Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/28.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 75/2018
 
Θέμα 8ο Η.Δ.: Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2018
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6828/23-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του1ου ΘΗΔ
17.    Κορδώσης Χρήστος,
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των
                  θεμάτων ΗΔ
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε στο τέλος του 13ου ΘΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 3ου 
     ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
4. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
5. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
7. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
8. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθεστο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2018»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3449/05-02-2018, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών», για τα αιτήματα ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του ν. 4325/2015) απαιτούνται τα εξής :
α) Απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου για προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά αριθμό, βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα και με ακριβή αναφορά στην διάρκεια των συμβάσεων, με τις οποίες θα απασχοληθούν οι προσληπτέοι.
β) Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (ν.3584/2007).
γ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η-12-2018.
δ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα συμπληρωμένο, ορθώς και επιμελώς.
ε) Αριθμό απασχολούμενων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πριν την έναρξη ισχύος του αρ. 24 του ν.4479/2017, είτε οι συμβάσεις τους είχαν παραταθεί είτε όχι.
στ) Αριθμό θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα πλαίσια της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4479/2017.
ζ) Αριθμό θέσεων για την κάλυψη οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα.
Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα», πρέπει από τη βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Στην ως άνω εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα να υποβάλλουν αιτήματα για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017.
Έχοντας υπόψη :
1.       Το γεγονός ότι ο αριθμός των απασχολούμενων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 24 του ν.4479/2017, ανέρχεται συνολικά σε σαράντα τέσσερις (44) καθώς και ότι ο Δήμος δεν έλαβε απόφαση για παράταση των συμβάσεων εργασίας τους.
2.       Την υπ’ αριθμ. 7/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ο Δήμος μας απέστειλε αίτημα για την πρόσληψη ενός (1) ΥΕ 16 Εργάτη κοιμητηρίων, εννέα (9) ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας καθώς και ενός (1) ΔΕ29 Οδηγού Αυτοκινήτων, οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στην υπηρεσία κοιμητηρίων και στην ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας.
3.       Την αναγκαιότητα για την υποβολή νέου αιτήματος για την έγκριση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως έξι (6) μήνες για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας λόγω του διευρυμένου χαρακτήρα του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων και της μεγάλης πλέον εδαφικής έκτασης που καλύπτει, σε συνδυασμό με τις αποχωρήσεις υπαλλήλων (λόγω συνταξιοδοτήσεων, παραιτήσεων κλπ) και για την αποτροπή κινδύνων που αφορούν τη δημόσια υγεία, καθώς η καθαριότητα παραμένει πάντα ευαίσθητος τομέας αρμοδιότητας του Δήμου..
4.       Το υπ΄ αριθμ. 27723/07-02-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, τα αιτήματα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πρέπει να έχουν αποσταλεί στην υπηρεσία τους το αργότερο μέχρι την 9η – 03-2018.
Εισηγείται:
 
Τον προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2018 ως εξής:
Ειδικότητα
Θέσεις
Διάρκεια συμβάσεων
Κ.Α.
Πιστώσεων
Προϋπολογισμός Δαπάνης
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων)
14
6 μήνες
 20/6041.0001 
82.320,00 
20/6054.0001
24.292,63
ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρου)
5
6 μήνες
 20/6041.0001 
31.740,00 
20/6054.0001
9.366,47
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
1
6 μήνες
 20/6041.0001 
6.348,00 
20/6054.0001
1.873,30
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση την υπ΄ αριθμ. 3449/05-02-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 499/τ.Β΄/28-02-2014) και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2018 ως εξής:
 
Ειδικότητα
Θέσεις
Διάρκεια συμβάσεων
Κ.Α.
Πιστώσεων
Προϋπολογισμός Δαπάνης
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων)
14
έως έξι (6) μήνες
20/6041.0001
20/6054.0001
82.320,00
 24.292,63
ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου)
5
έως έξι (6) μήνες
20/6041.0001
20/6054.0001
31.740,00
 9.366,47
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου
1
έως έξι (6) μήνες
20/6041.0001
20/6054.0001
6.348,00
1.873,30
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 75 / 2018.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01 – 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης