ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


 
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Κόρινθος, 16 Μαρτίου 2018
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ                                          Αριθμ. Πρωτ.: 9379
 

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                

                                                                                                                            
                                                                                          
                                                                                                  
                                                                                                         
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 20η  Μαρτίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος -Κόρινθος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.- Εκλογή – αντικατάσταση μελών της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικών συμβούλων.
 
2.- Εκλογή – αντικατάσταση μελών της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικών συμβούλων.
 
 
                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                         
 

                                                                                                

 

                                                                                                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ