Πρόσκληση 2ας Απριλίου 2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή                                                       Κόρινθος, 2903-2018

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                         Αριθμ. Πρωτ.: 11314

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1]Κων. Ζήμο

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Δημ. Μπάκουλη

6]Χρ. Κορδώση

7]Βασ. Νανόπουλο

8]Κων. Δημητρόπουλο

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 2α Απριλίου 2018, ημέρα Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018.

2.      Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018.

3.      Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018.

4.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 49.228,00€.

5.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€.

6.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ  προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€.

7.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΡΓΟΥΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 350.000,00€.

8.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 310.000,00€.

9.      Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 35.854,00€.

10.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – αναψυκτηρίου στην πλατεία «Αντιδημάρχου Ι. Ανδρέου».

11.  Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία νέου Κ.Ε.Π. στον Συνοικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων.

12.  Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου αποθήκης για τις ανάγκες της πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

13.  Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας αγοράς οικοπέδου – ακινήτου εντός οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων για κατασκευή Δημοτικού Σχολείου.

14.  Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου μετά περιπτέρου στην παραλία Κάτω Άσσου.

15.  Περί αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου.

16.  Περί αιτήματος κ. Πέρρου Γεωργίου περί αποζημίωσης επικειμένων με εξώδικο συμβιβασμό και περί συμψηφισμού των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών του στο σχέδιο πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων.

17.  Περί αιτημάτων αποζημίωσης φθορών οχημάτων.

18.  Απόδοση λογαριασμού υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής.

19.  Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

20.  Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων.

21.  Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων