Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, και υπηρεσιών, έτους 2018

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 46/2018

 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, και υπηρεσιών, έτους 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4910/07-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.        Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παππάς Αντώνιος,
7.       Μπάκουλης Δημήτριος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του17ου ΘΗΔ
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του18ου ΘΗΔ
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
5. Κεφάλας Σταύρος,
6. Ζήμος Κωνσταντίνος
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
10. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
11.Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε πριν την έναρξη
        συζήτησης  θεμάτων της .Η.Δ.
12. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        πριν την έναρξη συζήτησης θεμάτων της Η.Δ..
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, και υπηρεσιών, έτους 2018», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 «Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
 1. του άρθρου 72 παράγραφοι : 1 στοιχ. ε΄και 4 του ν. 3852/2010«1. Η οικονομική επιτροπή (-) του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (-)  ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες (-). 3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγουμένων παραγράφων. 4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του», από τα οποία προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει ειδική αρμοδιότητα για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ή και ανάθεσης
 2. του άρθρου 65 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) περί : ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄, σχετικά με τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου : ΄΄Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του΄΄, από το οποίο προκύπτει σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην παράγραφο (1), ότι το Δημοτικό Συμβούλιο εκτός των άλλων μπορεί να συγκροτήσει και Επιτροπές Παραλαβής προμηθειών και εργασιών. 
 3. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) περί : ΄΄Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)΄΄, με ισχύ από 08-08-2016 ως επί το πλείστον των διατάξεών του.
 4. Σύμφωνα με την παράγραφο 11(δ) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ορίζεται : ‘’Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα’’. Ως εκ τούτου, ο ένας εκ των τριών υπαλλήλων που παραλαμβάνουν εργασίες κατά τις οποίες απαιτούνται ειδικές γνώσεις, θα πρέπει να τις έχει.
 5. Σύμφωνα με την παράγραφο 11ε του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι : ‘’Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A’ 226)’’. Ως εκ τούτου, η κλήρωση δεν καθίσταται πλέον υποχρεωτική.
 6. Σημειώνεται ότι, επειδή ακόμα δεν έχει συσταθεί το Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.) του άρθρου 344 του Ν. 4412/2016, το οποίο θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων, στα οποία μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη.
 
 1. Την αναγκαιότητα ανάδειξης επιτροπών για το έτος 2018:
       α) παραλαβής προμηθειών και
       β) παραλαβής υπηρεσιών
      και ειδικότερα την αναγκαιότητα πραγματοποίησης των ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ έτους   
      2018
 1. Το υπ΄ αριθμ. 53927/21-11-2017 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας προς τις Δ/νσεις του Δήμου περί συγκρότησης Επιτροπών.
 2. Το υπ΄ αριθμ. 3220/24-1-2018 έγγραφο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 3. Το υπ΄ αριθμ. 1742/12-01-2018 έγγραφο σε ορθή επανάληψη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 4. Το υπ΄ αριθμ. 3375/25-1-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
 
Παρακαλούμε
όπως ορίσετε, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, για διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού :
1) Επιτροπή Παραλαβής προμηθειών και
2) Επιτροπή Παραλαβής εργασιών
3) Επιτροπή Παραλαβής προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων
4) Επιτροπή Παραλαβής εργασίες για την επισκευή-συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου.
Σημειώνεται ότι, οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων θα πρέπει να κοινοποιηθούν στα μέλη αυτών, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016».
 
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι εμείς θα καταψηφίσουμε γιατί θεωρούμε ότι οι επιτροπές πρέπει ν΄ αλλάζουν, έστω και μεταξύ τους – οι τακτικοί αναπληρωματικοί και τανάπαλιν.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την από 07-02-2018 (αρ. πρωτ. 4858) εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1.Βασιλείου Νανόπουλου, 2.Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 3. Χρήστου Κορδώση, 4. Μαρίας (Έρρικα) Καραμαλίκη, 5. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα και 6. Αλέξανδρου Γκουργιώτη)
 
Συγκροτεί τις κάτωθι επιτροπές παραλαβής προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών για το έτος 2018 για αναθέσεις, βάσει του Ν. 4412/2016, αποτελούμενες από δημοτικούς υπαλλήλους:
 
Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:
1. ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Τακτικά Μέλη :
1.       ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2.       ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΔΕ Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3.       ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΕ Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΤΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ 1 Διοικητικός
2.       ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
3.       ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών
 
2. ΓΑΛΑΚΤΟΣ:
Τακτικά μέλη:
1.       ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών, ως Πρόεδρος
2.       ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΕ 9 Γεωπόνων
3.       ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΕ 1 Διοικητικός
2.       ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3.       ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΥΕ 2 Επιστατών Καθαριότητας
 
3.    ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τακτικά μέλη:
1.       ΡΟΥΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ Διοικητικός, ως Πρόεδρος
2.       ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3.       ΡΕΠΠΑ ΑΝΔΡΕΑΝΑ, ΠΕ Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
2.       ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
3.       ΔΕΛΦΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 
1.       ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Τακτικά μέλη:
1.       ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2.       ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών
3.       ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών
2.       ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών
3.       ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΥΕ 2 Επιστατών Καθαριότητας
 
5.       Μ.Α.Π.
Τακτικά μέλη:
1.       ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΕ 9 Γεωπόνων, ως Πρόεδρος
2.       ΒΟΣΣΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΥΕ 16 Εργατών Κοιμητηρίων
3.       ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΕ Γεωπόνων
2.       ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων
3.       ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ 9 Γεωπόνων
 
6.       ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ:
Τακτικά μέλη:
1.       ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων), ως Πρόεδρος
2.       ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΕ Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
3.       ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΕ 1 Διοικητικός
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΔΕ Χειριστών Η/Υ
2.       ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ, ΔΕ5 Δομικών Έργων
3.       ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών
 
 
7.                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), έγκριση της Κοινωνικής Σύμπραξης της ΠΕ Κορινθίας με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κορινθίων σύμφωνα με το ΦΕΚ με αρ. 1067/5 Ιουνίου 2015 Τεύχος Β.
Τακτικά μέλη
1.       ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός, ως Πρόεδρος
2.       ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
3.       ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων)
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
2.       ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΔΕ 7 Βοηθών Νοσοκόμων
3.       ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 
Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), έγκριση της Κοινωνικής Σύμπραξης της ΠΕ Κορινθίας με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κορινθίων σύμφωνα με το ΦΕΚ με αρ. 1067/5 Ιουνίου 2015 Τεύχος Β.
Τακτικά μέλη:
1.       ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ1 Διοικητικός, ως πρόεδρος
2.       ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
3.       ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ ΔΕ 5 Δομικών Έργων
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΦΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ1 Διοικητικός
2.       ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕ 7 Βοηθών Νοσοκόμων
3.       ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ ΕΛΛΗ ΠΕ5 Μηχ/γος Μηχ/κός.
 
Γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ Κ.Α.Ε.
1. Κ.Α.Ε. 00-& ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Τακτικά μέλη:
1.       ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2.       ΑΡΤΟΠΟΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός
3.       ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ ΔΕ5 Δομικών Έργων
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ ΕΛΛΗ, ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών
2.       ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
3.       ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 
2. Κ.Α.Ε. 10- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τακτικά μέλη:
1.       ΛΟΥΚΑΪΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΔΕ1 Διοικητικός, ως Πρόεδρος
2.       ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΕ17 Διοικητικών -Λογιστών
3.       ΜΑΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΕ Διοικητικός
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΤΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ1 Διοικητικού
2.       ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΔΕ Χειριστών Η/Υ
3.       ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ1 Διοικητικός
 
3.Κ.Α.Ε.15-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τακτικά μέλη:
1.       ΡΕΠΠΑ ΑΝΔΡΕΑΝΝΑ, ΠΕ Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης , ως Πρόεδρος
2.       ΡΟΥΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ Διοικητικός
3.       ΔΕΛΦΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
2.       ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3.       ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 
4.Κ.Α.Ε. 20- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τακτικά μέλη:
1.       ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΥΕ 2 Επιστατών Καθαριότητας, ως Πρόεδρος
2.       ΜΠΑΛΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων)
3.       ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΔΕ 1 Διοικητικός
 
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΔΕ29 Οδηγών
2.       ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων
3.       ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΕ 7 Χημικών Μηχανικών
 
5.Κ.Α.Ε. 30-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
 
Τακτικά μέλη:
1.       ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ αρχιτεκτόνων, ως Πρόεδρος
2.       ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
3.       ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
 
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
2.       ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
3.       ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών
 
 
6.Κ.Α.Ε. 35/45-Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τακτικά μέλη:
1.       ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΕ Γεωπόνων, ως Πρόεδρος
2.       ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ,ΠΕ 9 Γεωπόνων
3.       ΒΟΣΣΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΥΕ 16 Εργατών Κοιμητηρίων
 
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΕ35 Κηπουρών
2.       ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΔΕ35 Κηπουρών
3.       ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΥΕ16 Εργατών Κοιμητηρίων
 
Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ, FAX, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΚΛΠ.)
 
Τακτικά μέλη
1.       ΠΑΠΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΕ 11 Πληροφορικής, ως Πρόεδρος
2.       ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΕ Πληροφορικής
3.       ΘΑΝΑΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕ υπάλληλος γραφείου
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών Αναπληρωματικά μέλη
2.       ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
3.       ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων
 
Ε) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
 
Τακτικά μέλη:
1.       ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ 29 Οδηγών, ως Πρόεδρος
2.       ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕ Τεχνιτών (Πλακάδων)
3.       ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΔΕ 30 Τεχνιτών
 
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
2.       ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΕ τεχνιτών (ελαιοχρωματιστών)
3.       ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΕ3 πολτικών μηχανικών (δομικών εργων)
 
Ζ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Τακτικά μέλη:
1.       ΛΟΥΚΗΣ ΒΑΪΟΣ, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων Εναεριτών, ως Πρόεδρος
2.       ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων εναεριτών
3.       ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων
Αναπληρωματικά μέλη:
1.       ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων
2.       ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
3.       ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ 29 Οδηγών
 
Η) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ»
 
Τακτικά μέλη:
1. ΚΟΥΪΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών,
3. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ Μηχανικών,
2. ΓΚΕΖΕΡΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών,
3. ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.
 
Θ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», αρ. μελέτης 2/2017
Τακτικά μέλη:
1.       ΚΟΥΪΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2.       ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών.
3.       ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
Αναπληρωματικά μέλη
1.       Παπαφίλη Μαρία,ΤΕ 5 Τοπογράφων Μηχανικών
2.       Δεληγιώργης Παναγιώτης, ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
3.       Καμτσιώρα Έλλη, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 
Ι) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Για την παραλαβή:
 
1)      των εργασιών επισκευής ή συντήρησης των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου σε ιδιωτικό συνεργείο, είτε με βάση τις ενδείξεις του ΄΄Δελτίου Επιθεωρήσεως και Επισκευής Οχήματος΄΄ που εκδίδει το Γραφείο Κίνησης του Δήμου Κορινθίων (Την οικ. 3373/390/20.3.1975 Απόφαση του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης περί ΄΄καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και την εν γένει Ν.Π. . . κ.λ.π. περί ων το άρθρο 1 του ΝΔ 2396/53 (ΦΕΚ 349 Β΄)΄΄, η οποία τροποποιήθηκε με την οικ. 4993/745/24.4.1975 (ΦΕΚ 849 Β’). είτε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή του διαγωνισμού (Ν. 4412/2016),
2)      της προμήθειας ανταλλακτικών-ελαστικών εκ του ελεύθερου εμπορίου, τα οποία είναι αναγκαία για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου,
είτε με βάση τις ενδείξεις του ΄΄Δελτίου Επιθεωρήσεως και Επισκευής Οχήματος΄΄ που εκδίδει το Γραφείο Κίνησης του Δήμου Κορινθίων (Την οικ. 3373/390/20.3.1975 Απόφαση του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης περί ΄΄καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και την εν γένει Ν.Π. . . κ.λ.π. περί ων το άρθρο 1 του ΝΔ 2396/53 (ΦΕΚ 349 Β΄)΄΄, η οποία τροποποιήθηκε με την οικ. 4993/745/24.4.1975 (ΦΕΚ 849 Β’).
είτε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή του διαγωνισμού (Ν. 4412/2016),
 
3)      της προμήθειας γενικών υλικών-αναλωσίμων εκ του ελεύθερου εμπορίου, τα οποία είναι αναγκαία για τη συντήρηση και τις μικροεπισκευές των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων.
είτε με βάση τις ενδείξεις του ΄΄Δελτίου Επιθεωρήσεως και Επισκευής Οχήματος΄΄ που εκδίδει το Γραφείο Κίνησης του Δήμου Κορινθίων (Την οικ. 3373/390/20.3.1975 Απόφαση του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης περί ΄΄καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και την εν γένει Ν.Π. . . κ.λ.π. περί ων το άρθρο 1 του ΝΔ 2396/53 (ΦΕΚ 349 Β΄)΄΄, η οποία τροποποιήθηκε με την οικ. 4993/745/24.4.1975 (ΦΕΚ 849 Β’).
είτε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή του διαγωνισμού (Ν. 4412/2016),
 
Τακτικά μέλη
1.       ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, ως Πρόεδρος
2.       ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων
3.       ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών
Αναπληρωματικά μέλη
1.   ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
2.   ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
2.       ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 46 / 2018.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment