Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 55/2018
 
Θέμα 14ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4910/07-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.        Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παππάς Αντώνιος,
7.       Μπάκουλης Δημήτριος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 17ου ΘΗΔ
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 18ου ΘΗΔ
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
5. Κεφάλας Σταύρος,
6. Ζήμος Κωνσταντίνος
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
10. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
11.Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε πριν την έναρξη
        συζήτησης θεμάτων της .Η.Δ.
12. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        πριν την έναρξη συζήτησης θεμάτων της Η.Δ..
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης περί Τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 και του Τεχνικού Προγράμματος,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 61/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 και την από 30-01-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης και 2. Δημητριάδη Κακούρου Μαρία δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία)
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 61/2018απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Π/Υ
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I
                Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων I την 31-12-2017 (περ. α του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 της ΚΥΑ 25595/26-7-17) προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Εισπραχθέντα Ιαν. – Δεκ. 2016 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.652.018,42 ευρώ
β) Εισπραχθέντα Ιαν. – Δεκ. 2017 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.431.622,01 ευρώ
                Συνεπώς, επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2016 είναι μεγαλύτερου ύψους από τα εισπραχθέντα έτους 2017, στον Προϋπολογισμό 2018, ως ανώτατο ποσό της Ομάδας Εσόδων I που μπορεί να εγγραφεί είναι το ποσό του έτους 2016, ήτοι 9.652.018,42.Προτείνουμε την εγγραφή ποσού 9.622.018,42€
                Στον προϋπολογισμό 2018 στην Ομάδα Εσόδων I έχει εγγραφεί ποσό 9.756.093,18 ευρώ και συνεπώς απαιτείται η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού με μείωση κατά το ποσό των 134.074,76 €.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α 51 με τίτλο: Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης¨ έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2018 συνολικά ποσό 22.010.967,23 €. Το χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2017 σύμφωνα με τη βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας ανήλθε συνολικά σε 22.998.867,10 €. Αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2018 ( άρθρο 4 της ΚΥΑ) με αύξηση στο σκέλος των εσόδων του χρηματικού υπολοίπου κατά 987.899,87 € .
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2018
α) Στον προϋπολογισμό εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 20 θα ανέλθει στο ποσό των 2.527.171,88 ευρώ. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2016, το ποσό ανέρχεται τελικά σε 3.656.742,34 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 1.129.570,46 ευρώ στο σκέλος των Εσόδων.
                Επίσης, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 166.571,41 ευρώ από πόρους της υπηρεσίας. Κατά την 31/12/2017 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε 252.549,93 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 85.978,52 ευρώ στο σκέλος των Εξόδων.
β) Στον προϋπολογισμό εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 45 θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 583.754,86. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2017 το ποσό ανέρχεται τελικά σε 639.485,63 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 55.730,77 ευρώ.
                Επιπρόσθετα, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 5.682,75 ευρώ (τακτικά). Κατά την 31/12/2017 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε 11.372,76 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 5.690,01 ευρώ στο σκέλος των Εξόδων.
                Συνολικά το χρηματικό υπόλοιπο στον Κ.Α. 5113.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών” είχαμε εκτιμήσει ότι θα ανέλθει σε 3.110.926,74€ και τελικά ανήλθε σε 4.296.227,97€. Οπότε προκύπτει αύξηση κατά 1.185.301,23€.            
 
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
                Στο σκέλος των Εσόδων και στην Ομάδα 32 “Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη” έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικού ποσού 19.555.981,65 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31/12/2017 και πρέπει να εγγραφεί στην Ομάδα Εσόδων του Κ.Α. 32 ανήλθε σε 20.239.463,00 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 683.481,35€
                Επίσης, στο σκέλος των Εξόδων στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό πίστωση συνολικού ποσού: 19.127.909,80 ευρώ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 19.376.052,57 ευρώ.Συνολική αύξηση 248.142,77 €.
Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων II και του Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” του σκέλους των Εξόδων (περ. β του άρθρου 6 της ΚΥΑ 23976/22-7-16) προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Περίοδος Ιαν. – Δεκ. 2017: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 862.791,78 ευρώ
β) Περίοδος Ιαν. – Δεκ. 2016: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 428.071,85 ευρώ
Με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2018 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο απο τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2016 και 2017:
                 το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” του σκέλους των Εξόδων ανέρχεται σε: 20.239.463,00-862.791,78=19.376.671,22€. Το ποσό που εγγράφουμε τελικά είναι 19.376.052,57 ευρώ.
                Επομένως, αναμορφώνουμε τον Προϋπολογισμό έτους 2018 με αύξηση στο σκέλος των Εσόδων του Κ.Α. 32 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 20.239.463,00 ευρώ) και με αύξηση στο σκέλος των Εξόδων του Κ.Α. 85 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 19.376.052,57 ευρώ).
 
ΟΦΕΙΛΕΣ
Στο σκέλος των εξόδων και στους 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8121, 8122 και 8123, για το σύνολο των υπηρεσιών έχουν εγγραφεί πιστώσεις συνολικά 2.537.227,53€. Το ύψος συνολικά των απλήρωτων υποχρεώσεων την 31/12/2017 ανήλθε σε 1.785.354,57 €. Αναμορφώνουμε αντίστοιχα τον προϋπολογισμό και μειώνουμε κατά 751.872,96€
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις υποχρεωτικές αναμορφώσεις και τις αναμορφώσεις από νέες ανάγκες που προκύπτουν προτείνουμε:
 
Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα ως ακολούθως:
 
 
64/7413.0001
 
Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου
 
65000
-65000
0
30/7413.0002
 
Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου
 
0
65000
65000
45/7336.0008
Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων
180000
94248,76
274248,76
20/7325.0002
Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
10000
20000
30000
Επίσης :
 Προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ως προς τα έργα :
 με Κ.Α. 30/7331.0012 με τίτλο: «Επισκευή-συντήρηση Αστεροσκοπείου Στεφανίου» προϋπολογισμού 101.247,70€
με Κ.Α. 30/7311.0006 με τίτλο: «Προσθήκη αίθουσας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου» προϋπολογισμού 12.000,00€
με Κ.Α. 45/7336.0002 με τίτλο: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Κορίνθου» προϋπολογισμού 45.000,00€
τα οποία αποτελούν Νέα έργα του Τεχνικού Προγράμματος ενώ εμφανίζονταν ως συνεχιζόμενα.
 
Γ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η τελική διαμόρφωση θα προέλθει από τις αυξομειώσεις πιστώσεων εσόδων και εξόδων, καθώς και από τις νέες εντάξεις διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α. 9111.
 
ΕΣΟΔΑ
 
 
 
 
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
0441.0001
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)
391.350
-20.000
371.350
0521.0001
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)
211.000
-54.074,76
156.925,24
2111.0002
Τέλη Δημοτικού Φόρου
15.000
-10.000
5.000
1512.0001
Πρόστιμα ΚΟΚ Ν. 3542/07 που βεβαίώνονται από την Ελληνική Αστυνομία
55.000
16.000
39.000
2115.0001
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
20.000,00
10.000,00
10.000,00
0718.0001
Τέλος διέλευσης τομής οδοστρωμάτων για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών.
20.800
-10.000
10.800
0718.0003
Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
0
1.000
1.000
465
Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)
80.000
-15.000
65.000
ΟΜΑΔΑ Ι
ΣΥΝΟΛΟ
 
134.074,76
 
5111.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
2.172.117,47
-1.172.689,88
999.427,59
5113.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
3.110.926,74
1.185.301,23
4.296.227,97
 
5119.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου
2.955.384,46
535.146,01
3.490.530,47
5121.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
109.895,56
154.483,84
264.379,40
5121.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
70.290,71
27.240,40
97.531,11
5122.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες
5.533.210,52
104.238,65
5.637.449,17
5123.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
1.449.577,69
239.194,73
1.688.772,42
5124.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)
600.000,00
55.855,13
655.855,13
5129.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου
251.591,00
-140.870,24
110.720,76
51
ΣΥΝΟΛΟ
 
987.899,87
 
219. 10001
Επιχορήγηση Γ.ΓΔ.Β.Μ. σε πρώην ΝΕΛΕ (μεταφορά ποσού από κλείσιμο λογαριασμού πρώην ΝΕΛΕ )
0
1.010,52
1.010,52
 1319.0001 505/2017 ΑΔΣ
Έκτακτη οικ. Ενίσχυση για την υλοποίηση του προγραμ. Κοινων. Προστασίας για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευής.
,00
8.405,00
8.405,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
9415,52
 
 
 
 
 
 
3211.0001
Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
293.378,65
478.345,01
771.723,66
3211.0002
Δημοτικός Φόρος
57.265,68
110.607,06
167.872,74
3212.0001
Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Δήμου
2.053.616,80
-142.748,01
1.910.868,79
3213
Τέλη και δικαιώματα άρδευσης
349,50
-150,39
199,11
3215.0001
Τέλος ακίνητης περιουσίας Δήμου
270.931,23
-25.914,27
245.016,96
3217.0001
Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων
976.492,59
-31.745,70
944.746,89
3218.0001
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Δήμου
2.794.274,75
-223.720,10
2.570.554,65
3218.0002
Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων
259.484,48
655,78
260.140,26
3219.0001
Μισθώματα Δημ. Ακινήτων Δημ. Αγοράς παρελθόντων ετών
390.769,84
-785,21
389.984,63
3219.0002
Δικαιώματα από τέλη καθ/τας νεκροταφείων παρελθόντων ετών
573.753,97
269.110,57
842.864,54
3219.0004
Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών
1.761.275,51
15.864,36
1.777.139,87
3219.0005
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης σχεδίου πόλης παρελθόντων ετών
1.073.211,56
9.311,61
1.082.523,17
3219.0006
Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα παρελθόντων ετών
129.425,95
1.139,99
128.285,96
3219.0007
Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών-Λαϊκές αγορές
381.712,60
27.142,73
408.855,33
3219.0008
Ειδικό τέλος 5% λατομικών προϊόντων παρελθόντων ετών
613.733,13
-176.216,00
437.517,13
3219.0009
Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων παρελθόντων ετών
725.819,21
-921,47
724.897,74
3219.0010
Μισθώματα ακινήτων
202.664,20
27.791,31
230.455,51
3219.0011
Επιστροφή χρημάτων
288,00
566.251,74
566.539,74
3219.0012
Φόρος προστιθέμενης αξίας 13% (ΦΠΑ)
77.432,47
-6.825,97
70.606,50
3219.0013
Φόρος προστιθέμενης αξίας 23% (ΦΠΑ)
91.484,16
-9.764,18
81.719,98
3219.0015
Τέλος απο δικαίωμα βοσκής Δ. Σαρωνικού
8.805,10
-326,32
8.478,78
3219.0016
Λοιπά έσοδα Δ. Άσσου-Λεχαίου
56.730,89
-2.012,56
54.718,33
3219.0017
Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα Δ. Σαρωνικού
5.540,33
-275,79
5.264,54
3219.0019
Μισθώματα λατομικών προϊόντων
217.825,75
80.114,96
297.940,71
3219.0020
Παραχώρηση τετραετών τάφων
42.703,52
5.170,33
47.873,85
3219.0021
Τέλη αιγιαλού και παραλίας
4.237,30
-4.237,30
,00
3221.0001
Εισπρακτέα υπόλοιπα (ΠΟΕ) από έκτακτα έσοδα φορολογικών διατάξεων
1.625.757,11
-11.927,74
1.613.829,37
3221.0002
ΠΟΕ από πρόστιμα ΚΟΚ
4.571.983,04
-272.791,04
4.299.192,00
3221.0003
Έσοδα ΠΟΕ από καταλογισμό δικαστικών εξόδων κλπ
189.264,38
4.792,26
194.056,64
3221.0004
Έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων
6.806,36
-174,33
6.632,03
 
 
 
 
 
32
ΣΥΝΟΛΟ
 
683481,35
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                      ΕΣΟΔΩΝ                                             77.720.153,69€             ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ                                                 ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ                                    1.546.721,98€             ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ                        79.266.875,67€                              
 
1546721,98
 
Κ.Α.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
00/8111.0002
 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
8.526,90
 
7086,90
 
1500
 
00/8112.0006
 
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
39.507,86
 
-23.866,46
 
15.641,40
 
00/8113.0001
 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.
57.693,78
 
-52.195,23
 
5.498,55
 
00/8113.0002
 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
6.813,68
 
-2.785,42
 
4.028,26
 
00/8114.0006
 
Φόροι-Τέλη Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
240,17
 
-220,67
 
19,50
 
00/8115.0006
 
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
194.616,65
 
-183.867,99
 
10.748,66
 
00/8117.0002
 
Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
1.086.211,91
 
-477.877,48
 
608.334,43
 
10/8111.0002
 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
89.240,42
 
86647,64
 
2592,78
 
10/8113.0002
 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
13.467,19
 
-11.353,68
 
2.113,51
 
10/8115.0006
 
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
203,36
 
923,84
 
1.127,20
 
10/8116.0006
 
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
347,20
 
877,92
 
1.225,12
 
10/8121.0006
 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
14.760,00
 
6.115,43
 
20.875,43
 
15/8111.0002
 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
62.900,88
 
-23.816,72
 
39.084,16
 
15/8113.0002
 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
5.086,16
 
-3.100,00
 
1.986,16
 
15/8115.0006
 
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
38.497,52
 
-22.599,44
 
15.898,08
 
20/8111.0002
 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
15.931,84
 
181.401,96
 
197.333,80
 
20/8112.0006
 
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
2.399,98
 
-1.936,38
 
463,60
 
20/8113.0002
 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
61.226,33
 
-41.323,58
 
19.902,75
 
20/8116.0006
 
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
20.103,69
 
14.697,95
 
34.801,64
 
20/8117.0002
 
Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
66.861,43
 
-66.861,43
 
0,00
 
 
ΣΥΝΟΛΟ 20
 
85978,52
 
25/8111.0002
 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
215,25
 
-215,25
 
0,00
 
 
25/8123.0005
 
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας
12.454,38
 
-12.454,38
 
0,00
30/8111.0002
 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
46.345,96
 
-23.396,27
 
22.949,69
 
30/8112.0006
 
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων 
24.885,20
 
-285,2
 
24.600,00
 
30/8113.0002
 
 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
39.497,70
 
-33.067,34
 
6.430,36
 
30/8115.0006
 
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
173,39
 
-125,69
 
47,70
 
30/8116.0006
 
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
33.968,80
 
-6035,31
 
27.933,49
 
30/8121.0006
 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
12.351,64
 
-8698,6
 
3.653,04
 
30/8122.0006
 
Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
59.597,61
 
50.915,08
 
110.512,69
 
35/8111.0002
 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
33.880,40
 
-11.121,28
 
22.759,12
 
35/8112.0006
 
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
10.824,00
 
-10824
 
0,00
 
35/8113.0002
 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
6.226,12
 
-4.610,31
 
1.615,81
 
35/8116.0006
 
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
8.033,90
 
-2.696,19
 
5.337,71
 
35/8121.0006
 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
1.066,40
 
1.132,12
 
2.198,52
 
40/8111.0002
 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
21.398,77
 
-21.398,77
 
0,00
 
40/8115.0006
 
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
 
28,00
 
28,00
 
45/8111.0002
 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
5.416,75
 
4.676,08
 
10.092,83
 
45/8113.0002
 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
266,00
 
-266
 
0,00
 
45/8116.0006
 
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
 
1.279,93
 
1.279,93
 
 
ΣΥΝΟΛΟ 45
 
5690,01
 
60/8112.0006
 
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
22.237,84
 
-12657,41
 
9.580,43
 
60/8113.0002
 
 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
101,50
 
1.032,05
 
1.133,55
 
 
60/8115.0006
 
 
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
 
138.377,70
 
138.377,70
 
81
ΣΥΝΟΛΟ
 
-751.872,96
 
00/8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
16.262.193,23
-205.225,33
16.056.967,9
20/8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
291.729,24
476871,33
768.600,57
25/8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
2.004.596,57
-253.576,12
1.751.020,45
45/8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
569.390,76
230.072,9
799.463,66
85
ΣΥΝΟΛΟ
 
248.142,78
 
20/6641.0002
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου
223.895,12
1.500,95
225.396,07
20/6641.0001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
261.736,52
150.000,00
411.736,52
20/6644.0001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων
145.556,83
50.000,00
195.556,83
20/6662.0002
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.
400.873,17
700.000
1.100.873,17
20/7135.0001
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
101.649,41
92.090,99
193.740,4
20/7325.0002
Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
10.000
20.000
30.000
20/6021.0003
Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρ. 300 Ν.1188/81) Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
15.000
30.000
45.000
 
ΣΥΝΟΛΟ 20
 
1.043.591,94
 
45/7336.0008
Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων
180.000
93.248,76
273.248,76
45/6117.0002
Αμοιβή πιστοποιημένου Εκτιμητή του ΥΠΟΙΚ για αγορά ακινήτου
0
1.000
1.000
 
ΣΥΝΟΛΟ 45
 
94.248,76
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
 
 
 
10/6041.0001
Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
55.282,40
-3.169,44
2.112,96
10/6054.0002
ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ) προσωπικού πρακτικής άσκησης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.
303,30
-181,80
121,50
30/6041.0003
Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων
17770,00
 
-3.300,00
14.470,00
30/6054.0003
Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων
8.500,00
-1.800,00
6.700,00
35/6041.0003
Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας πρασίνου
,00
3.300,00
3.300,00
35/6054.0007
Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας πρασίνου
,00
1.800,00
1.800,00
35/6041.0004
Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ Υπηρεσίας Πρασίνου
,00
3.169,44
3.169,44
35/6054.0001
ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Πρασίνου
,00
181,80
181,80
30/6234.0004
Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Τενέας
13.676,20
12.000,00
25.676,20
00/6733.0002 505/2017 ΑΔΣ
Έκτακτη οικ. Ενίσχυση για την υλοποίηση του προγραμ. Κοινων. Προστασίας για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευής.
,00
8.405,00
 
8.405,00
00/8261.0001
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών
0
15.000
15.
000
10/6142.0030
Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση -αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.
15.000
15.000
30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00/6492.0004
Αποζημίωση πολιτών για σωματικές βλάβες λόγω κακής κατάστασης πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και κ.χ με βάση δικαστικές αποφάσεις
10.000
20.000
30.000
00/6823.0001
Τόκοι υπερημερίας χρήσης
150.000
50.000
200.000
30/7111.0003
Απαλλοτριώσεις ακινήτων
1.202.000
380.000
 
1.582.000
00/6718.0001
Εισφορά υπέρ ΚΕΔΕ 15% από ΤΑΠ
63.750
38.000
98.750
10/7133.0001
Προμήθεια επίπλων και σκευών
8.000
7.000
15.000
00/6073.0002
Δαπάνες Επιμόρφωσης απο Επιχορήγηση Γ.ΓΔ.Β.Μ. σε πρώην ΝΕΛΕ
0
1.010,52
1.010,52
00/6492.0001
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
850.000
120.000
970.000
64/7413.0001
 
Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου
 
65.000
-65.000
0
30/7413.0002
 
Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου
 
0
65.000
65.000
30/6641.0001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
52.315,87
50.000
102.315,87
30/6644.0001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων
133.695,74
100.000
233.695,74
15/6117.0003
Εργασίες ελέγχου και εξέτασης αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις κ.λπ.)
0
3.378
3.378
 
 
 
819.793,52
 
-9111
Αποθεματικό
102.401,64
92.817,94
195.219,58
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
912.611,46
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
 
1.546.721,98
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ                   77.720.153,69€ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ                                                 ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 1.546.721,98€ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ                         79.266.875,67€                          
 
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 55 / 2018.
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης