Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρος Αθηνών 130

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 58/2018
 
Θέμα 17ο Η.Δ.: «Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρος Αθηνών 130 έναντι Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, σε νέα θέση»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4910/07-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.        Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παππάς Αντώνιος,
7.       Μπάκουλης Δημήτριος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του17ου ΘΗΔ
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του18ου ΘΗΔ
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
5. Κεφάλας Σταύρος,
6. Ζήμος Κωνσταντίνος
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
10. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
11.Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε πριν την έναρξη
        συζήτησης θεμάτων της .Η.Δ.
12. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        πριν την έναρξη συζήτησης θεμάτων της Η.Δ..
 
 
 
                         
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Σημειώνεται ότι ο κ. Γεώργιος Φαρμάκης ήταν εκτός αίθουσας.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρος Αθηνών 130 έναντι Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, σε νέα θέση», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. την αριθμ. πρωτ. 112/2016 κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου, που νομιμοποιήθηκε μερικώς με την με αριθμ. 2515/61668/08-08-2016 όμοια του Τμήματος Διοικητικού –Οικονομικού Ν. Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
2. την αριθμ. πρωτ. 14/47/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
3. το από 17-1-2018 έγγραφο της Δ/νσης   Αστυνομίας Κορίνθου, περί σύμφωνης γνώμης για την εγκατάσταση του περιπτέρου στην νέα προτεινόμενη θέση.
4. την με αριθμ. πρωτ. 2261/16-1-2018 εισήγηση περί μετατόπισης του περιπτέρου της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου.
5. την με αριθμ. 1/4/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αθηνών 130 έναντι Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου σε νέα θέση, και συγκεκριμένα στη θέση 2 στην Πλατεία Ηλιοπούλου της πόλης της Κορίνθου, η οποία είναι η πλέον ενδεδειγμένη θέση, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, καθώς:
– Είναι η πλησιέστερη θέση η οποία πληροί τις προδιαγραφές της 112/2016 , σύμφωνα και με την σχετική γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
– Γειτνιάζει με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– Γειτνιάζει με παιδική χαρά.
– Η θέση της είναι σε πλατεία.
– Δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφαλή διέλευση πεζών και ΑΜΕΑ.
– Δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.
– Δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή.
– Ο Δήμος, σύμφωνα με τα παραπάνω, μεγιστοποιεί το κοινωνικό όφελος, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για την ασφάλεια των διερχομένων και εκπληρώνει επομένως τον σκοπό του, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι η διασφάλιση της “ίσης κοινωνικής αποδοτικότητας” για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα που διαρκεί η μίσθωση.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω εκτεθέντα, και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, όπως ισχύουν.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την μετατόπιση του περιπτέρου, που βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών 130, έναντι Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, σε νέα θέση και συγκεκριμένα στη θέση 2 στην Πλατεία Ηλιοπούλου της πόλης της Κορίνθου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και το συνημμένο σχεδιάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία είναι η πλέον ενδεδειγμένη θέση.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 58 / 2018.
 
 Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20- 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 

Leave a Comment