ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


                         
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Κόρινθος, 23 Μαρτίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ. 10468
 

 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                          

 

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                    

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                        
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                            
Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος                                                                                                                            
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                               
                   
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 28η Μαρτίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.   Αίτημα των κ.κ. Νανόπουλου Βασίλειου και λοιπών Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας, για την ανατροπή της απόφασης δημοπράτησης της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου, επειδή προέκυψαν νέα δεδομένα.
2.   Συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας (Το.Σ.Π.Π)
3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ –ΛΕΧΑΙΟΥ».
4.   Αίτημα, καταβολής σε δόσεις ( με προκ/λη 30%) για κοινόχρηστο χώρο έτους 2018, επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων.
5.   Διαγραφή του τέλους Κοινοχρήστων χώρων του ΟΤΕ ΑΕ.  
6. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Επιλογής μόνιμου προσωπικού, κατόπιν της 1/58Μ/2003 προκήρυξης του πρώην Δήμου Σολυγείας.                                                                                                   
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ