Απευθείας αγορά ακινήτου 1097,21τ.μ., ιδιοκτησίας κας Ντενέκου Συλβάνα στο Περιγιάλι

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/28.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 77/2018
 
Θέμα 10ο Η.Δ.: «Απευθείας αγορά ακινήτου 1097,21τ.μ., ιδιοκτησίας κας Ντενέκου Συλβάνα που βρίσκεται εντός οικισμού Περιγιαλίου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6828/23-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του1ου ΘΗΔ
17.    Κορδώσης Χρήστος,
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των
                  θεμάτων ΗΔ
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε στο τέλος του 13ου ΘΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 3ου 
     ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
4. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
5. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
7. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
8. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθεστο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Απευθείας αγορά ακινήτου 1097,21τ.μ., ιδιοκτησίας κας Ντενέκου Συλβάνα που βρίσκεται εντός οικισμού Περιγιαλίου» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στην Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου υπάρχει η ανάγκη αγοράς ακινήτου για την δημιουργία πάρκινγκ μετά πρασίνου επειδή δεν υπάρχει τέτοιος χώρος.
Το μόνο κατάλληλο ακίνητο για το παραπάνω σκοπό είναι αυτό που εμφαίνεται με αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α και Κ.Α.Ε.Κ. 280900117009 στο από 2010 Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:250 του Παναγιώτη Σαρμά ιδιώτη Πολιτικού Μηχανικού και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα, συνολικής εκτάσεως 1.097,21τ.μ. μετά του επ΄ αυτού κτίσματος, ισόγειας παλαιάς κεραμοσκεπούς αποθήκης προ του 1955 εμβαδού 27,50 τ.μ., και ορίζεται:  Βορειοανατολικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Β. Μπριόλα, Νότια με δημοτική οδό, Βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Αναστασίου Φιάκα  και Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Μαγκαφούλας Δεσποτοπούλου και εν μέρει με ιδιοκτησία Σπυρίδωνος Στεργιόπουλου.
Το ανωτέρω ακίνητο είναι ιδιοκτησίας της κας. Συλβάνα Ντενέκου του Σταύρου, κατοίκου Κιάτου έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Ο Πρόεδρος επίσης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
α)τοαπό 21-02-2018 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), που αποτελείταιαπό τους: 1) Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 2) Παναγιώτη Καψάσκη, Πρόεδρο Τ.Κ. Περιγιαλίου (ΑΔΣ 34/2017) και 3) Νατάσσα Θεοδοσίου, Πολιτική Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Απόφαση Δημάρχου 29067/2013), σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται η τιμή του ανωτέρω ακινήτου ιδιοκτησίας της Συλβάνα Ντενέκου του Σταύρου η οποία είναι κάτοχος του ανωτέρω ακινήτου έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στο ποσό των 58.000,00€, 
β) την από 14/02/2018 αίτηση της ιδιοκτήτριας του ακινήτου
γ) την αριθ. 5808/2016 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς από την κα. Συλβάνα Ντενέκου του Σταύρου
δ) την τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:250 του Ιδιώτη Πολιτικού Μηχανικού κ. Παναγιώτη Σαρμά
ε) την αριθ. 1/2018 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Περιγιαλίου
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ανάγκη του Δήμου για την αγορά ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία πάρκινγκ μετά πρασίνου στην Τ.Κ. Περιγιαλίου, την αίτηση της ανωτέρω ιδιοκτήτριας, το από 21-02-2018 πρακτικό της επιτροπής καθορισμού τιμήματος του εν λόγω ακινήτου και τις διατάξεις των άρθρων 186 §5 και 191 του Ν. 3463/2006.
 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.- Την απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Περιγιαλίου, εκτάσεως 1.097,21τ.μ. μετά του επ΄ αυτού κτίσματος, ισόγειας παλαιάς κεραμοσκεπούς αποθήκης προ του 1955 εμβαδού 27,50 τ.μ., ιδιοκτησίας της κας. Συλβάνα Ντενέκου του Σταύρου, έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα,
ως το μοναδικό κατάλληλο για την δημιουργία πάρκινγκ μετά πρασίνου επειδή δεν υπάρχει τέτοιος χώρος βρίσκεται στο κέντρο της Τ.Κ. Περιγιαλίου, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών.
Το παραπάνω ακίνητο εμφαίνεται με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α και Κ.Α.Ε.Κ. 280900117009 στο από 2010 Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:250 του Παναγιώτη Σαρμά ιδιώτη Πολιτικού Μηχανικού και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα, συνολικής εκτάσεως 1.097,21τ.μ. μετά του επ΄ αυτού κτίσματος, ισόγειας παλαιάς κεραμοσκεπούς αποθήκης προ του 1955 εμβαδού 27,50 τ.μ., και ορίζεται:  Βορειοανατολικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Β. Μπριόλα, Νότια με δημοτική οδό, Βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Αναστασίου Φιάκα και Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Μαγκαφούλας Δεσποτοπούλου και εν μέρει με ιδιοκτησία Σπυρίδωνος Στεργιόπουλου.
 
2.- Καθορίζει ως τελικό τίμημα αγοράς του ακινήτου ιδιοκτησίας της κας. Συλβάνα Ντενέκου του Σταύρου η οποία είναι κάτοχος του ανωτέρω ακινήτου έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στο ποσό των 58.000,00 €, σύμφωνα με το από 21-02-2018 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν. 3463/2006.
 
3.- Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 58.000,00 €   θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 30/7112.0009 και τίτλο «Αγορά ακινήτου στη Τ.Κ. Περιγιαλίου της Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου».
 
4.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, για όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα απόφαση, την υπογραφή Συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου, πιστοποιητικό μετεγγραφής του στο οικείο υποθηκοφυλακείο κλπ.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 77 / 2018.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης