Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 2ου Ορεινού Ημιμαραθώνιου «Μυκήνες – Τενέα

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/28.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 68/2018

 
Θέμα 3ο ΕΗ.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 2ου Ορεινού Ημιμαραθώνιου «Μυκήνες – Τενέα».
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6828/23-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
17.    Κορδώσης Χρήστος,
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των
                  θεμάτων ΗΔ
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 13ου ΘΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
4. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
5. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
7. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
8. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 2ου Ορεινού Ημιμαραθώνιου «Μυκήνες – Τενέα», προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαρτίου 2018.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι :
Α) Το αριθ. πρωτ. 2501/18/300/26-02-2018 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου με το οποίο μας διαβιβάζει το αριθμ. πρωτ. 650/25-01-2018 έγγραφο του Ε.Ο.Σ. Κορίνθου και ζητά την έγγραφη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να διεξαχθεί ο «2ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Μυκήνες – Τενέα 2018» που διοργανώνει ο Ε.Ο.Σ. Κορίνθου, ο Μορφωτικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Στεφανίου Κορινθιάς και ο Σύλλογος Δρομέων Κορίνθου «Εφυραίοι Ωκύποδες». Οι δρομείς θα τρέξουν την διαδρομή που οδηγεί από την ακρόπολη των Μυκηνών μέσω της ορεινής περιοχής Στεφανίου, της Κλεισούρας Αγιονορίου (Αρχαία Κοντοπορία) και της περιοχής της Αρχαίας Τενέας μπαίνοντας στο Χιλιομόδι ως το στάδιο, όπου θα είναι και το σημείο τερματισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαρτίου 2018.
 
Β)την με αριθμ. πρωτ. 7212/28.02.2018 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<O Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κορίνθου αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3415/26.01.2018 έγγραφο, τη συμμετοχή του Δήμου μας στον Ορεινό Ημιμαραθώνιο «Μυκήνες – Τενέα» που διοργανώνει σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Στεφανίου Κορινθίας και τον Αθλητικό Όμιλο Δρομέων Κορινθίας «Εφυραίοι Ωκύποδες», την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018.
Μετά την επιτυχημένη περσινή διοργάνωση του αγώνα ο οποίος προσέλκυσε τη συμμετοχή 190 δρομέων από όλη την Ελλάδα, διοργανώνεται φέτος ο 2ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος «Μυκήνες – Τενέα». Οι δρομείς θα διανύσουν την πιο ενδιαφέρουσα ορεινή διαδρομή του Δήμου μας συνολικής απόστασης 22,80 χιλιομέτρων, στα χνάρια των αρχαίων μυκηναϊκών δρόμων. Θα ξεκινήσουν από την ακρόπολη των Μυκηνών και μέσω της ορεινής περιοχής του Στεφανίου, του Αγιονορίου και της Κλένιας, θα τερματίσουν στο στάδιο του Χιλιομοδίου. Κατά μήκος της διαδρομής, θα συναντήσουν αρχαία μυκηναϊκά γεφύρια, βυζαντινά μνημεία, το μεσαιωνικό κάστρο του Αγιονορίου και τις ανασκαφές της Αρχαίας Τενέας.  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση του εν λόγω αγώνα που προάγει τα αθλητικά ενδιαφέροντα των δημοτών μας και συμβάλει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας, καλύπτοντας τις ακόλουθες δαπάνες:
 
1.       Προμήθεια επάθλων, συνολικού ποσού έως 1.108,80€ πλέον Φ.Π.Α. ως εξής:
  • Τριακόσια (300) μετάλλια για τους συμμετέχοντες αθλητές, (8) αργυρά και οχτώ (8) χάλκινα μετάλλια για τις ηλικιακές κατηγορίες του αγώνα, ήτοι: 5 κατηγορίες ανδρών και 3 κατηγορίες γυναικών, ποσού έως 568,80 € πλέον Φ.Π.Α.
  • Δεκατέσσερα (14) κύπελλα γενικής κατάταξης, ως εξής: τρία (3) κύπελλα ανδρών, τρία (3) κύπελα γυναικών και οχτώ (8) κύπελλα για τους πρώτους νικητές των ηλικιακών κατηγοριών, ποσού έως 180,00€ πλέον Φ.Π.Α.
  • Τριακόσια (300) αναμνηστικά διπλώματα, ποσού έως 360,00€ πλέον Φ.Π.Α.
 
2.       Μεταφορά με τέσσερα (4) λεωφορεία των συμμετεχόντων αθλητών από το χώρο τερματισμού (στάδιο Χιλιομοδίου), στο χώρο εκκίνησης (ακρόπολη Μυκηνών), ποσού έως 540,00€ πλέον Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.648,80€ πλέον Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους2018 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».
Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διοργάνωση του 2ου ορεινού ημιμαραθώνιου «Μυκήνες – Τενέα» και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 1.648,80€ πλέον Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 15/6472.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7212/28-02-2018 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Εγκρίνει τη διεξαγωγή του «2ου Ορεινού Ημιμαραθωνίου ‘’Μυκήνες - Τενέα’’» που θα πραγματοποιηθεί την 18 Μαρτίου 2018, με εκκίνηση των δρομέων από την ακρόπολη των Μυκηνών και τη διέλευσή τους από τις διαδρομές που καθορίζονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης. 
 
Β) Τη συμμετοχή του Δήμου με το ποσό των 1.648,80€ πλέον Φ.Π.Α.στη διοργάνωση του 2ου Ορεινού Ημιμαραθώνιου «Μυκήνες – Τενέαπου διοργανώνει ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κορίνθου σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Στεφανίου Κορινθίας και τον Αθλητικό Όμιλο Δρομέων Κορινθίας «Εφυραίοι Ωκύποδες» και θα πραγματοποιηθεί, στις 18 Μαρτίου 2018.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες :
1.       Προμήθεια επάθλων, συνολικού ποσού έως 1.108,80€ πλέον Φ.Π.Α. ως εξής:
  • Τριακόσια (300) μετάλλια για τους συμμετέχοντες αθλητές, (8) αργυρά και οχτώ (8) χάλκινα μετάλλια για τις ηλικιακές κατηγορίες του αγώνα, ήτοι: 5 κατηγορίες ανδρών και 3 κατηγορίες γυναικών, ποσού έως 568,80 € πλέον Φ.Π.Α.
  • Δεκατέσσερα (14) κύπελλα γενικής κατάταξης, ως εξής: τρία (3) κύπελλα ανδρών, τρία (3) κύπελα γυναικών και οχτώ (8) κύπελλα για τους πρώτους νικητές των ηλικιακών κατηγοριών, ποσού έως 180,00€ πλέον Φ.Π.Α.
  • Τριακόσια (300) αναμνηστικά διπλώματα, ποσού έως 360,00€ πλέον Φ.Π.Α.
2.       Μεταφορά με τέσσερα (4) λεωφορεία των συμμετεχόντων αθλητών από το χώρο τερματισμού (στάδιο Χιλιομοδίου), στο χώρο εκκίνησης (ακρόπολη Μυκηνών), ποσού έως 540,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 1.648,80€ πλέον Φ.Π.Α.θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.648,80€ πλέον Φ.Π.Α..
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 68 / 2018.
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης