Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/28.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 74/2018
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6828/23-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του1ου ΘΗΔ
17.    Κορδώσης Χρήστος,
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των
                  θεμάτων ΗΔ
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε στο τέλος του 13ου ΘΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 3ου 
     ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
4. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
5. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
7. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
8. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθεστο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου καιεισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 75/2018 & 91/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 και τις από 15-02-2018 & 26-02-2018 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρεται στις υπ’ αριθμ. 75/2018 & 91/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Α.                                                              ΜΕΡΟΣ Α΄
 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Μεταφέρει από το αποθεματικό το ποσό των 8.400,00€ και
Δημιουργεί τον Κ.Α. 30/7135.0013 με τίτλο «Διασύνδεση Κτιρίου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας στο δίκτυο ΜΑΝ οπτικών ινών Δήμου Κορινθίων» με προϋπολογισμό 8.400,00 € .
 
 
Β.                                                            ΜΕΡΟΣ Α΄
Προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί σε τροποποίηση του Ο.Ε.Υ για τη σύσταση τριάντα τριών (33) νέων θέσεων ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και υπηρεσίας κοιμητηρίων, ώστε να καλυφθούν οι αντίστοιχες ανάγκες, να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και η προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 3584/2007, για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων για το έτος 2018 να ενισχυθούν οι σχετικοί Κ.Α. του Προϋπολογισμού.
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει :
1.      τονK.A. 20/6662.0002 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.» προϋπολογισμού 1.100.873,17€ κατά το ποσό των 330.555,24€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 770.317,93€»
2.      τονK.A. 45/7336.0008 με τίτλο «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 273.248,76€ κατά το ποσό των 80.000,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 193.248,76€»
3.      τονK.A. 45/7132.0003 με τίτλο «Προμήθεια μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 170.000,00€ κατά το ποσό των 58.564,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 111.436,00€»
 
Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 469.119,24 και από εκεί μεταφέρει συνολικά το ποσό των 469.119,24 € ως εξής :
Ενισχύει:
1.       τονK.A. 20/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 1.422.441,48€ με το ποσό των 286.572,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 1.709.013,48€
2.     την ενίσχυση του K.A. 20/6051.0001 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 72.505,04€ με το ποσό των 13.039,05€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 85.544,09€
3.     την ενίσχυση του K.A. 20/6051.0004 με τίτλο «ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (τ.Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης δημοσίου) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 84.886,96€ με το ποσό των 20.914,17€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 105.801,13€
4.     την ενίσχυση του K.A. 20/6051.0006 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Εργοδότη ) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 49.892,92€ με το ποσό των 10.030,02€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 59.922,94€
5.     την ενίσχυση του K.A. 45/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων» προϋπολογισμού 76.122,00€ με το ποσό των 120.000,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 196.122,00€
6.     την ενίσχυση του K.A. 45/6051.0001 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη) Υπηρεσίας Νεκροταφείων» προϋπολογισμού 3.717,46€ με το ποσό των 5.460,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 9.177,46€
7.     την ενίσχυση του K.A. 45/6051.0002 με τίτλο «ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (τ. Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης δημοσίου) μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας νεκροταφείων» προϋπολογισμού 4.771,58€ με το ποσό των 8.904,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 13.675,58€
8.     την ενίσχυση του K.A. 45/6051.0003 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ. Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Εργοδότη) Υπηρεσίας Νεκροταφείων» προϋπολογισμού 2.731,01€ με το ποσό των 4.200,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 6.931,01€
 
ΜΕΡΟΣ B΄
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
1.      τονK.A. 20/6662.0002 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.» προϋπολογισμού 770.317,93€ κατά το ποσό των 183,90€ και τελική πίστωση 770.134,03€»
2.      τον K.A. 60/6232.0003 με τίτλο «Μίσθωση ακινήτου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016.» προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το ποσό των 5.000,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 15.000,00€»
3.      τον Κ.Α. 30/7333.0001 και τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 70.000,00€ κατά το ποσό των 37.823,07€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 32.176,93€»  [το ποσό των 37.823,07 € είναι το προϊόν έκπτωσης από τη δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή του οποίου υπογράφηκε η αριθμ. 60875/29-12-2017 σύμβαση ύψους 32.176,93€]
4.      τον Κ.Α. 30/7333.0003 και τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά το ποσό των 25.511,96 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 24.488,04 ευρώ [το ποσό των 25.511,96 € είναι το προϊόν έκπτωσης από τη δημοπράτηση του έργου]
5.      τον Κ.Α. 30/7333.0005 και τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» προϋπολογισμού 70.000,00€  κατά το ποσό των 33.609,01 ευρώ (Ίδιοι Πόροι) και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 36.390,99 ευρώ [το ποσό των 33.609,01 € είναι το προϊόν έκπτωσης από τη δημοπράτηση του έργου]
 
Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 102.127,94 και από εκεί μεταφέρει συνολικά το ποσό των 110.410,13 € ως εξής :
Ενισχύει:
1.      τονK.A. 20/8112.0006 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 463,60€ με το ποσό των 41,18€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 504,78€
2.      τονK.A. 20/8116.0006 με τίτλο «Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 34.801,64€ με το ποσό των 142,72€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 34.944,36€
3.      τονK.A. 00/6821.0001 με τίτλο «Διοικητικά πρόστιμα & προσαυξήσεις» προϋπολογισμού 1.000,00€ με το ποσό των 9.000,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 10.000,00€
4.      τονK.A. 00/6821.0002 με τίτλο «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις» προϋπολογισμού 1.000,00€ με το ποσό των 3.000,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 4.000,00€
5.      τονK.A. 00/8112.0006 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 15.641,40€ με το ποσό των 608,84€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 16.250,24€
6.      τονK.A. 00/8117.0002 με τίτλο «Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 608.334,43€ με το ποσό των 17,39€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 608.351,82€
7.      τονK.A. 60/6234.0001 με τίτλο «Μίσθωση εξοπλισμού-οχημάτων για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» προϋπολογισμού 10.000,00€ με το ποσό των 5.000,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 15.000,00€
8.     τον Κ.Α. 30/6662.0001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών περίφραξης»  προϋπολογισμού 15.000,00€ με το ποσό των 9.800,00 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 24.800,00 ευρώ
Δημιουργεί :
1.       τον Κ.Α 15/7135.0013 με τίτλο «Προμήθεια τηλεσκοπίων» και προϋπολογισμό 24.800,00 ευρώ
2.       τον Κ.Α 30/7112.0009 με τίτλο: «Αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Περιγιαλίου της Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» και προϋπολογισμό 58.000,00 ευρώ
 
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Έχοντας υπόψη:
·         το υπ΄ αρίθμ. 27723/7-2-2018 έγγραφο της Αποκ/νης Δ/σης Πελ/σου,Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου
·         τα υπ΄αρίθμ. 54/22-2-2018 και 21/22-2-2018 έγγραφα των Σχολικών Επιτροπών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα
·         την ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με πιστώσεις του Δήμου για την περίοδο από 1/9/2018 έως 31/12/2018
 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μεταφέρει από το αποθεματικό το ποσό των 86.498,44€ ως εξής :
Ενισχύει :
1.       τον Κ.Α. 15/6041.0002 με τίτλο «Αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης»  προϋπολογισμού 0,00€ με το ποσό των 41.307,31ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 41.307,31 ευρώ  
2.       τον Κ.Α. 15/6054.0005 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης»  προϋπολογισμού 0,00€ με το ποσό των 10.351,56 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 10.351,56 ευρώ  
3.       τον Κ.Α. 15/6041.0003 με τίτλο «Αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης» προϋπολογισμού 0,00€ με το ποσό των 27.858,29 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 27.858,29 ευρώ 
4.       τον Κ.Α. 15/6054.0006 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών σχολικών μονάδων Β/θμιας
 
 
Εκπαίδευσης» προϋπολογισμού 0,00€ με το ποσό των 6.981,28 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 6.981,28 ευρώ 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 74 / 2018.
 
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05- 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης