Αίτημα για μετατροπή εισφοράς χρήματος σε εισφορά γης μετά την ένταξη ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης

  

                                               
                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/28.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  81/2018
 
Θέμα 14ο Η.Δ.: «Αίτημα για μετατροπή εισφοράς χρήματος σε εισφορά γης μετά την ένταξη ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6828/23-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος  Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
17.    Κορδώσης  Χρήστος,
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του  3ου ΘΕΗΔ  και αποχώρησε στο τέλος του 13ου ΘΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ  και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
4. Παππάς  Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
5. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
7. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
8. Πανταζής  Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
9. Σούκουλης  Ανδρέας
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
8.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα για μετατροπή εισφοράς χρήματος σε εισφορά γης μετά την ένταξη ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1.την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4367/418/02-02-2018 αίτηση του κ. Κατσαμάκη Σωκράτη του Γεωργίου και της Μαργαρίτας, ως φερόμενου ιδιοκτήτη σε ποσοστό 100% των τελικών οικοπέδων Α) 03Ν στο ΟΤ617 Ε=558,87τμ με ΚΑΕΚ 28055 52 13 002 και Β)01 στο ΟΤ615 Ε=3.085,92τμ με ΚΑΕΚ 28055 52 15 001 που βρίσκονται στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης της πόλης της Κορίνθου για την οποία περιοχή έχει κυρωθεί η Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) με αρ. πρωτ. 3920/15-05-2009 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας και ζητάει η οφειλόμενη από αυτόν εισφορά σε χρήμα όπως του βεβαιώθηκε και επιδόθηκε να μετατραπεί σε εισφορά γης. Η συνολική εισφορά σε χρήμα η οποία ανήλθε σε 83.848,60€ και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 142 του ν.4495/2017 προσδιορίστηκε σε 67.078,88€ να μετατραπεί σε γη αποδίδοντας στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων το τελικό οικόπεδο  03Ν στο ΟΤ617,  Εμβαδού 558,87τμ του οποίου είναι ιδιοκτήτης στο 100% κατά πλήρη κυριότητα.
 
2. την αριθμ. 10/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο το αίτημα περί μετατροπής εισφοράς χρήματος την μετατροπή εισφοράς χρήματος, που προσδιορίστηκε σε 67.078,88€, και που οφείλει στο Δήμο Κορινθίων ο Κατσαμάκης Σωκράτης του Γεωργίου και της Μαργαρίτας, ιδιοκτήτης σε ποσοστό100%των τελικών οικοπέδων Α) 03Ν στο ΟΤ617 Ε=558,87τμ με ΚΑΕΚ 28055 52 13 002 και Β) 01 στο ΟΤ615 Ε=3.085,92τμ με ΚΑΕΚ 28055 52 15 001, που βρίσκονται στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης της πόλης της Κορίνθου, σε εισφορά γης, αποδίδοντας στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων το τελικό οικόπεδο 03Ν που περιλαμβάνεται στο ΟΤ617 εμβαδού 558,87τ.μ., του οποίο ο ανωτέρω αιτών είναι ιδιοκτήτης στο 100% κατά πλήρη κυριότητα.
Θα πρέπει να συνταχθεί διορθωτική πράξη της Πράξης Εφαρμογής, αυτή έπειτα θα κυρωθεί (από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου) και στη συνέχεια καταχωρείται (ως τίτλος ιδιοκτησίας) στο Εθνικό Κτηματολόγιο και έτσι θα περιέλθει πλέον στην ιδιοκτησία του Δήμου Οικόπεδο σε αντάλλαγμα της χρηματικής εισφοράς ενώ ο αιτών θα “εξοφλήσει” κατ’ αυτόν τον τρόπο την οφειλή εισφοράς σε χρήμα που τον βαρύνει. Κατόπιν αυτών ο Δήμος θα δύναται μετά από συμφωνία με ιδιοκτήτη που δικαιούται αποζημίωσης (από τον Δήμο) λόγω ελλείμματος γης αντίστοιχου ή μεγαλύτερου εμβαδού, στην ίδια περιοχή πολεοδομικής μελέτης, να διαθέσει το οικόπεδο σε αυτόν απαλλασσόμενος της αντίστοιχης καταβολής αποζημίωσης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τ’ ανωτέρω, την αριθ. 10/2018 Α.Π.Ζ. και τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 ιδ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 5 του Ν. 4071/2012 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Την μετατροπή εισφοράς χρήματος, που προσδιορίστηκε σε 67.078,88€ και που οφείλει στο Δήμο Κορινθίων ο κ. Κατσαμάκης Σωκράτης του Γεωργίου και της Μαργαρίτας, ιδιοκτήτης σε ποσοστό100%των τελικών οικοπέδων Α) 03Ν στο ΟΤ617 Ε=558,87τμ με ΚΑΕΚ 28055 52 13 002 και Β) 01 στο ΟΤ615 Ε=3.085,92τμ με ΚΑΕΚ 28055 52 15 001, που βρίσκονται στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης της πόλης της Κορίνθου, σε εισφορά γης, αποδίδοντας στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων το τελικό οικόπεδο 03Ν που περιλαμβάνεται στο ΟΤ617 εμβαδού 558,87τ.μ., του οποίου ο ανωτέρω αιτών είναι ιδιοκτήτης στο 100% κατά πλήρη κυριότητα.
 
Β) Να συνταχθεί διορθωτική πράξη της Πράξης Εφαρμογής, η οποία έπειτα θα κυρωθεί (από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου) και στη συνέχεια θα καταχωρηθεί (ως τίτλος ιδιοκτησίας) στο Εθνικό Κτηματολόγιο και έτσι θα περιέλθει πλέον στην ιδιοκτησία του Δήμου Οικόπεδο σε αντάλλαγμα της χρηματικής εισφοράς ενώ ο αιτών κ. Κατσαμάκης Σωκράτης θα εξοφλήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο την οφειλή εισφοράς σε χρήμα που τον βαρύνει. Κατόπιν αυτών ο Δήμος δύναται μετά από συμφωνία με ιδιοκτήτη που δικαιούται αποζημίωσης (από τον Δήμο) λόγω ελλείμματος γης αντίστοιχου ή μεγαλύτερου εμβαδού, στην ίδια περιοχή πολεοδομικής μελέτης, να διαθέσει το οικόπεδο σε αυτόν απαλλασσόμενος της αντίστοιχης καταβολής αποζημίωσης.
 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου για την ολοκλήρωση της ανωτέρω μετατροπής εισφοράς χρήματος σε εισφορά γης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 81 / 2018.
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 03 – 2018
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                     Χρήστος Γ. Χασικίδης