Έγκριση Προγράμματος Επικοινωνιακής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/28.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 73/2018
 
Θέμα 6ο Η.Δ.: «Έγκριση Προγράμματος Επικοινωνιακής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6828/23-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του1ου ΘΗΔ
17.    Κορδώσης Χρήστος,
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των
                  θεμάτων ΗΔ
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε στο τέλος του 13ου ΘΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 3ου 
     ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
4. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
5. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
7. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
8. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθεστο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Έγκριση Προγράμματος Επικοινωνιακής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την από 28/02/2018 εισήγηση της κας Αρτοποιάδου Αλεξάνδρας και την αριθ. πρωτ. 6339/14.02.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης Υπηρεσιών του Δήμου οι οποίες καθ΄ όλον το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:
 << Λαμβάνοντας υπόψη :
1.  Το αριθμ. 949/25-1-2018 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με θέμα Υποχρέωση κατάρτισης προγράμματος επικοινωνιακής προβολής και διαφημιστικής δαπάνης έτους 2018 και υποβολή εκθέσεων απολογισμού έτους 2017 των σχετικών επικοινωνιακών δράσεων» [6ΤΙΧ465ΧΘ0-8Γ0] &
2.    Το αριθμ. Ε/23/23-10-2017 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με θέμα Υποχρέωση κατάρτισης προγράμματος επικοινωνιακής προβολής έτους 2018» [7Θ3Ω465ΧΘ0-9ΣΛ]
 
Σας υποβάλλουμε το αριθμ. 6339/14-2-2018 έγγραφο των Δ/νσεων Τοπικής Ανάπτυξης Υπηρεσιών και Κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού, όπου αποτυπώνεται το Πρόγραμμα Επικοινωνιακής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018>> .
 
Το πρόγραμμα Επικοινωνιακής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων όπως αυτό προκύπτει από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2018 έχει ως εξής :
Το πρόγραμμα διαρθρώνεται στις κάτωθι ενέργειες: Τουρισμός
1.Ηλεκτρονικός Τουριστικός Οδηγός (ενοικίαση)
Πρόκειται για μια πλατφόρμα για συσκευές με android και IOS ( apple) , που έχει ως στόχο να αποτελέσει τον επίσημο ψηφιακό τουριστικό οδηγό για τον Δήμο Κορινθίων.
Σύμφωνα με την 5788/20-05-2016 Απόφαση του Γ.Γ. Του ΕΟΤ.
“Το οπτικοαουστικό υλικό (βίντεο/φωτογραφίες) είναι ουσιώδες για την προβολή κάθε προορισμού. Τόσο στα εργαλεία της παραδοσιακής διαφήμισης, όσο και στα νέα ψηφιακά εργαλεία (διαδίκτυο, ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) το κατάλληλο τεχνικά, καλαίσθητο και ελκυστικό οπτικοαουστικό υλικό, είναι το «κλειδί» για την αποτελεσματική προώθηση του μηνύματός .Επιπλέον, οι φορείς οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι το διαδίκτυο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του σύγχρονου μάρκετινγκ, απαιτεί ειδική προσέγγιση, η οποία διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές πρακτικές.”5788/20-05-2016 Εγκύκλιος του ΕΟΤ.
Ο περιηγητής θα έχει την δυνατότητα να γνωρίσει, να εξερευνήσει και να περιπλανηθεί στα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός του Δήμου Κορινθίων
Ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να συγκρίνει να διαλέξει καταλύματα και χώρους εστίασης για τις εξορμήσεις -διακοπές του.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω δράσης-ενοικίασης ηλεκτρονικής πλατφόρμας Τουριστικού Οδηγού , ανέρχεται στο ποσό των 3.720,00 € ετησίως.
Βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2018 με το ενδεικτικό 3.720,00 ευρώ (εγκεκριμένος προϋπολογισμός ΥΠΑΡΧΕΙ ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΕΟΤ)
2. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Η φιλοξενία Τουριστικών Φορέων και Ειδικών Δημοσιογράφων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό (σε συνεργασία με τα κατά τόπους γραφεία του Ε.Ο.Τ.)
Η παραπάνω δράση :
Βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2018 με το ενδεικτικό 3.000,00 ευρώ (εγκεκριμένος προϋπολογισμός )

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ είτε με μεμονωμένη παρουσία του Δήμου είτε και μέσωτωνπεριπτέρωντηςΠεριφέρειαςήτουΕΟΤ.Προτείνεταιησυμμετοχήσεεκθέσεις:
Που θα ανακοινωθούν και θα συμμετέχουν η Περιφέρεια και ο ΕΟΤ.
Η παραπάνω δράση :
Βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2018 με το ενδεικτικό 3.000,00 ευρώ (εγκεκριμένος προϋπολογισμός)

4. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Η ολοκληρωμένη τουριστική προβολή του τόπου μας επιβάλλει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ορισμένων θεματικών εκδηλώσεων και ημερίδων. Συνεπεία αυτού προτείνεται η πρόβλεψη κονδυλίου για την με κάθε τρόπο ( συμμετοχή / χορηγία κλπ. ) συνδιοργάνωση με επαγγελματικούς και τοπικούς ή άλλους φορείς εκδηλώσεων πολιτιστικών, μουσικών, εικαστικών εκθέσεων και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων που προάγουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής με στόχευση τη στήριξη και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την επιμήκυνση της περιόδου .
Οργάνωση εκδηλώσεων με έμφαση στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού όπως πεζοπορία, καταδύσεις, αναρρίχηση κλπ κυρίως σε μήνες χαμηλής επισκεψιμότητας. Επίσης οργάνωση εκδηλώσεων με τους επαγγελματίες και τους Συλλόγους
Βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2018 με το ενδεικτικό 5.000,00 ευρώ (εγκεκριμένος προϋπολογισμός )
 
5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ / press kit
Για την υποστήριξη όλων των δράσεων προβολής αξιολογείται το υπάρχον δημιουργικό υλικό (photo gallery, videos, μακέτες εντύπων, οδηγοί κ.λ.π.) και είτε θα γίνουν επανεκτυπώσεις (με κάποιες μικρές αλλαγές/προσθήκες) είτε θα παραχθούν από την αρχή νέα υλικά ( ενδεικτικά χάρτες και λοιπό υλικό σε σύγχρονη μορφή είτε και σε ηλεκτρονική μορφή).
Στα νέα «έντυπα» θα πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατό ισορροπημένη παρουσίαση των προορισμών και των προσφερόμενων προϊόντων. Στο έντυπο θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς η ιστοσελίδα, η οποία αποτελεί το βασικό εργαλείο από το οποίο θα μπορεί να αντλεί περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος. Το έντυπο θα διανέμεται σε όλα τα ξενοδοχεία – καταλύματα – Δήμος, εκθέσεις κλπ. Θα πρέπει να υπάρχει έκδοση τουλάχιστον στα Αγγλικά και να αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου / θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σε εκτυπώσιμη μορφή. Ειδική μορφή αυτού του υλικού θα ενσωματωθεί σε ειδική συσκευασία ( σε usb ) ώστε να χρησιμοποιηθεί ως press kit. Επίσης προτείνεται η δημιουργία εντύπου στα γαλλικά.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσίας θα πρέπει να καταρτιστούν από την ΔΤΥ /ΤΜΉΜΑ Πληροφορικής καθώς δεν είναι δυνατή η δημιουργία χαρτών και λοιπού υλικού σε σύγχρονη μορφή είτε και σε ηλεκτρονική μορφή από τον Δήμο.
Η παραπάνω δράση:
Βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2018 με το ενδεικτικό 8.000,00 ευρώ
(εγκεκριμένος προϋπολογισμός ΥΠΆΡΧΕΙ ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΕΟΤ)
 
6.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ανάθεση για τη δημιουργία Ανάλυσης και Σχεδίου Μάρκετινγκ του τουριστικού προϊόντος προορισμού & δημιουργική στρατηγική & master plan προώθησης του Δήμου Κορινθίων.
Αντικείμενο του έργου / ενέργειας θα είναι η εξέταση και η ανάλυση των ακόλουθων ζητημάτων :
-Ανάλυση μάρκετινγκ με βάση τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισμού, μετά και από την αναγνώριση και ανάλυση των τουριστικών υποδομών και δυνατοτήτων του προορισμού (έρευνα κι ανάλυση στοιχείων
-Συγκέντρωση των χαρακτηριστικών που μπορούν να συντελέσουν στην δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας και πρότασης αξίας για το προϊόν / προορισμό.
-Ανάλυση των κυριότερων ισχυρών και αδύναμων σημείων του προορισμού
-Ανάλυση που αποσκοπεί στην διαπίστωση τυχόν αδυναμιών ώστε να προταθούν λύσεις που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα  στρατηγική τοποθέτηση και δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας για το προϊόν, ώστε να ξεχωρίζει από ανταγωνιστικά προϊόντα/προορισμούς και να προσελκύει τα κατάλληλα κοινά στόχους.
-Ορισμός των ελκυστικότερων αγορών στόχων και τμημάτων αγοράς, με βάση την προσδοκώμενη κερδοφορία και σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων του προορισμού  σχεδιασμός και προσδιορισμός επικοινωνιακών και προωθητικών ενεργειών.
-Η παρουσίαση των θεματικών και εμπειριών που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού, τους στόχους και την ελκυστικότητα του τμήματος αγοράς που απευθύνονται.
Σκοπός:
Η σύνθεση του βασικού τουριστικού προϊόντος του προορισμού (χαρτοφυλάκιο και κύρια προϊόντα προτεραιότητας), η ανταγωνιστική του ταυτότητα, η δημιουργία του κεντρικού μηνύματος διαφοροποίησης, η δημιουργική πλατφόρμα και το σχέδιο ενεργειών προβολής που θα το καθιστούν ελκυστικό και ανταγωνιστικό στις ομάδες στόχους.
Η παραπάνω δράση :
Βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0006 Έτους 2018 με το ενδεικτικό 15.000,00 ευρώ (εγκεκριμένος προϋπολογισμός )
Τοπική Ανάπτυξη
  1. Στον Κ.Α. Εξόδων 00/6431.0007 με τίτλο “ Έξοδα ενημέρωσης και τουριστικής προβολής του Δήμου” δαπάνες προβολής τοπικών προϊόντων μέσω της συμμετοχής μας σε εκθέσεις ( με ΕΟΤ και Υπουργείο Τουρισμού και Περιφέρεια) ενδεικτικού κόστους € 21.280,00€ (εγκεκριμένος προϋπολογισμός )
  2. Στον Κ.Α. Εξόδων 00/6432.0001 με τίτλο “ Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό” ενδεικτικού κόστους € 5.000,00€ (εγκεκριμένος προϋπολογισμός )
  3. Σύναψη σύμβασης εργασίας με τίτλο Σύναψη σύμβασης, για τονσχεδιασμό Κέντρου Ψηφιακής Προβολής, της σήμανσης μνημείων,δημιουργίας και εγκατάστασης σημάνσεων” , ενδεικτικού κόστους € 24.800,00€. Στον Κ.Α. Εξόδων 15/6117.0001(εγκεκριμένος προϋπολογισμός).
Πολιτισμός
3.                Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
Δαπάνη για προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες, πανό, banners) εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου  που διοργανώνει ο Δήμος και οι οποίες προβάλουν και αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά και την παράδοση της περιοχής μας. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 15/6471.0001 έτους 2018, με το  ενδεικτικό ποσό των 4.000€. (εγκεκριμένος προϋπολογισμός )
2.   Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
Δαπάνη για προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες, πανό, banners)  αθλητικών  εκδηλώσεων   που διοργανώνει ο Δήμος και οι οποίες  συμβάλουν στην προβολή και ανάπτυξη του Δήμουενόψει του πλήθους των διαγωνιζόμενων, διοργανωτών και θεατών που συμμετέχουν.  Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 15/6472.0001 έτους 2018, με το  ενδεικτικό ποσό των 2.500€. (εγκεκριμένος προϋπολογισμός )
  1. Διοργάνωση εκδηλώσεων εγκαινίων
Δαπάνη για προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες, πανό, banners) εκδηλώσεων εγκαινίων  (πλατειών,  θεάτρων, αναψυκτηρίων, γηπέδων, κλπ) που διοργανώνει ο Δήμος και οι οποίες συμβάλουν στην προβολή του. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 00/6443.0001 έτους 2018, με το  ενδεικτικό ποσό των 1.000€. (εγκεκριμένος προϋπολογισμός )
  1. Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις
Δαπάνη για προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες, πανό, banners) για την συμμετοχή του Δήμου σε συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις που εξυπηρετούν την προβολή και την ανάδειξη του τοπικού στοιχείου, ιδιαίτερα μέσω της αναφοράς στην ιστορία, τις τέχνες, τα γράμματα και γενικότερα στην πολιτιστική κληρονομιά και ανάπτυξη της περιοχής. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 00/6441.0001 έτους 2018, με το  ενδεικτικό ποσό των 1.000€. (εγκεκριμένος προϋπολογισμός )
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη, την με αριθμ. πρωτ. 6339/14-02-2018 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις : του άρθρου 24 παρ 3 του Ν. 4339/2015 (Α’ 133), του άρθρου 17 παρ 2 του Ν 4487/2017 (Α’ 116), του Π.Δ. 261/1997(Α’186), την εγκύκλιο αρ.Ε/23/23.10.2017, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το Πρόγραμμα Επικοινωνιακής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 73 / 2018.
 
 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06- 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης