Απόφαση αριθμ. 9/116/2018

 Αριθμός Πρακτικού 9

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 20-03-2018

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη.

 

            Επειδή ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της πλειοψηφίας εκλεγμένο με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 5/75/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8123/07-03-2017 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10 και έως την αντικατάστασή του, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της σε ορθή υπ’ αριθμ. 5/76/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος  κ. Καμπούρης Χαράλαμπος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Μαρτίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 9460/16-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Καμπούρης Χαρ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Δράκος Παν. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωρ.), 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ. και προσήλθε στη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 116η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 237.023,52€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 13/169/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 2/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 26-06-2017.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 42544.  Ακολούθως, με την αριθμ. 22/265/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε  το από 30-06-2017, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 19-07-2017, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής  αξιολόγησης  του εν λόγω διαγωνισμού, αποκλείστηκαν οι προσφορές και των τριών συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, κηρύχθηκε άγονος ο εν λόγω διαγωνισμός, ορίστηκε η επανάληψη αυτού και  επανακαθορίστηκαν  οι  όροι  διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.  Ορίστηκε δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 30-10-2017. Ο ως άνω επαναληπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος  τον  αριθμό 44879.  Τέλος, υπενθυμίζει την αριθμ. 4/42/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από  03-11-2017, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 31-01-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού, αποκλείστηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα Παρκοτεχνική Α.Ε. με μοναδικό αριθμό προσφοράς συστήματος 78066, διότι δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης και έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα Παπακυριάκη Μερόπη με μοναδικό αριθμό προσφοράς συστήματος 78056, η οποία προχώρησε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 13-03-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκε η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα Παπακυριάκη Μερόπη, με μοναδικό αριθμό προσφοράς συστήματος 78066, ενώ επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα Παρκοτεχνική A.E. παρέμεινε σφραγισμένη, καθώς η προσφορά αυτού αποκλείστηκε κατά το στάδιο του ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.  Ως προς το περιεχόμενό της η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα Παπακυριάκη Μερόπη έχει ως εξής:

 

Α/Α

Περιγραφή

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μελέτης

Τιμή προσφοράς

Μερική δαπάνη

1

Κούνια ξύλινη φωλιά

τεμ

2,00

2.750,00

1.500,00

3.000,00

2

Ξύλινη κούνια νηπίων δύο (2) θέσεων

τεμ

3,00

1.000,00

800,00

2.400,00

3

Ξύλινη κούνια παίδων δύο (2) θέσεων

τεμ

3,00

800,00

700,00

2.100,00

4

Τραμπάλα ελατηρίου ζωάκι

τεμ

10,00

500,00

350,00

3.500,00

5

Τραμπάλα ελατηρίου λουλούδι δύο θέσεων

τεμ

3,00

650,00

650,00

1.950,00

6

Τραμπάλα ξύλινη 2θεσια

τεμ

4,00

2.230,00

500,00

2.000,00

7

Σύνθετο όργανο νηπίων με μια τσουλήθρα  και δύο πατάρια

τεμ

1,00

3.300,00

2.600,00

2.600,00

8

Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, δύο πύργους, δύο πατάρια, μια κατακόρυφη κλίμακα αναρρίχησης και κατακόρυφη αναρρίχηση με σχοινιά.

τεμ

2,00

6.700,00

4.600,00

9.200,00

9

Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, έναν πύργο, δύο πατάρια, μια καμπύλη αναρρίχηση με σχοινιά.

τεμ

2,00

6.300,00

4.400.00

8.800,00

10

Σύνθετο όργανο με μια τσουλήθρα, μια σκάλα, ένα πατάρι και πύργο

τεμ

1,00

2.000,00

1.400,00

1.400,00

11

Οκτάγωνη σύνθετη αναρρίχηση

τεμ

2,00

2.550,00

1.700,00

3.400,00

12

Μύλος αυτοκινούμενος μεταλλικός

τεμ

3,00

1.250,00

850,00

2.550,00

13

Περίφραξη μεταλλική και πόρτα μεταλλική

μμ

445,00

34,00

34,00

15.130,00

14

Περίφραξη ξύλινη

μμ

154,00

52,00

40,00

6.160,00

15

Πόρτα ξύλινης περίφραξης

τεμ

2,00

300,00

200,00

400,00

16

Φωτιστικό δίφωτο

τεμ

4,00

900,00

800,00

3.200,00

17

Bρύση hpl

τεμ

5,00

350,00

230,00

1.150,00

18

Παγκάκι απλό

τεμ

8,00

190,00

140,00

1.120,00

19

Τραπεζοπάγκος

τεμ

1,00

450,00

350,00

350,00

20

Κάδος απορριμμάτων

τεμ

16,00

140,00

90,00

1.440,00

21

Πινακίδα εγχάρακτη σε hpl

τεμ

11,00

280,00

200,00

2.200,00

22

Δάπεδο ασφαλείας  για ύψος πτώσης 1300mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

1.065,00

63,00

35,00

37.275,00

23

Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2000mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

65,00

75,00

40,00

2.600,00

24

Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2400mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

140,00

84,00

48,00

6.720,00

25

Διάφορες Εργασίες (επιδιόρθωση, συντήρηση ή αποξήλωση περίφραξης, πόρτας, συντήρηση υφιστάμενων καθιστικών, αποξήλωση και επανατοποθέτηση καθιστικών, αποσυναρμολόγηση και επανατοποθέτηση οργάνων σε νέες θέσεις,  συντήρηση οργάνων, βάψιμο, τρίψιμο, βερνίκωμα, πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα κτλ)

κατ’ αποκοπή

1

4.120,00

2.000,00

2.000,00

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

191.148,00

 

122.645,00

 

 

 

ΦΠΑ 24%

45.875,52

 

29.434,80

 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ

237.023,52

 

152.079,80

 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού επισημαίνει ότι η προσφερόμενη τιμή είναι κατά 35,83% χαμηλότερη από την τιμή προϋπολογισμού της μελέτης και κρίνεται συμφέρουσα για το Δήμο και εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα Παπακυριάκη Μερόπη ως προσωρινού αναδόχου της εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.

  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 13-03-2018 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα Παπακυριάκη Μερόπη ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας για τα είδη της αριθμ. 2/2017 μελέτης του Δήμου με συνολικό ποσό προσφοράς τα 152.079,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., με αρνητική ψήφο, διότι υπάρχει μόνο μία μοναδική προσφορά στον διαγωνισμό)

 

   Α.- Εγκρίνει το από 13-03-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 44879 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 237.023,52€, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 78066, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 152.079,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  Η προσφερόμενη τιμή είναι κατά 35,83% χαμηλότερη από την τιμή προϋπολογισμού της μελέτης και κρίνεται συμφέρουσα για το Δήμο Κορινθίων.

   Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/116/2018.-

                          

                                                                 Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 21-03-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

Επισυνάπτεται το από 13-03-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 13-3-2018

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 13-3-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθμ.02/6/2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 44879 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 44844/03-10-2017 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

2.

Τακτικό Μέλος

ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

3.

Τακτικό Μέλος (Αναπλ.)

ΑΡΤΟΠΟΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 44844/03-10-2017  σχετική διακήρυξη της «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων» για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Η οικονομική προσφορά που αποσφραγίστηκε ήταν του οικονομικού φορέα με μοναδικό α/α συστήματος : 

 

α/α

Υποψήφιος προμηθευτής

Αριθμός Συστήματος

1

Παπακυριάκη Μερόπη

78066

 

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές του οικονομικού φορέα: Παρκοτεχνική Α.Ε. παρέμεινε σφραγισμένη, καθώς η προσφορές αυτού αποκλείστηκε κατά του στάδιο του ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αρ.1)

Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης, η δε ενημέρωση του προμηθευτή έγινε στις 10:20 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

 

Ως προς το περιεχόμενο της η οικονομική προσφορά της κας Παπακυριάκη Μερόπης έχει ως εξής:

 

Α/Α

Περιγραφή

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μελέτης

Τιμή προσφοράς

Μερική δαπάνη

1

Κούνια ξύλινη φωλιά

τεμ

2,00

2.750,00

1.500,00

3.000,00

2

Ξύλινη κούνια νηπίων δύο (2) θέσεων

τεμ

3,00

1.000,00

800,00

2.400,00

3

Ξύλινη κούνια παίδων δύο (2) θέσεων

τεμ

3,00

800,00

700,00

2.100,00

4

Τραμπάλα ελατηρίου ζωάκι

τεμ

10,00

500,00

350,00

3.500,00

5

Τραμπάλα ελατηρίου λουλούδι δύο θέσεων

τεμ

3,00

650,00

650,00

1.950,00

6

Τραμπάλα ξύλινη 2θεσια

τεμ

4,00

2.230,00

500,00

2.000,00

7

Σύνθετο όργανο νηπίων με μια τσουλήθρα  και δύο πατάρια

τεμ

1,00

3.300,00

2.600,00

2.600,00

8

Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, δύο πύργους, δύο πατάρια, μια κατακόρυφη κλίμακα αναρρίχησης και κατακόρυφη αναρρίχηση με σχοινιά.

τεμ

2,00

6.700,00

4.600,00

9.200,00

9

Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, έναν πύργο, δύο πατάρια, μια καμπύλη αναρρίχηση με σχοινιά.

τεμ

2,00

6.300,00

4.400.00

8.800,00

10

Σύνθετο όργανο με μια τσουλήθρα, μια σκάλα, ένα πατάρι και πύργο

τεμ

1,00

2.000,00

1.400,00

1.400,00

11

Οκτάγωνη σύνθετη αναρρίχηση

τεμ

2,00

2.550,00

1.700,00

3.400,00

12

Μύλος αυτοκινούμενος μεταλλικός

τεμ

3,00

1.250,00

850,00

2.550,00

13

Περίφραξη μεταλλική και πόρτα μεταλλική

μμ

445,00

34,00

34,00

15.130,00

14

Περίφραξη ξύλινη

μμ

154,00

52,00

40,00

6.160,00

15

Πόρτα ξύλινης περίφραξης

τεμ

2,00

300,00

200,00

400,00

16

Φωτιστικό δίφωτο

τεμ

4,00

900,00

800,00

3.200,00

17

Bρύση hpl

τεμ

5,00

350,00

230,00

1.150,00

18

Παγκάκι απλό

τεμ

8,00

190,00

140,00

1.120,00

19

Τραπεζοπάγκος

τεμ

1,00

450,00

350,00

350,00

20

Κάδος απορριμμάτων

τεμ

16,00

140,00

90,00

1.440,00

21

Πινακίδα εγχάρακτη σε hpl

τεμ

11,00

280,00

200,00

2.200,00

22

Δάπεδο ασφαλείας  για ύψος πτώσης 1300mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

1.065,00

63,00

35,00

37.275,00

23

Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2000mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

65,00

75,00

40,00

2.600,00

24

Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2400mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

140,00

84,00

48,00

6.720,00

25

Διάφορες Εργασίες (επιδιόρθωση, συντήρηση ή αποξήλωση περίφραξης, πόρτας, συντήρηση υφιστάμενων καθιστικών, αποξήλωση και επανατοποθέτηση καθιστικών, αποσυναρμολόγηση και επανατοποθέτηση οργάνων σε νέες θέσεις,  συντήρηση οργάνων, βάψιμο, τρίψιμο, βερνίκωμα, πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα κτλ)

κατ’ αποκοπή

1

4.120,00

2.000,00

2.000,00

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

191.148,00

 

122.645,00

 

 

 

ΦΠΑ 24%

45.875,52

 

29.434,80

 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ

237.023,52

 

152.079,80

 

Η προσφερόμενη τιμή είναι κατά 35,83% χαμηλότερη από την τιμή προϋπολογισμού της μελέτης και κρίνεται συμφέρουσα για το Δήμο.

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

 

(Α) Την ανάδειξη του κας Παπακυριάκη Μερόπη ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων» γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σε αυτό το σημείο το έργο της μέχρι και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, συνέταξε το  παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

 

Η Επιτροπή

Γιαβάση Άννα                   Σαββανού Ελένη               Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα