Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 62/2018

 
Θέμα 21ο Η.Δ.: «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4910/07-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.        Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παππάς Αντώνιος,
7.       Μπάκουλης Δημήτριος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του17ου ΘΗΔ
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του18ου ΘΗΔ
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
5. Κεφάλας Σταύρος,
6. Ζήμος Κωνσταντίνος
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
10. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
11.Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε πριν την έναρξη
        συζήτησης  θεμάτων της .Η.Δ.
12. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        πριν την έναρξη συζήτησης θεμάτων της Η.Δ..
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις από 01/02/2018 και 05/02/2018 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες καθ’ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:
 
Α.<< Έχοντας υπόψη :
1. το άρθρο 26 παρ 13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’) σύμφωνα με το οποίο, προκειμένου να επιστραφούν χρηματικά ποσά ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντα, απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.Δ 318/69 με το οποίο ορίζεται ότι οι αξιώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων φόρων, τελών, δικαιωμάτων , παραγράφονται με την παρέλευση τριετίας από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε η καταβολή .
Σας ενημερώνουμε  ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4170/01-02-218 αίτηση του, ο κ. Κανατάς Ευάγγελος του Σωτηρίου και της Δήμητρας, ζητά την επιστροφή χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντα, διότι στις 12/01/2018 κατατέθηκε στο λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων στην Εθνική Τράπεζα το ποσό των 803,82 ευρώ εκ παραδρομής 2η φορά, για τον κωδικό οφειλέτη Λ1761 στο όνομα ΚΑΝΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ. Στην ατομική ειδοποίηση για Δημοτικά τέλη που βεβαιώθηκαν το Δεκέμβριο του 2017 και αποστάληκε στην κα. Κανατά, αναγράφονταν ως σημείωση και οφειλές παρελθόντων ετών επειδή κατά την ημερομηνία έκδοσης του ειδοποιητηρίου δεν είχε ακόμη κοπεί το διπλότυπο είσπραξης για τις αρχικές οφειλές (τα χρήματα είχαν κατατεθεί επίσης στην ΕΤΕ αλλά δεν είχαν τακτοποιηθεί ακόμη λόγω του τεράστιου όγκου των καταθέσεων εξαιτίας της ρύθμισης που βρισκόταν σε εξέλιξη, περίπου 2.500 καταθέσεις Τακτοποιήθηκαν με το Διπλότυπο αριθμ. 21/18-01-2018. Με την αίτηση του ο Κ. Κανατάς ζητεί από το ποσό των 803,82 € να γίνει εξόφληση των τρεχουσών οφειλών του (93,25 € τα οποία και εξοφλήθηκαν με το αριθμ. ΣΕΙΡΑ ΕΤΕ αριθμ. 215/31-01-2018 Διπλότυπο Είσπραξης), και επιστροφή των υπολοίπων χρημάτων 710,57 € (για τα οποία και εκδόθηκε το αριθμ. ΣΕΙΡΑ Α 203/31-01-2018 Γραμμάτιο Είσπραξης. Μετά από έλεγχο της ταμειακής υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καμμία οφειλή πλέον προς τον Δήμο. Ως εκ τούτου θα πρεπει να του επιστραφεί το ποσό των 710,57 €.
Η επιστροφή των ανωτέρω ποσών θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο “Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών”  >>.
 
Β.<< Έχοντας υπόψη :
1. το άρθρο 26 παρ 13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’) σύμφωνα με το οποίο, προκειμένου να επιστραφούν χρηματικά ποσά ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντα, απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.Δ 318/69 με το οποίο ορίζεται ότι οι αξιώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων φόρων, τελών, δικαιωμάτων , παραγράφονται με την παρέλευση τριετίας από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε η καταβολή .
Σας ενημερώνουμε  ότι το οικονομικό έτος 2017 εκδόθηκαν και εξοφλήθηκαν δύο χρηματικά εντάλματα πληρωμής με δικαιούχο την Εταιρεία “ΦΑΣΜΑ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ” και συγκεκριμένα τα αριθμ. α) Χ.Ε.Π. 253 για “ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΠΕ ΤΟΥ ΔΔ ΣΟΦΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ [ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 9.090,00€ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ]-ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΩΗΝ Δ. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010” και β) Χ.Ε.Π. 252 για ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΠΕ ΤΟΥ ΔΔ ΚΟΡΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ [ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.082,00€ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ]-ΟΦΕΙΛΗ ΕΤΟΥΣ 2010 ΠΡΩΗΝ Δ. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ”. Επειδή οι συγκεκριμένες πληρωμές αφορούσαν σε οφειλές του Πρώην Δήμου Σολυγείας από το έτος 2010, το μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου εκ παραδρομής υπολόγισε και κράτηση υπέρ ΤΕΕ 2%, η οποία ίσχυε ως κράτηση για πληρωμές δαπανών έργων μέχρι και την11η/11/2012 (Ν. 4046/12 ΦΕΚ 222 Α΄). Εκ τότε η συγκεκριμένη κράτηση έχει καταργηθεί και δεν υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση των δαπανών έργων. Συγκεκριμένα στα δύο εντάλματα έγινε κράτηση υπέρ ΤΕΕ 2% στο ΧΕΠ 253 ποσό 96,02 και στο ΧΕΠ 252 ποσό 106,49 (σύνολο 202,51 €), για τα οποία και εκδόθηκαν τα αριθμ. Α2194/13-10-2017 και Α2210/13-10-2017 γραμμάτια είσπραξης κρατήσεων αντίστοιχα.
Ως εκ τούτου το ποσό των 202,51 € πρέπει να αποδοθεί στην δικαιούχο Εταιρεία ως εκ παραδρομής παρακρατηθέν από την αμοιβή της Εταιρείας.
Η επιστροφή των ανωτέρω ποσών θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο “Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών”  >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ 13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’) και το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.Δ 318/69, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Την επιστροφή συνολικού ποσού 710,57 € στην κα ΚΑΝΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
H ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο “Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών».
 
Β. Την επιστροφή συνολικού ποσού 202,51 € στην δικαιούχο εταιρεία «ΦΑΣΜΑ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ», όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
H ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο “Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 62 / 2018.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης