Προγραμματισμός συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2018

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/28.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 76/2018

 
Θέμα 9ο Η.Δ.: Προγραμματισμός συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2018
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6828/23-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του1ου ΘΗΔ
17.    Κορδώσης Χρήστος,
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των
                  θεμάτων ΗΔ
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε στο τέλος του 13ου ΘΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 3ου 
     ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
4. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
5. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
7. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
8. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθεστο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Προγραμματισμός συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2018»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη :
1. Την υπ’ αριθμ. 3449/05-02-2018, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών», σύμφωνα με την οποία για τα αιτήματα συμβάσεων μίσθωσης έργου απαιτούνται τα εξής :
α) Απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου.
β) Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
γ)Έκθεση στην οποία θα αιτιολογείται εμπεριστατωμένα ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς.
δ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η-12-2018.
ε) Το Παράρτημα Γ2 για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συμπληρωμένο.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-02-2017), οι οποίες αναφέρουν:
«ββ. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2018-2019 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γγ. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού της προηγούμενης υποπερίπτωσης, για το διδακτικό   έτος 2018-2019 και εφεξής,   εγγράφεται ειδική   πίστωση   στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών,    η οποία      κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους.».
3. Το υπ΄ αριθμ. 27723/07-02-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου σύμφωνα με το οποίο τα αιτήματα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, πρέπει να έχουν αποσταλεί στην υπηρεσία τους το αργότερο μέχρι την 28η – 02-2018.
4. Το υπ’ αριθμ. 54/22-02-2018 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α’θμιας Εκπαίδευσης και το υπ΄ αριθμ. 21/22-02-2018 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β’θμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τον αριθμό απασχολούμενων και το κόστος μισθοδοσίας των καθαριστριών σχολικών μονάδων.
 
Εισηγείται:
 
Τον προγραμματισμό συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2018 ως εξής:
Ειδικότητα
Θέσεις
Διάρκεια συμβάσεων
Προϋπολογισμός Δαπάνης
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
25
10 μήνες
129.147,18
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
15
10 μήνες
87.098,95
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την υπ’ αριθμ. 3449/05.02.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 324/τ.Β΄/18-02-2013) και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2018 ως εξής:
 
Κλάδος / Ειδικότητα
Θέσεις
Κ.Α.
Πιστώσεων
Διάρκεια Συμβάσεων
Προϋπολογισμός δαπάνης
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
25
15/6041.0002
15/6054.0005
10 ΜΗΝΕΣ
129.147,18
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
15
15/6041.0003
15/6054.0006
10 ΜΗΝΕΣ
87.098,95
 
Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου κρίνεται απαραίτητο να συναφθούν για τους εξής λόγους:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-02-2017), από την έναρξη του διδακτικού έτους 2018-2019 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2018 – 2019 και εφεξής, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών θα εγγράφεται ειδική πίστωση, η οποία θα κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Οι ανάγκες των Σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο Δήμο μας δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό, διότι ο αριθμός των υπηρετούντων καθαριστριών έχει μειωθεί λόγω αποχωρήσεων και ο αριθμός των μαθητών έχει αυξηθεί σημαντικά.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 76 / 2018.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01 – 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 

Leave a Comment