Διαγραφή προσαυξήσεων της βεβαιωθείσης εισφοράς σε χρήμα

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 63/2018
 
Θέμα 22ο Η.Δ.: «Διαγραφή προσαυξήσεων της βεβαιωθείσης εισφοράς σε χρήμα του οφειλέτη Τσαμαντά Κων/νου του Γεωργίου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4910/07-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.        Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παππάς Αντώνιος,
7.       Μπάκουλης Δημήτριος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του17ου ΘΗΔ
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του18ου ΘΗΔ
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
5. Κεφάλας Σταύρος,
6. Ζήμος Κωνσταντίνος
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
10. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
11.Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε πριν την έναρξη
        συζήτησης  θεμάτων της .Η.Δ.
12. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        πριν την έναρξη συζήτησης θεμάτων της Η.Δ..
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διαγραφή προσαυξήσεων της βεβαιωθείσης εισφοράς σε χρήμα του οφειλέτη Τσαμαντά Κων/νου του Γεωργίου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 26.01.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
    
<< Ο Δήμος Κορινθίων οφείλει – λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 021149 στο ΟΤ 340 του σχεδίου πόλεως Κορίνθου, περιοχής «Αγιαννιώτικα» – στον δικαιούχο κ.Τσαμαντά Κων/νο του Γεωργίου, το ποσό των 13.068,59 ευρώ, σύμφωνα και με την αρ. οικ. 10992/22.10.2010 απόφαση Νομάρχη περί κύρωσης της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής.
 Από την ανωτέρω πράξη εφαρμογής, προκύπτει υποχρέωση του δικαιούχου για εισφορά σε χρήμα , ύψους 9.946,31 ευρώ, η οποία έχει βεβαιωθεί ταμειακά και αποτελεί οφειλή του ανωτέρω προς το Δήμο, επιβαρυνόμενη με τις κατά νόμο προσαυξήσεις.
Την 01.12.2017 εκδόθηκε από το τμήμα εξόδων το αρ. 414/2017 ΧΕΠΕ στο όνομα του ΤΠΔ λόγω της γενόμενης παρακατάθεσης, ύψους 13.068,59 ευρώ το οποίο εξοφλήθηκε από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου στις 27.12.2017.
Eπειδή:
1.- Κατά την έκδοση του εν λόγω χρηματικού εντάλματος δεν έχει υπολογισθεί ο νόμιμος τόκος 6% και ειδικότερα ο τόκος υπερημερίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρ.293 παρ. 2 του Α.Κ. και ο οποίος οφείλεται επί χρηματικού χρέους.
2.- Η βεβαιωθείσα εισφορά σε χρήμα, επιβαρύνεται μέχρι σήμερα με νόμιμες προσαυξήσεις.
3.- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.174 του Ν.3463/2006 «Διαγραφή χρεών», παρ.3 «στους Δήμους ..που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε…..υπαιτιότητα της υπηρεσίας…..η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και στην περίπτωση αυτή απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας».
4.- Σύμφωνα με την αρ. 58899/14.12.2017 αίτηση του ανωτέρω δικαιούχου, ζητείται η διαγραφή των νόμιμων προσαυξήσεων όπως εμφανίζονται στην αρ. 43521 ατομική καρτέλα οφειλέτη , παραιτούμενος οιασδήποτε άλλης απαίτησης(νόμιμου τόκου 6% ).
5.- Η εν λόγω αποζημίωση δεν έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα με υπαιτιότητα του Δήμου μας.
Ύστερα από όλα τα παραπάνω και επειδή το αίτημα του δικαιούχου είναι συμφέρον για την υπηρεσία μας,
 
Προτείνουμε τη λήψη Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί διαγραφής των προσαυξήσεων της οφειλής από εισφορά σε χρήμα από την αρ.43521 ατομική καρτέλα οφειλέτη Τσαμαντά Κων/νου του Γεωργίου, για τους παραπάνω λόγους>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή των προσαυξήσεων της οφειλής από εισφορά σε χρήμα, του οφειλέτη κ. Τσαμαντά Κων/νου του Γεωργίου, από την αρ. 43521 ατομική καρτέλα του όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης σύμφωνα με την από 26.01.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 63 / 2018.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης