Κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου από πόρους του Δήμου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 45/2018
 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου από πόρους του Δήμου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4910/07-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.        Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παππάς Αντώνιος,
7.       Μπάκουλης Δημήτριος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του17ου ΘΗΔ
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του18ου ΘΗΔ
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
5. Κεφάλας Σταύρος,
6. Ζήμος Κωνσταντίνος
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
10. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
11.Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε πριν την έναρξη
        συζήτησης  θεμάτων της .Η.Δ.
12. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        πριν την έναρξη συζήτησης θεμάτων της Η.Δ..
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου από πόρους του Δήμου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την  εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Λαμβάνοντας υπόψη:
Το υπ’ αριθ. 5027/2017 έγγραφο του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης,
Την εγγεγραμμένη πίστωση έτους 2018 ποσού 189.659,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15/6481.0003 με τίτλο: «Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου»,
Το υπ’ αριθ. 4876/17 έγγραφο του τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατανομή του ποσού στο Δήμο Κορινθίων των 43.833,50€ της υπ’ αριθ. σύμβασης 60707/2017
Το γεγονός ότι η ανωτέρω σύμβαση είναι εκτελεστή από 08/01/2018 και για να αποφύγουμε καθυστέρηση της πληρωμής του αναδόχου μέχρι την κατανομή του ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς η κατανομή γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις για το έτος 2018 (κατά τους μήνες Ιούνιο και Δεκέμβριο) ,
Προτείνουμε :
Ø      Να καλυφθεί η δαπάνη από τον Κ.Α. 5119.0001 (Τακτικά – Ιδ. Πόροι) σύμφωνα με την τμηματική εκτέλεση της σύμβασης.
Ø      Να τακτοποιηθεί με νεότερη απόφαση Δ.Στο Ταμείο του Δήμου – Κατηγορία ΤΑΚΤΙΚΑ – μετά από κάθε έκδοση Γραμ. είσπραξης για επιχορήγηση σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου για το σχολ. Έτος 2017 – 2018 που θα εκδοθεί από το Ταμείο>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Την κάλυψη δαπάνηςποσού 43.833,50€ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 60707/2017 σύμβαση για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου,από ιδίους Πόρους και συγκεκριμένα απότον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 με Κ.Α. 5119.0001 (Τακτικά – Ιδ. Πόροι) σύμφωνα με την τμηματική εκτέλεση της σύμβασης και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Β) Με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει τακτοποίηση του Ταμείου του Δήμου– Κατηγορία ΤΑΚΤΙΚΑ – μετά από κάθε έκδοση Γραμ. είσπραξης για επιχορήγηση σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου για το σχολ. Έτος 2017 – 2018 που θα εκδοθεί από το Ταμείο. 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 45 / 2018.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης