Αίτημα Μαρκέλλου Μαρίας περί καθορισμού τιμής μονάδος για προσκύρωση εδαφικού τμήματος

  

                               
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 56/2018
 
Θέμα 15ο Η.Δ.: «Αίτημα Μαρκέλλου Μαρίας συζ. Καρανίκα Κων/νου περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της στο Ο.Τ. 643 του σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4910/07-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.        Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παππάς Αντώνιος,
7.       Μπάκουλης Δημήτριος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του17ου ΘΗΔ
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του18ου ΘΗΔ
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
5. Κεφάλας Σταύρος,
6. Ζήμος Κωνσταντίνος
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
10. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
11.Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε πριν την έναρξη
        συζήτησης θεμάτων της .Η.Δ.
12. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        πριν την έναρξη συζήτησης θεμάτων της Η.Δ..
 
 
 
                          
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα Μαρκέλλου Μαρίας συζ. Καρανίκα Κων/νου περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της στο Ο.Τ. 643 του σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. την αριθμ. πρωτ. 52656/4709/2017 και σε αντικατάσταση αυτής την αριθμ. πρωτ. 57031/4902/2017 αίτηση της κας Μαρκέλλου Μαρία (Μαρίτσα) του Χρήστου και της Μαρίας σύζυγος Καρανίκα Κων/νου φερόμενης ιδιοκτήτριας οικοπέδου που βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του σχεδίου πόλης της Κορίνθου στο Ο.Τ. 643 με κωδικό κτηματογράφησης 0512005, με τις οποίες ζητάει να καθοριστεί τιμή μονάδος με εξώδικο συμβιβασμό στα 120€/τμ ώστε με τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης να προσκυρωθεί εδαφικό τμήμα συνολικά 3,46 τ.μ. στην ιδιοκτησία της.
2. Το αριθ. πρωτ. 52656/4709/13-12-2017 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής του Δήμου της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, με τιμή αποζημίωσης το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ.) που θα καταβάλει στο Δήμο η φερόμενη ιδιοκτήτρια κα Μαρκέλλου Μαρίας του Χρήστου και της Μαρίας, συζ. Καρανίκα Κων/νου.
3. την αριθμ. 1/1/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να καταβληθεί υπέρ του Δήμου Κορινθίων από την αιτούσα Μαρκέλλου Μαρία (Μαρίτσα) του Χρήστου και της Μαρίας σύζυγος Καρανίκα Κων/νου, για το εδαφικό τμήμα επιφάνειας 3,46 τ.μ., το οποίο προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της με αριθμ.κτημ. 0512005, που βρίσκεται στο Ο.Τ 643 εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων όπως ορίζεται από το αριθ. πρωτ. 52656/4709/13-12-2017 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 5 του αρθρ. 186 του Ν.3463/2006, που θα καταβληθεί από την ανωτέρω στον Δήμο Κορινθίων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.    Την αποζημίωση λόγω προσκύρωσης εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 3,46 τ.μ. από την ιδιοκτησία με αριθμό κτηματογράφησης 0512005, που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου στο Ο.Τ. 643, της οποίας ιδιοκτήτρια είναι η κα Μαρκέλλου Μαρία (Μαρίτσα) του Χρήστου και της Μαρίας σύζυγος Καρανίκα Κων/νου του εν λόγω οικοπέδου.
2.  Τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ.) λόγω προσκύρωσης εδαφικού τμήματος συνολικής επιφάνειας 3,46τ.μ. στην ιδιοκτησία της κας Μαρκέλλου Μαρίας (Μαρίτσα) του Χρήστου και της Μαρίας σύζυγος Καρανίκα Κων/νου, με καταβολή στον Δήμο Κορινθίων ποσού 3,46τ.μ. * 120€/τ.μ. = 415,20€ συνολικά.
3. Τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να λάβει χώρα η συνολική προσκύρωση των 3,46 τ.μ. στην ανωτέρω ιδιοκτησία.
4.  Την εξουσιοδότηση του κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού – Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου θα υπογράψει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και γενικά θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που χρειάζεται για την υλοποίηση της παρούσας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 56 / 2018.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης