Συνδιοργάνωση της μουσικής παράστασης – όπερας «Προμηθέας Δεσμώτης»

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/28.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 66/2018
 
Θέμα 1ο ΕΗ.Δ.: «Συνδιοργάνωση της μουσικής παράστασης – όπερας «Προμηθέας Δεσμώτης» με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6828/23-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
17.    Κορδώσης Χρήστος,
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του  3ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 13ου ΘΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
4. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
5. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
7. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
8. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Συνδιοργάνωση της μουσικής παράστασης – όπερας «Προμηθέας Δεσμώτης» με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, προκειμένου να επισπευσθούν  οι διαδικασίες για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 7295/28.02.2018 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Το τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας αιτήθηκε από το Δήμο μας, με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 5703/14.02.2018, 6016/16.02.2018 και 6497/ 21.2.2018 έγγραφα, τη συνδιοργάνωση της μουσικής παράστασης – όπερας «Προμηθέας Δεσμώτης».
Η εν λόγω μουσική παράσταση έχει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Παιδείας. Διοργανώνεται στα πλαίσια της προώθησης των πολιτιστικών θεμάτων σε τοπικό επίπεδο και της καλλιτεχνικής ενημέρωσης των συνδημοτών μας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 07:30μ.μ. στο αμφιθέατρο του 4ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου με τη συμμετοχή τραγουδιστών της Λυρικής Σκηνής και μουσικών από τη Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών.
 
Πρόκειται για μια εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου η οποία προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών μας, για την πραγματοποίηση της οποίας προτείνουμε ο Δήμος να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
 
1.            Αμοιβή είκοσι (20) μουσικών – μελών της Συμφωνικής Ορχήστρας Αθηνών και πέντε (5) τραγουδιστών της Λυρικής Σκηνής, ποσού έως 1.500€ πλέον Φ.Π.Α.
2.            Μεταφορά με ένα λεωφορείο των μουσικών και τραγουδιστών της εκδήλωσης από την Αθήνα στην Κόρινθο με επιστροφή, ποσού έως 387,10€ πλέον Φ.Π.Α. 
3.            Παράθεση μπουφέ για σαράντα (40) άτομα, ποσού έως 500,00€ πλέον Φ.Π.Α.
4.            Ηχητική – φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης ποσού έως 300,00€ πλέον Φ.Π.Α.
5.            Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι 300 προσκλήσεις και 100 αφίσες ποσού έως 160,00€ πλέον Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 2.847,10€ πλέον Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε α)για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συνδιοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης και β)για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 2.847,10€ πλέον Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7295/28-02-2018 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου με το ποσό των 2.847,10€πλέον Φ.Π.Α.στη συνδιοργάνωση της μουσικής παράστασης – όπερας «Προμηθέας Δεσμώτης».που διοργανώνει Το τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2018 στο αμφιθέατρο του 4ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου .
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες :
 
Ø      Αμοιβή είκοσι (20) μουσικών – μελών της Συμφωνικής Ορχήστρας Αθηνών και πέντε (5) τραγουδιστών της Λυρικής Σκηνής, ποσού έως 1.500€ πλέον Φ.Π.Α.
Ø      Μεταφορά με ένα λεωφορείο των μουσικών και τραγουδιστών της εκδήλωσης από την Αθήνα στην Κόρινθο με επιστροφή, ποσού έως 387,10€ πλέον Φ.Π.Α. 
Ø      Παράθεση μπουφέ για σαράντα (40) άτομα, ποσού έως 500,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Ø      Ηχητική – φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης ποσού έως 300,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Ø      Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι 300 προσκλήσεις και 100 αφίσες ποσού έως 160,00€ πλέον Φ.Π.Α.
 
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 2.847,10€πλέον Φ.Π.Α.θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 2.847,10€πλέον Φ.Π.Α..
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 66 / 2018.
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης