Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση των μαθητικών αγώνων Πρωταθλήματος Σκάκι

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 61/2018
 
Θέμα 20ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση των μαθητικών αγώνων Πρωταθλήματος Σκάκι της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την Σκακιστική Ακαδημία Κορινθίας ‘’Αργοναύτης’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4910/07-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.        Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παππάς Αντώνιος,
7.       Μπάκουλης Δημήτριος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του17ου ΘΗΔ
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του18ου ΘΗΔ
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
5. Κεφάλας Σταύρος,
6. Ζήμος Κωνσταντίνος
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
10. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
11.Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε πριν την έναρξη
        συζήτησης  θεμάτων της .Η.Δ.
12. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        πριν την έναρξη συζήτησης θεμάτων της Η.Δ..
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση των μαθητικών αγώνων Πρωταθλήματος Σκάκι της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την Σκακιστική Ακαδημία Κορινθίας ‘’Αργοναύτης’’», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 5209/09.02.2018 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<H Σκακιστική Ακαδημία Κορινθίας «Αργοναύτης» αιτήθηκε από το Δήμο μας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4235/01.02.2018 έγγραφο, τη συμμετοχή του στo μαθητικό πρωτάθλημα σκάκι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που διοργανώνει η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΕΣΣΠΕΠ) και η Σ.Α.Κ. Αργοναύτης.
Το Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018, στο 4ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου. Οι αγώνες πραγματοποιούνται για έκτη συνεχόμενη χρονιά στην Κορινθία, καθιστώντας την εν λόγω διοργάνωση θεσμό για την περιοχή μας, με αριθμό συμμετοχών που ξεπερνά κάθε φορά τα 200 παιδιά και τους 150 γονείς – συνοδούς. Επιπλέον, οι ανωτέρω αγώνες συμβάλλουν στη διάδοση του αθλήματος του σκάκι – του μοναδικού πνευματικού αθλήματος – στις τάξεις των σχολείων και στη μαθητική κοινωνία.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση των μαθητικών αγώνων πρωταθλήματος σκάκι, καλύπτοντας τη δαπάνη για την προμήθεια των απαιτούμενων επάθλων ήτοι:
·         έντεκα (11) κύπελλα ατομικών αγωνισμάτων,
·         έντεκα (11) κύπελλα ομαδικών αγωνισμάτων,
·         τριάντα τρία (33) χρυσά, τριάντα τρία (33) αργυρά και τριάντα τρία (33)χάλκινα μετάλλια ατομικών αγωνισμάτων,
·         δέκα (10)χρυσά, δέκα (10) αργυρά και (10)χάλκινα μετάλλια ομαδικών αγωνισμάτων,
·         δέκα (10)τιμητικές πλακέτες και
·         270 αναμνηστικές βεβαιώσεις.
Η ανωτέρω δαπάνη, συνολικού ποσού έως 1.500,00€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε α)για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στην ανωτέρω διοργάνωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500,00€με Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 15/6472.0001προϋπολογισμού τρέχοντος έτους>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5209/09-02-2018 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου με το ποσό των 1.500,00 €με Φ.Π.Α. στην διοργάνωση των μαθητικών αγώνων Πρωταθλήματος Σκάκι της Περιφέρειας Πελοποννήσου που διοργανώνει η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΕΣΣΠΕΠ) και η Σκακιστική Ακαδημία Κορινθίας ‘’Αργοναύτης’’ και θα πραγματοποιηθεί στο 4ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, στις 04 Μαρτίου 2018.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες :
·         έντεκα (11) κύπελλα ατομικών αγωνισμάτων,
·         έντεκα (11) κύπελλα ομαδικών αγωνισμάτων,
·         τριάντα τρία (33) χρυσά, τριάντα τρία (33) αργυρά και τριάντα τρία (33)χάλκινα μετάλλια ατομικών αγωνισμάτων,
·         δέκα (10)χρυσά, δέκα (10) αργυρά και (10)χάλκινα μετάλλια ομαδικών αγωνισμάτων,
·         δέκα (10)τιμητικές πλακέτες και
·         270 αναμνηστικές βεβαιώσεις.
 
                Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 1.500,00 €με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.500,00 € με Φ.Π.Α..
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 61 / 2018.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης