Έγκριση διέλευσης από τις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/28.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 67/2018
 
Θέμα 2ο ΕΗ.Δ.: «Έγκριση διέλευσης από τις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου για την διεξαγωγή του 9ου Κλασικού Ράλλυ Ελλάδας»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6828/23-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
17.    Κορδώσης Χρήστος,
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των
                  θεμάτων ΗΔ
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε στο τέλος του 13ου ΘΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 3ου 
     ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
4. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
5. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
7. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
8. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
 
                         
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Έγκριση διέλευσης από τις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου για την διεξαγωγή του 9ου Κλασικού Ράλλυ Ελλάδας», διότι το εν λόγω Ράλλυ θα διεξαχθεί στις 03 & 04 Μαρτίου 2018 .
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, το αριθ. πρωτ. 2501/18/305-α/22-02-2018 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου με το οποίο μας διαβιβάζει το αριθμ. πρωτ. 1890/20-02-2018 έγγραφο του κ. Βερναδάκη Δημητρίου Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας και ζητά την έγγραφη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να διεξαχθεί το «9ο ΚΛΑΣΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΕΛΛΑΔΑΣ» που διοργανώνουν η ομοσπονδία ΦΙΛ.Π.Α. και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων (ΣΙΣΑ) και τη διέλευση των οχημάτων στις διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων τουΔήμου Κορινθίων στις 03 & 04 Μαρτίου 2018. Η διεξαγωγή του Ράλλυ, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Σωματείου θα εκκινήσει το Σάββατο 03 Μαρτίου 2018 και ώρα 05:00 – 11:30 από τον Γέρακα οδό Κυβέλης 6, για τα μέλη της ΦΙΛ.Π.Α. μέσω της Αττικής Οδού, Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, Ισθμό. Από τον Άγιο Δημήτριο οδό Αντιόπης 2, για τα μέλη της Σ.Ι.Σ.Α. μέσω της Λ. Βουλιαγμένης, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Π.Ράλλη, Λ. Αθηνών, Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, Ισθμό. Από ώρα 11:30 τα οχήματα θα κινηθούν από τον Ισθμό, Λέχαιο, Ζευγολατιό, ΣουλινάριΝεμέα, Ψάρι, Καλιάνοι, Λεβίδι όπου και θα ανασυγκροτηθούν και στην συνέχεια μέσω διαδρομών θα καταλήξουν στην Καλαμάτα ώρα 19:00. Την Κυριακή 04 Μαρτίου 2018 2η ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί εκκίνηση από Καλαμάτα από ώρα 09:00 μέσω διαδρομών θα φτάσει στα Δερβενάκια ώρα 18:00 και από εκεί Ισθμός, Ε.Ο. Κορίνθου Αθηνών με τερματισμό στον Γέρακα οδό Κυβέλης 6 για τα μέλη της ΦΙΛ.Π.Α. και με τερματισμό στον Άγιο Δημήτριο οδό Αντιόπης 2 για τα μέλη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 2501/18/305-α/22-02-2018 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου, τις διατάξεις του άρθρου 49 του ΚΟΚ, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη διεξαγωγή του «9ου ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΡΑΛΛΥ ΕΛΛΑΔΑΣ» που θα πραγματοποιηθεί στις 03 & 04 Μαρτίου 2018 με εκκίνηση από ώρα 05:00, από τον Γέρακα για τα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας, και από τον Άγιο Δημήτριο για τα μέλη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων καθώς και τη διέλευση από τις διαδρομές που καθορίζονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας. 
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 67 / 2018.
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης