Αίτημα Μαλακοδήμου Αναστασίας συζ. Παπαθεοφάνους Ιωάννη, περί αποζημίωσης ελλείματος γης

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 59/2018
 
Θέμα 18ο Η.Δ.: «Αίτημα Μαλακοδήμου Αναστασίας συζ. Παπαθεοφάνους Ιωάννη, περί αποζημίωσης ελλείματος γης με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607029»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4910/07-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.        Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παππάς Αντώνιος,
7.       Μπάκουλης Δημήτριος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του17ου ΘΗΔ
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του18ου ΘΗΔ
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
5. Κεφάλας Σταύρος,
6. Ζήμος Κωνσταντίνος
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
10. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
11.Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε πριν την έναρξη
        συζήτησης θεμάτων της .Η.Δ.
12. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        πριν την έναρξη συζήτησης θεμάτων της Η.Δ..
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα Μαλακοδήμου Αναστασίας συζ. Παπαθεοφάνους Ιωάννη, περί αποζημίωσης ελλείματος γης με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607029», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54394/4820/2017 αίτηση της κας Μαλακοδήμου Αναστασίας του Χαράλαμπου και της Αικατερίνης συζ. Παπαθεοφάνους Ιωάννη, ως φερόμενης ιδιοκτήτριας των γεωτεμαχίων με αριθμ. κτημ. 0607029 στο Κ.Χ. 737 και Ο.Τ. 736, 792, 793 του σχεδίου πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα –Δέλτα» Κορίνθου, με την οποία ζητά: α) την αποζημίωση γης 71,35τμ (λόγω ελλείμματος γης) και β) την αποζημίωση γης 110,36τμ (λόγω προσκύρωσης προς τρίτους μέσω ΟΤΑ), γ) την αποζημίωση επικειμένων και δ) τον συμψηφισμό αυτών με την οφειλή εισφοράς σε χρήμα της ιδιοκτησίας της με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607029 στα ΟΤ.736, 792, 793 και ΚΧ.737 του σχεδίου πόλης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της πόλης της Κορίνθου.
2. την αριθμ. 6/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο το αίτημα περί αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607029 της κας Αναστασίας συζ. Παπαθεοφάνους Ιωάννη.
Το συνολικό δεσμευμένο τμήμα γης (το οποίο αποτυπώνεται και στο διάγραμμα δεσμεύσεων γης της Πράξης Εφαρμογής και στο απόσπασμα διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου) είναι Εδεσμ.=181,71τμ (ΚΑΕΚ 28055 5706003) το οποίο προκύπτει : α) από (έλλειμμα γης) την υπέρμετρη ρυμοτόμηση της ιδιοκτησίας κατά 71,35τμ και β) από προσκυρώσεις τμημάτων γης προς τρίτους και συγκεκριμένα 35,02τμ προς την αρχική ιδιοκτησία με αρ.κτ.0607030, 33,22τμ προς την 0607080 και 42,49τμ προς την 0607031 δηλ. 110,73τμ ή τελικά όπως γράφεται στη στήλη (51) των πινάκων της Π.Ε. 110,36τμ.(η διαφορά των εμβαδών 110,73τμ και 110,36τμ είναι καθαρά λογιστικής φύσης και εντός επιτρεπόμενων ορίων).
Σε ότι αφορά λοιπόν τις προσκυρώσεις η Πράξη Εφαρμογής αφαίρεσε από την αρχική ιδιοκτησία με αρ.κτ. 0607029 ως εισφορά γης τα προσκυρωτέα τμήματα γης (εκ των οποίων τα δύο πρώτα εντοπίζονται στο ΟΤ.792 και το τρίτο στο ΟΤ 793) και παρ’ ότι τα διαθέτει στους τρίτους ιδιοκτήτες (στήλες 28 & 29 των πινάκων της Π.Ε.) ως αναγκαστική προσκύρωση σε αυτούς στο τέλος γράφει στήλη (51) ότι η αποζημίωση λόγω προσκύρωσης αναλαμβάνεται από τον ΟΤΑ. Αντίστροφα στις εγγραφές των ιδιοκτησιών των τρίτων αυτές οι αναγκαστικές προσκυρώσεις γίνονται (εξαγοράζονται) κατ΄ ευθείαν από τον ΟΤΑ (στήλες 48 & 49). Στο ότι οι προσκυρώσεις των τμημάτων γης θα πρέπει να γίνουν από τον ΟΤΑ συνηγορεί και το γεγονός ότι αυτά τα τμήματα γης είναι ήδη για το λειτουργούν Κτηματολόγιο στην ιδιοκτησία του Δήμου και εντός του ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00022 γεωτεμαχίου.
Στην δικαστική απόφαση Εφετείου Ναυπλίου 81/2016 (στο φύλλο3) περιγράφεται ότι η συνολική αποζημίωση 71,35+ 110,36= 181,71τμ οφείλεται από τον Δήμο και “Περαιτέρω…ο Δήμος Κορινθίων θα αποζημιωθεί από τις ….ιδιοκτησίες” των τρίτων.
Από τα ανωτέρω συνάγονται τα εξής συμπεράσματα α) ότι το αίτημα της κας Αναστασίας Μαλακοδήμου – Παπαθεοφάνους να αποζημιωθεί από τον Δήμο Κορινθίων για όλο το ποσό που δικαιούται, είναι εύλογο και  σύμφωνο με την Πράξη Εφαρμογής και ορίζεται μάλιστα από την απόφαση του δικαστηρίου και β) ότι εάν γίνει η αποζημίωση μόνο των 71,35 τμ δεν θα είναι δυνατή η συντέλεση ολόκληρης της απαλλοτρίωσης δηλ. δεν θα είναι δυνατή η αποδέσμευση και των 181,71τμ εντός του ΚΧ.737 ούτε θα είναι δυνατή η καταχώρηση αυτής της απαλλοτρίωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Προτείνεται ως ορθό να γίνει η αποζημίωση της ιδιοκτήτριας από τον Δήμο Κορινθίων σε όλο το ποσό που δικαιούται δηλαδή 181,71τμ*135€/τμ= 24.530,85€ και η ταυτόχρονη επιβολή των ανάλογων οφειλών στους τρίτους δηλαδή 35,02τμ*135€/τμ= 4.727,70€ προς την αρχική ιδιοκτησία με αρ.κτ.0607030, 33,22τμ*135€/τμ= 4.484,70€ προς την 0607080 και 42,49τμ*135€/τμ= 5.736,15€ προς την 0607031 ώστε να συντελεστούν οι αναγκαστικές προσκυρώσεις προς τις ιδιοκτησίες τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τ’ ανωτέρω, την με αριθμό 81/2016 απόφαση Εφετείου Ναυπλίου και τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 ιδ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 5 του Ν. 4071/2012 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Την αποζημίωση της κας Μαλακοδήμου Αναστασίας του Χαράλαμπου και της Αικατερίνης συζ. Παπαθεοφάνους Ιωάννη ιδιοκτήτριας του ακινήτου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607029, που βρίσκεται στα ΟΤ. 736, 792, 793 και ΚΧ. 737 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» της πόλης της Κορίνθου, από τον Δήμο Κορινθίων σε όλο το ποσό που δικαιούται δηλαδή 181,71τμ*135€/τμ= 24.530,85€ σύμφωνα με την με αριθμό 81/2016 απόφαση Εφετείου Ναυπλίου.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 24.530,85 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Προϋπολογισμού έτους 2018 με Κ.Α. 30/7111.0003 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» .  
 
B. Την επιβολή των ανάλογων οφειλών στους τρίτους δηλαδή 35,02τμ*135€/τμ= 4.727,70€ προς την αρχική ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0607030, 33,22τμ*135€/τμ= 4.484,70€ προς την ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0607080 και 42,49τμ*135€/τμ= 5.736,15€ προς την ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0607031, ώστε να συντελεστούν οι αναγκαστικές προσκυρώσεις προς τις ιδιοκτησίες τους σύμφωνα με την με αριθμό 81/2016 απόφαση Εφετείου Ναυπλίου .
 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου για την ολοκλήρωση της ανωτέρω αποζημίωσης και επιβολής των ανάλογων οφειλών στους τρίτους.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 59 / 2018.
 
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26- 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης