1.       Στην οφειλέτη Παπαδοπούλου Μαρία του Δημητρίου (κωδ. οφειλ. SAR-50785), έπειτα από την αριθμ. 47216/16-10-2017 αίτησή της, διαγραφή ποσού 1398,40 € πλέον των προσαυξήσεων έως σήμερα που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου, για την περίοδο από το Γ’ τετρ. 2009 έως το Α΄τετρ. 2011, διότι το ακίνητο ανήκει στον Καϊρη Φώτιο του Ιωάννη, όπως προκύπτει από το αριθμ. 517/26-06-2008 συνημμένο συμβόλαιο.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τη διαγραφή του ποσού των 1398,40 € από τον κωδ. οφειλ. SAR-50785 και τη χρέωσή του στον κωδ. οφειλ. 82361.
 
2.       Στην οφειλέτη Σουράλη Δέσποινα του Γεωργίου (κωδ. οφειλ. SAR-53850) έπειτα από την αριθμ. 47233/16-10-2017 αίτησή της, διαγραφή ποσού 460,15 € πλέον των προσαυξήσεων έως σήμερα που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου, οικισμού Λουτρών Ωρ. Ελένης, για την περίοδο από το Β΄τετρ. 2005 έως τον Ιούνιο 2013, διότι το ακίνητό της, (οικόπεδο) δεν ήταν συνδεδεμένο με το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Λουτρών Ωρ. Ελένης.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τη διαγραφή του ποσού των 460,15 € πλέον των προσαυξήσεων έως σήμερα από τον κωδ. οφειλ. SAR-53850.
 
3.       Στην οφειλέτη Κομνηνού Ιωάννα του Παναγιώτη (κωδ. οφειλ. SAR-53124) έπειτα από την αριθμ. 40255/11-09-2017 αίτησή της, διαγραφή ποσού 928,64 € πλέον των προσαυξήσεων έως σήμερα, που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου οικισμού Αλμυρής, για το διάστημα Β΄ και Γ΄τετρ. 2012, διότι ενώ δεν διέμενε στην οικία της, (πρόκειται για εξοχικό που ήταν κλειστό την χειμερινή περίοδο) χρεώθηκε με κατανάλωση λόγω του χαλασμένου υδρομέτρου της, το οποίο στη συνέχεια αντικαταστάθηκε.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τη διαγραφή των προσαυξήσεων και τη διόρθωση των λογαριασμών του ανωτέρω διαστήματος από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου ως ακολούθως:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ
Β΄τετρ. 2012
337,50
312,90
24,60
Γ΄τετρ. 2012
640,34
615,74
24,60
ΣΥΝΟΛΟ
977,84
928,64
49,20
 
4.       Στον οφειλέτη Παπαγεωργίου Ιωάννη του Δημητρίου (κωδ. οφειλ. SAR-44166) έπειτα από την αριθμ.40798/13-09-2017 αίτησή του, διαγραφή ποσού 1405,64 € πλέον των προσαυξήσεων έως σήμερα, που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου οικισμού Λουτρών Ωρ. Ελένης, για το διάστημα από το Β΄τετρ. 2011 έως το Α΄τετρ. 2013, διότι στην παροχή του υπήρχε αφανής διαρροή που ευθύνεται για τις μεγάλες καταναλώσεις – χρεώσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τη διαγραφή των προσαυξήσεων και τη διόρθωση των λογαριασμών του ανωτέρω διαστήματος από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου ως ακολούθως:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ
Β΄τετρ. 2011
97,94
54,98
42,96
Γ΄τετρ. 2011
97,94
54,98
42,96
Α΄τετρ. 2012
382,70
339,74
42,96
Β΄τετρ. 2012
414,34
371,38
42,96
Γ΄τετρ. 2012
527,34
484,38
42,96
Α΄τετρ. 2013
143,14
100,18
42,96
ΣΥΝΟΛΟ
1663,40
1405,64
257,76
 
5.       Στον οφειλέτη Βενετσάνο Παναγιώτη του Ευαγγέλου (κωδ. οφειλ. SAR-52760) έπειτα από την από 21-09-2017 αίτησή του, διαγραφή ποσού 246,04 € πλέον των προσαυξήσεων έως σήμερα που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου, οικισμού Αλμυρής, για την περίοδο από το Γ΄τετρ. 2009 έως τον Ιούνιο 2013, διότι το ακίνητό του, (οικόπεδο) δεν ήταν συνδεδεμένο με το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Αλμυρής.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τη διαγραφή του ποσού των 246,04 € πλέον των προσαυξήσεων έως σήμερα από τον κωδ. οφειλ. SAR-52760.
 
6.       Στον οφειλέτη Βελισσαρίδη Δημήτριο του Αλεξάνδρου (κωδ. οφειλ. SAR-42708) έπειτα από την αριθμ. 43030/25-09-2017 αίτησή του διαγραφή ποσού 662,39 € πλέον των προσαυξήσεων έως σήμερα, που βεβαιώθηκε στους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων, για την περίοδο από το Γ’ τετρ. 2011 έως το Α΄τετρ. 2013, διότι στο υδρόμετρό του υπήρχε διαρροή που ευθύνεται για τις μεγάλες καταναλώσεις – χρεώσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τη διαγραφή των προσαυξήσεων και τη διόρθωση των λογαριασμών του ανωτέρω διαστήματος από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων ως ακολούθως:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ
Γ΄τετρ. 2011
143,14
111,19
31,95
Α΄τετρ. 2012
143,14
111,19
31,95
Β΄τετρ. 2012
256,14
224,19
31,95
Γ΄τετρ. 2012
215,46
183,51
31,95
Α΄τετρ. 2013
64,26
32,31
31,95
ΣΥΝΟΛΟ
822,14
662,39
159,75
                                                    
 
7.       Στον οφειλέτη Ζουγανέλη Δημήτριο του Κων/νου (κωδ. οφειλ. SAR-43141), έπειτα από την αριθ. 45160/04-10-2017 αίτησή του, διαγραφή ποσού 542,85 €, πλέον των προσαυξήσεων έως σήμερα που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ Γαλατακίου για το Β΄ τετρ. 2012, διότι η καταμέτρηση της κατανάλωσης δεν έγινε σωστά.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τη διαγραφή των προσαυξήσεων και τη διόρθωση των λογαριασμών του ανωτέρω διαστήματος από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου ως ακολούθως:
 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ
Β΄τετρ. 2012
604,18
542,85
61,33
 
 
8.       Στον κωδ. οφειλ. SAR-42813 με στοιχεία οφειλέτη Γενικός Γεωργικός Συν/σμός Αθικίων, έπειτα από την αριθμ. 47642/18-10-2017 αίτηση του Προέδρου του Συν/σμού, Παναγόπουλου Κωνσταντίνου του Αναστασίου διαγραφή ποσού 394,27 €, πλέον των προσαυξήσεων έως σήμερα που βεβαιώθηκε στους βεβαιωτικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων για την περίοδο από το Γ΄τετρ. 2006 έως τον Ιούνιο 2013 διότι η παροχή του Συν/σμού χρησιμοποιείται από τη Δημοτική Κοινότητα Αθικίων για τη συντήρηση (πότισμα λουλουδιών, καθαριότητα κ.λ.π.) του χώρου, που έχει παραχωρήσει ο Συν/σμος στο Δήμο για την τοποθέτηση αεροσκάφους F104 στο μνημείο πεσόντων αεροπόρων.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τη διαγραφή των προσαυξήσεων και τη διόρθωση των λογαριασμών του ανωτέρω διαστήματος από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου ως ακολούθως:
 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ
Γ΄τετρ. 2006
16,47
16,47
Ø
Α΄τετρ. 2007
16,47
16,47
Ø
Β΄τετρ. 2007
16,47
16,47
Ø
Γ΄τετρ. 2007
16,47
16,47
Ø
Α΄τετρ. 2008
16,47
16,47
Ø
Β΄τετρ. 2008
16,47
16,47
Ø
Γ΄τετρ. 2008
16,47
16,47
Ø
Α΄τετρ. 2009
16,47
16,47
Ø
Β΄τετρ. 2009
16,47
16,47
Ø
Γ΄τετρ. 2009
16,47
16,47
Ø
Α΄τετρ. 2010
16,47
16,47
Ø
Β΄τετρ. 2010
16,47
16,47
Ø
Γ΄τετρ. 2010
16,47
16,47
Ø
Α΄τετρ. 2011
20,26
20,26
Ø
Β΄τετρ. 2011
24,60
24,60
Ø
Γ΄τετρ. 2011
24,60
24,60
Ø
Α΄τετρ. 2012
24,60
24,60
Ø
Β΄τετρ. 2012
24,60
24,60
Ø
Γ΄τετρ. 2012
24,60
24,60
Ø
Α΄τετρ. 2013
24,60
24,60
Ø
Μάιος – Ιούνιος 2013
12,30
12,30
Ø
ΣΥΝΟΛΟ
394,27
394,27
Ø
 
 
9.       Στον οφειλέτη Καϊρη Φώτιο του Ιωάννη, έπειτα από την αριθ. 47654/18-10-2017 αίτησή του, διαγραφή ποσού 1.199,39 €, πλέον των προσαυξήσεων έως σήμερα που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ Γαλατακίου για την περίοδο από το Γ΄ τετρ. 2009 έως το Α΄τετρ. 2011, διότι το εν λόγω διάστημα στην παροχή του υπήρχε αφανής διαρροή που ευθύνεται για τις μεγάλες καταναλώσεις – χρεώσεις. Το διάστημα αυτό η χρέωση είχε γίνει, εκ παραδρομής, στο όνομα της προηγούμενης ιδιοκτήτριας Παπαδοπούλου Μαρίας του Δημητρίου και στον κωδ. οφειλ. SAR-50785. {Η κ. Παπαδοπούλου Μαρία έχει κάνει αίτηση διαγραφής των οφειλών της και μεταφοράς τους στον κ. Καϊρη Φώτιο και έχουμε εισηγηθεί σχετικά στο α/α 1 θέμα της παρούσας}.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τη διαγραφή των προσαυξήσεων και τη διόρθωση των λογαριασμών του ανωτέρω διαστήματος από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου ως ακολούθως:
 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ
Γ΄τετρ. 2009
77,49
45,10
32,39
Α΄τετρ. 2010
105,37
72,98
32,39
Β΄τετρ. 2010
121,37
88,98
32,39
Γ΄τετρ. 2010
729,37
678,45
50,92
Α΄τετρ. 2011
364,80
313,88
50,92
ΣΥΝΟΛΟ
1398,40
1199,39
199,01
        Η χρέωση θα γίνει στον κωδ. οφειλ. 82361.
 
 
10.    Στον οφειλέτη Παπασυννεφάκη Θεόφιλο του Νικολάου (κωδ. οφειλ. SAR-44265), έπειτα από την αριθ. 47652/18-10-2017 αίτησή του, διαγραφή ποσού 3709,67€, πλέον των προσαυξήσεων έως σήμερα που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ Γαλατακίου για το διάστημα από το Β΄ τετρ. 2007 έως τον Ιούνιο 2013 διότι στην παροχή του υπήρχε αφανής διαρροή που ευθύνεται για τις μεγάλες καταναλώσεις – χρεώσεις. Ο κ. Παπασυννεφάκης δεν είναι μόνιμος κάτοικος του οικισμού Λουτρών Ωρ. Ελένης.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τη διαγραφή των προσαυξήσεων και τη διόρθωση των λογαριασμών του ανωτέρω διαστήματος από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου ως ακολούθως:
 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ
Β΄τετρ 2007
 (υπόλοιπο) 2,87
Ø
2,87
Γ΄τετρ. 2007
48,97
16,58
32,39
Α΄τετρ. 2008
81,37
48,98
32,39
Β΄τετρ. 2008
713,37
680,98
32,39
Γ΄τετρ. 2008
145,37
112,98
32,39
Α΄τετρ. 2009
65,85
33,46
32,39
Β΄τετρ. 2009
50,27
17,88
32,39
Γ΄τετρ. 2009
121,37
88,98
32,39
Α΄τετρ. 2010
121,37
88,98
32,39
Β΄τετρ. 2010
121,37
88,98
32,39
Γ΄τετρ. 2010
185,37
152,98
32,39
Α΄τετρ. 2011
79,35
46,96
32,39
Β΄τετρ. 2011
156,70
124,31
32,39
Γ΄τετρ. 2011
143,14
110,75
32,39
Α΄τετρ. 2012
685,54
653,15
32,39
Β΄τετρ. 2012
775,94
743,55
32,39
Γ΄τετρ. 2012
703,62
671,23
32,39
Α΄τετρ. 2013
61,33
28,94
32,39
Μάιος – Ιούνιος 2013
24,05
Ø
24,05
ΣΥΝΟΛΟ
4287,22
3709,67
577,55
>> 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τις εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης σύμφωνα με τις από 19.10.2017 και 12.12.2017 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 30 / 2018.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment