Κάλυψη θέσης προσωπικού κατηγορίας Δ.Ε., κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών (άρθρ. 81 παρ. 1 Ν. 4483/2017

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 44/2018
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Κάλυψη θέσης προσωπικού κατηγορίας Δ.Ε., κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών (άρθρ. 81 παρ. 1 Ν. 4483/2017)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4910/07-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.        Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παππάς Αντώνιος,
7.       Μπάκουλης Δημήτριος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του17ου ΘΗΔ
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του18ου ΘΗΔ
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
5. Κεφάλας Σταύρος,
6. Ζήμος Κωνσταντίνος
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
10. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
11.Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε πριν την έναρξη
        συζήτησης  θεμάτων της .Η.Δ.
12. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        πριν την έναρξη συζήτησης θεμάτων της Η.Δ..
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κάλυψη θέσης προσωπικού κατηγορίας Δ.Ε., κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών (άρθρ. 81 παρ. 1 Ν. 4483/2017) », έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Σύμφωνα με τον ν.2190/1994(ΦΕΚ28/Α’/03.03.1994), άρθρο 17, § 14 « (…) Διοριστέος που δεν αποδέχεται το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού ή παραιτήθηκε εντός έτους από το διορισμό του αναπληρώνεται από τον επόμενο κατά σειρά στον «πίνακα κατάταξης-επιτυχίας υποψηφίων» υποψήφιο χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων».
Σύμφωνα με τον ν. 4483/2017 (ΦΕΚ107/Α’/31.07.2017), άρθρο 81, § 1 «Η παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/94 (Α’ 28), δεν εφαρμόζεται εφεξής για την κάλυψη θέσεων στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών, στις περιπτώσεις επιτυχόντων, οι οποίοι είτε περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. από 1.1.2009 έως 31.12.2015, είτε διατέθηκαν προς διορισμό με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. σε αντικατάσταση – αναπλήρωση των ως άνω διοριστέων υποψηφίων, ακόμη και αν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (…). Σε περιπτώσεις όπου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, διαπιστώνεται ότι συντρέχει σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη η οποία επιβάλλει την κάλυψη θέσεων του α΄ εδαφίου, οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994. Για το σκοπό αυτόν οι αποφάσεις των οικείων Δημοτικών ή Διοικητικών Συμβουλίων του προηγούμενου εδαφίου διαβιβάζονται στο ΑΣΕΠ ταυτόχρονα με την υποβολή αιτήματος για την κάλυψη των κενών θέσεων.» 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1.       Την §14, του άρθρου 17, του ν.2190/1994, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 89, του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/Α’/23.07.2013).
2.       Την §1, του άρθρου 81, του ν. 4483/2017, όπως συμπληρώθηκεμε το άρθρο 134, του ν.4504/2017 (ΦΕΚ184/Α’/29.11.2017).
3.       Την υπ’ αριθμ. 1/661Μ/2008 προκήρυξη του τέως Δήμου Τενέας και νυν Δ.Ε. Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ148/τ. προκηρύξεων ΑΣΕΠ/31.03.2009), πλήρωσης οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.
4.       Το ΦΕΚ655/Γ΄/26.07.2010, όπου δημοσιεύθηκε ο πίνακας διοριστέων της ως άνω προκήρυξης.
5.       Την υπ’ αριθμ. 1545/27.12.2017 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, με την οποία διατέθηκε προς διορισμό η κα. Γιαννούλα Μπέτζιου του Θεοδώρου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, σε αντικατάσταση διατιθέμενης προς διορισμό, η οποία δεν αποδέχτηκε τον διορισμό της.
6.       Την υπ’ αριθμ. 4486/05.02.2018 υπεύθυνη δήλωση, της κας Γιαννούλα Μπέτζιου του Θεοδώρου, η οποία δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τον διορισμό της.
7.       Το γεγονός ότι από τον Σεπτέμβριο έτους 2013 μέχρι και σήμερα αποχώρησαν από τον Δήμο μας συνολικά οκτώ (8) διοικητικοί υπάλληλοι κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών και δεδομένου των εξαιρετικά αυξημένων αναγκών λόγω του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων, η κάλυψη της ως άνω θέσης κρίνεται αναγκαία. 
 
Εισηγείται:
Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας, με βάση τον ν. 4483/2017, άρθρο 81, §1, αποφασίσει για την κάλυψη της θέσης κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών,σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, λόγω σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας τον ν.2190/1994(ΦΕΚ28/Α’/03.03.1994), άρθρο 17, § 14, τον ν. 4483/2017, άρθρο 81, §1, και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την κάλυψη της κενωθείσας θέσης κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, λόγω παραίτησης της κας Γιαννούλας Μπέτζιου του Θεοδώρου, διορισθείσας με την αριθμ. 1545/27.12.2017 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ,  σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 89, του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/Α’/23.07.2013), λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 44 / 2018.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης