Απόφαση αριθμ. 10/128/2018

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  02-04-2018

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (των ειδών της Ομάδας Β΄) προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος, διότι υπάρχει ανάγκη άμεσης εκτέλεσης της προμήθειας κι ως εκ τούτου η διαδικασία του διαγωνισμού πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό.

     Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

        ΑΠΟΦΑΣΗ 128η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (των ειδών της Ομάδας Β΄) προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 24/291/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης κι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 58/2017 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 05-10-2017.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530.  Υπενθυμίζει επίσης την αριθμ. 27/345/2017 απόφασή της, με τη οποία παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας κατά πέντε ημέρες, ήτοι η καταληκτική ημερομηνία του εν λόγω διαγωνισμού διαμορφώθηκε στις 10-10-2017.  Επίσης, υπενθυμίζει την αριθμ. 2/8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα: α)από 16-10-2017, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 25-10-2017, πρακτικό αποσφράγισης υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και β)από 01-11-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης/βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα Β της αριθμ. 58/2017 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα είδη των Ομάδων Α και Δ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τα είδη αυτά, απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων 1)ALPHA GREEN ABEE, με αριθμό προσφοράς συστήματος 76898, 2)W.A.T.T. A.E., με αριθμό προσφοράς συστήματος 74874 και 3)TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος 75041, διότι οι τεχνικές τους προσφορές δεν πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 58/2017 μελέτης, και έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος 74235, για τα είδη της Ομάδας Β της αριθμ. 58/2017 μελέτης, η οποία προχώρησε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, που ορίστηκε για τις 29-01-2018.  Στη συνέχεια με την αριθμ. 3/13/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 29-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε  προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας των ειδών της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ A.E. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74235, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.696.320,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  Κατόπιν, με την αριθμ. 5/58/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διατυπώθηκαν οι απόψεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως αναθέτουσας αρχής της προμήθειας, επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με δ.τ. W.A.T.T. A.E..  Τέλος, με την αριθμ. 7/92/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 29-01-2018, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 14-02-2018, πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης/βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για τις Ομάδες Γ και Ε των ειδών της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό η προσφορά του οικονομικού φορέα ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ Α.Ε. για την Ομάδα Γ των ειδών της αρ. 58/2017 μελέτης, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα είδη της Ομάδας Γ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, και έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ για τα είδη της Ομάδας Ε της αριθμ. 58/2017 μελέτης, η οποία προχωράει στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς.  Ο προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του εν λόγω διαγωνισμού ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. κλήθηκε με το αριθμ. 6953/26-02-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 15-03-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού για την Ομάδα Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο σε διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 23-03-2018 και το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο έγινε ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και διαπιστώθηκε ότι αυτά έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.  Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 9092/14-3-2018 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή δεν ήταν πλήρη σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της σχετικής διακήρυξης.  Συγκεκριμένα η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. υπέβαλε μόνο το ποινικό μητρώο του κου Μπόμπολα Γ. Λεωνίδα, και δεν υπέβαλε τα ποινικά μητρώα των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ενώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική διακήρυξη, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή απέστειλε το με αρ.9368/16-3-2018 έγγραφο μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. να προσκομίσει ορθώς τα παραπάνω έγγραφα εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου μέσω του Συστήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης.  Ο προσωρινός ανάδοχος ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. υπέβαλλε εμπρόθεσμα μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ τα παραπάνω έγγραφα.  Κατόπιν του ελέγχου της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από την ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., αλλά και σε έντυπη μορφή ,είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης και η επιτροπή προτείνει την κήρυξη της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών ως εξής:

Πίνακας Ι

Α/Α

Είδος

Είδος μονάδας

Ποσότητα

Τιμή προσφοράς €

Σύνολο €

1

Σύστημα διάνοιξης σάκων με ενσωματωμένο κόσκινο

τεμ

1

278.000,00

278.000,00

2

Γραμμή χειροδιαλογής δέκα (10) θέσεων

τεμ

1

187.000,00

187.000,00

3

Τεμαχιστής κλαδεμάτων

τεμ

1

158.000,00

158.000,00

4

Αναστροφέας κόμποστ

τεμ

1

285.000,00

285.000,00

5

Σύστημα ραφιναρίας κόμποστ

τεμ

1

97.000,00

97.000,00

6

Κόσκινο κλασματικού διαχωρισμού κόμποστ

τεμ

1

76.000,00

76.000,00

7

Σύστημα ενσάκισης

τεμ

1

73.000,00

73.000,00

8

Πρέσα ανακυκλώσιμων υλικών

τεμ

1

96.000,00

96.000,00

9

Μεμβράνη κάλυψης σειραδιών κομποστοποίησης

τεμ

1

19.000,00

19.000,00

10

Εξοπλισμός μετρήσεων κομποστοποίησης

τεμ

1

14.000,00

14.000,00

11

Δοκιμαστική εξάμηνη λειτουργία

τεμ

1

85.000,00

85.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

1.368.000,00

 

Φ.Π.Α. 24%

 

 

 

   328.320,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

1.696.320,00

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 15-03-2018, το οποίο σε διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 22-03-2018, πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κήρυξη  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης για την εν θέματι προμήθεια σύμφωνα με τον ως άνω Πίνακα Ι.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 15-03-2018, που σε διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 22-03-2018, πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τα είδη της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου Κορινθίων στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. (Ερμού 25, Νέα Κηφησιά, Αττική, Α.Φ.Μ. 094003954, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74235,  με συνολικό ποσό προσφοράς τα ένα εκατομμύριο εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (1.696.320,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, ως εξής:

 

Α/Α

Είδος

Είδος μονάδας

Ποσότητα

Τιμή προσφοράς €

Σύνολο €

1

Σύστημα διάνοιξης σάκων με ενσωματωμένο κόσκινο

τεμ

1

278.000,00

278.000,00

2

Γραμμή χειροδιαλογής δέκα (10) θέσεων

τεμ

1

187.000,00

187.000,00

3

Τεμαχιστής κλαδεμάτων

τεμ

1

158.000,00

158.000,00

4

Αναστροφέας κόμποστ

τεμ

1

285.000,00

285.000,00

5

Σύστημα ραφιναρίας κόμποστ

τεμ

1

97.000,00

97.000,00

6

Κόσκινο κλασματικού διαχωρισμού κόμποστ

τεμ

1

76.000,00

76.000,00

7

Σύστημα ενσάκισης

τεμ

1

73.000,00

73.000,00

8

Πρέσα ανακυκλώσιμων υλικών

τεμ

1

96.000,00

96.000,00

9

Μεμβράνη κάλυψης σειραδιών κομποστοποίησης

τεμ

1

19.000,00

19.000,00

10

Εξοπλισμός μετρήσεων κομποστοποίησης

τεμ

1

14.000,00

14.000,00

11

Δοκιμαστική εξάμηνη λειτουργία

τεμ

1

85.000,00

85.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

1.368.000,00

 

Φ.Π.Α. 24%

 

 

 

   328.320,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

1.696.320,00

 

  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

  Δ.-  Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 20/7131.0005 ποσού 2.246.880,00€ και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» (Α.Ο.Ε. 3/18/2018).

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/128/2018.-

 

                                                                     Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 03-04-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Επισυνάπτεται το από 15-03-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.5

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (ΟΜΑΔΑ Β’)

 

Στην Κόρινθο, την 15-3-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μειοδότη που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 39521 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 38066/30-8-2018 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2

Τακτικό μέλος

Σαββανού Ελένη

3

Τακτικό μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Με το υπ’ αριθ. 3 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη και για την Ομάδα Β’, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ως  προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄ αριθ. 3/13/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες.

 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 αυτής.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 13-3-2018.

 

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 45530 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο.

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία τα δικαιολογητικά  αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.

 

Η επιτροπή σε επόμενες διαδοχικές συνεδριάσεις και έως τις 23-3-2018 προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του οποίου τα αποτελέσματα έχουν αναλυτικά ως εξής:

 

Τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής 12-3-2018 είναι τα εξής:

 

•           Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση Λεωνίδα Μπόμπολα Αρ. Πρωτ.: 93147/09-3-2018

•           Ένορκη Δήλωση αρ. 26153

•           Ένορκη Δήλωση αρ. 25889

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πτωχεύσεων Αρ. Πρωτ. 2795/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Τακτικής Διαδικασίας Αρ. Πρωτ. 1961/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Τακτικής Διαδικασίας αρ. Πρωτ. 3668/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών αρ. Πρωτ. 3673/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών αρ. Πρωτ. 3671/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών αρ. Πρωτ. 3669/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών αρ. Πρωτ. 3672/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Δημοσίευσης  Τακτικής Διαδικασίας αρ. Πρωτ. 100/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων αρ. Πρωτ.980/2018

•           Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου τμήμα ΕΚΟΥΣΙΑΣ αρ. 176

•           Βεβαίωση Εφετείου Τμήμα Γενικού Αρχείου αρ.87/2018

•           Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση του Θεόδωρου Ρέντζου

•           Ένορκη Βεβαίωση αρ.10.808

•           Ένορκη Βεβαίωση αρ.10.631

•           Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου τμήμα ΕΚΟΥΣΙΑΣ αρ.227/2018

•           Βεβαίωση Εφετείου Τμήμα Γενικού Αρχείου αρ.230/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων αρ. Πρωτ.1991/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών αρ. Πρωτ. 8406/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών αρ. Πρωτ. 8408/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πτωχεύσεων Αρ. Πρωτ. 3953/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών αρ. Πρωτ 8407/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Εταιρειών και Σωματείων αρ. Πρωτ. 1536/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών αρ. Πρωτ 8405/2018

•           ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

•           Πιστοποιητικό Υπ.Εμπορ.Βιομ.& Τουρ. Τμήμα Εφορου Εταιρειών και επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ΗΕ 343512

•           Βεβαίωση από ATHEX – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ για την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ αρ. Πρωτ.29/4-1-2018

•           Ένορκη Δήλωση αρ. 26153

•           Ένορκη Δήλωση αρ. 25889

•           Ένορκη Βεβαίωση αρ.10.808

•           Ένορκη Βεβαίωση αρ.10.631

•           Πιστοποιητικό Επιμελητηριου Αθηνών με τις δραστηριότητες της επιχείρησης ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ αρ.πρωτ.2399/8-3-2018

•           Πιστοποιητικό Επιμελητηριου Αθηνών με τις δραστηριότητες της επιχείρησης ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ αρ.πρωτ 726/16-1-2018

•           Ένορκη Δήλωση αρ. 26153

•           Ένορκη Δήλωση αρ. 25889

•           Πιστοποιητικό Επιμελητηριου Αθηνών με τις δραστηριότητες της επιχείρησης GREENMEDIA αρ.1369/1-2-2018

•           Ένορκη Βεβαίωση αρ.10.808

•           Ένορκη Βεβαίωση αρ.10.631

•           Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Ενοποιητικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2016

•           Πιστοποιητικό – Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για την εταιρεία  ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ από τη Διευθ. Τεχν. Υπηρεσίας Δήμου Χανίων

•           Πιστοποιητικό – Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  για την  εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ από ΟΣΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

•           Πιστοποιητικό – Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  για την  εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ από τη Διευθ. Τεχν. Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου

•           Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της Εταιρείας Greenmedia και του Δήμου Ευρώτα του Ν. Λακωνίας

•           Σύμβαση προμήθειας Εξοπλισμού για την επεξεργασία των απορριμμάτων μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου και της εταιρείας  Greenmedia αρ.πρωτ.6005/16-3-2017

•           Σύμβαση προμήθειας Εξοπλισμού για την επεξεργασία των απορριμμάτων μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου και της εταιρείας  Greenmedia αρ.πρωτ.6008/16-3-2017

•           Βεβαίωση καλής εκτέλεσης -Ολοκλήρωσης υπηρεσιών από τον Δήμο Ευρώτα Ν. Λακωνίας στην εταιρεία  Greenmedia

•           Βεβαίωση καλής εκτέλεσης -Ολοκλήρωσης υπηρεσιών από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας Άστρος Κυνουρίας Ν. Αρκαδίας  στην εταιρεία  Greenmedia

•           Κατάλογος διαθέσιμου τεχνικού και υποστηριστικού προσωπικού, επιπρόσθετου επιστημονικού προσωπικού, πρόσθετου τεχνικού & βοηθητικού προσωπικού

•           Στοιχεία εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας του Διευθυντή λειτουργίας Δημητρίου Παπαδόπουλου

•           Βεβαίωση για την ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ από τον ειδικό διαβαθμιδικό σύνδεσμο Ν. Αττικής 28/9/2017 αρ. Πρωτ. 9187

•           ΥΠ. ΔΗΛ. Χημικού Μηχανικού Δημήτριου Παπαδόπουλου

•           Βιογραφικό Σημείωμα & τίτλος Σπουδών  Χημικού Μηχανικού Σωτήριου Στασινού

•           Βεβαίωση για την ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ από τον ειδικό διαβαθμιδικό σύνδεσμο Ν. Αττικής 28/9/2017 αρ. Πρωτ. 9187

•           ΥΠ. ΔΗΛ. Χημικού Μηχανικού Σωτήριου Στασινού

•           Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Τασιόπουλου Δημήτριου

•           Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Καψαμπέλη Δημήτριου

•           Άδεια οδήγησης Σκόρπος Δημήτριος

•           Πίνακας Προσωπικού

•           Περιβαντολλογική χορηγία ΕΝΗΜ ΕΥ.Μ.ΕΠΕ

•           Αδεια λειτουργίας του μηχανουργείου της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

•           Ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης οικοπέδου μετά κτισμάτων μεταξύ των Συμβαλλόμενων ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

•           Βεβαίωση του ομίλλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ μέλος του οποίου είναι η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ για το μηχανογραγικό λογισμικό σύστημα ERP που χρησιμοποιεί

•           Τεχνικά χαρακτηριστικά / εγχειρίδιο χρήσης του SAP  ΕRP

•           Certification BUREAU VERITAS ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ για το πρότυπο ISO 9001:2015

•           Certification BUREAU VERITAS ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ για το πρότυπο ISO 14001:2015

•           Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος διαχείρησης Greenmedia αρ. QAC-1885/17 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

•           Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος διαχείρησης Greenmedia αρ. QAC-1886/17 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

•           Βεβαίωση ασφαλιστική ενημερότητας Greenmedia μέχρι 6-4-2018

•           Βεβαίωση ασφαλιστική ενημερότητας Greenmedia μέχρι 21-3-2018

•           Βεβαίωση ασφαλιστική ενημερότητας Greenmedia μέχρι 29-9-2017

•           Βεβαίωση ασφαλιστική ενημερότητας Greenmedia μέχρι 15-11-2017

•           ΑΑΔΕ αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της Greenmedia μέχρι 26-3-2018

•           ΑΑΔΕ αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της Greenmedia μέχρι 27-10-2017

•           Βεβαίωση ασφαλιστική ενημερότητας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ισχύει μέχρι 25-5-2018

•           Βεβαίωση ασφαλιστική ενημερότητας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ισχύει μέχρι 12-3-2018

•           ΑΑΔΕ αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της  ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  ισχύει μέχρι 9-4-2018

•           ΑΑΔΕ αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της  ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  ισχύει μέχρι 6-11-2017

 

 

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 9092/14-3-2018 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

 

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:

 

•           Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση Λεωνίδα Μπόμπολα Αρ. Πρωτ.: 93147/09-3-2018

•           Ένορκη Δήλωση αρ. 26153

•           Ένορκη Δήλωση αρ. 25889

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πτωχεύσεων Αρ. Πρωτ. 2795/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Τακτικής Διαδικασίας Αρ. Πρωτ. 1961/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Τακτικής Διαδικασίας αρ. Πρωτ. 3668/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών αρ. Πρωτ. 3673/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών αρ. Πρωτ. 3671/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών αρ. Πρωτ. 3669/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών αρ. Πρωτ. 3672/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Δημοσίευσης  Τακτικής Διαδικασίας αρ. Πρωτ. 100/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων αρ. Πρωτ.980/2018

•           Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου τμήμα ΕΚΟΥΣΙΑΣ αρ. 176

•           Βεβαίωση Εφετείου Τμήμα Γενικού Αρχείου αρ.87/2018

•           Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση του Θεόδωρου Ρέντζου

•           Ένορκη Βεβαίωση αρ.10.808

•           Ένορκη Βεβαίωση αρ.10.631

•           Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου τμήμα ΕΚΟΥΣΙΑΣ αρ.227/2018

•           Βεβαίωση Εφετείου Τμήμα Γενικού Αρχείου αρ.230/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων αρ. Πρωτ.1991/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών αρ. Πρωτ. 8406/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών αρ. Πρωτ. 8408/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πτωχεύσεων Αρ. Πρωτ. 3953/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών αρ. Πρωτ 8407/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Εταιρειών και Σωματείων αρ. Πρωτ. 1536/2018

•           Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών αρ. Πρωτ 8405/2018

•           ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

•           Πιστοποιητικό Υπ.Εμπορ.Βιομ.& Τουρ. Τμήμα Εφορου Εταιρειών και επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ΗΕ 343512

•           Βεβαίωση από ATHEX – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ για την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ αρ. Πρωτ.29/4-1-2018

•           Ένορκη Δήλωση αρ. 26153

•           Ένορκη Δήλωση αρ. 25889

•           Ένορκη Βεβαίωση αρ.10.808

•           Ένορκη Βεβαίωση αρ.10.631

•           Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Αθηνών με τις δραστηριότητες της επιχείρησης ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ αρ.πρωτ.2399/8-3-2018

•           Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Αθηνών με τις δραστηριότητες της επιχείρησης ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ αρ.πρωτ 726/16-1-2018

•           Ένορκη Δήλωση αρ. 26153

•           Ένορκη Δήλωση αρ. 25889

•           Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Αθηνών με τις δραστηριότητες της επιχείρησης GREENMEDIA αρ.1369/1-2-2018

•           Ένορκη Βεβαίωση αρ.10.808

•           Ένορκη Βεβαίωση αρ.10.631

•           Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Ενοποιητικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2016

•           Πιστοποιητικό – Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για την εταιρεία  ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ από τη Διευθ. Τεχν. Υπηρεσίας Δήμου Χανίων

•           Πιστοποιητικό – Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  για την  εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ από ΟΣΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

•           Πιστοποιητικό – Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  για την  εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ από τη Διευθ. Τεχν. Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου

•           Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της Εταιρείας Greenmedia και του Δήμου Ευρώτα του Ν. Λακωνίας

•           Σύμβαση προμήθειας Εξοπλισμού για την επεξεργασία των απορριμμάτων μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου και της εταιρείας  Greenmedia αρ.πρωτ.6005/16-3-2017

•           Σύμβαση προμήθειας Εξοπλισμού για την επεξεργασία των απορριμμάτων μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου και της εταιρείας  Greenmedia αρ.πρωτ.6008/16-3-2017

•           Βεβαίωση καλής εκτέλεσης -Ολοκλήρωσης υπηρεσιών από τον Δήμο Ευρώτα Ν. Λακωνίας στην εταιρεία  Greenmedia

•           Βεβαίωση καλής εκτέλεσης -Ολοκλήρωσης υπηρεσιών από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας Άστρος Κυνουρίας Ν. Αρκαδίας  στην εταιρεία  Greenmedia

•           Κατάλογος διαθέσιμου τεχνικού και υποστηριστικού προσωπικού, επιπρόσθετου επιστημονικού προσωπικού, πρόσθετου τεχνικού & βοηθητικού προσωπικού

•           Στοιχεία εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας του Διευθυντή λειτουργίας Δημητρίου Παπαδόπουλου

•           Βεβαίωση για την ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ από τον ειδικό διαβαθμιδικό σύνδεσμο Ν. Αττικής 28/9/2017 αρ. Πρωτ. 9187

•           ΥΠ. ΔΗΛ. Χημικού Μηχανικού Δημήτριου Παπαδόπουλου

•           Βιογραφικό Σημείωμα & τίτλος Σπουδών  Χημικού Μηχανικού Σωτήριου Στασινού

•           Βεβαίωση για την ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ από τον ειδικό διαβαθμιδικό σύνδεσμο Ν. Αττικής 28/9/2017 αρ. Πρωτ. 9187

•           ΥΠ. ΔΗΛ. Χημικού Μηχανικού Σωτήριου Στασινού

•           Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Τασιόπουλου Δημήτριου

•           Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Καψαμπέλη Δημήτριου

•           Άδεια οδήγησης Σκόρπος Δημήτριος

•           Πίνακας Προσωπικού

•           Περιβαντολλογική χορηγία ΕΝΗΜ ΕΥ.Μ.ΕΠΕ

•           Αδεια λειτουργίας του μηχανουργείου της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

•           Ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης οικοπέδου μετά κτισμάτων μεταξύ των Συμβαλλόμενων ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

•           Βεβαίωση του ομίλλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ μέλος του οποίου είναι η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ για το μηχανογραγικό λογισμικό σύστημα ERP που χρησιμοποιεί

•           Τεχνικά χαρακτηριστικά / εγχειρίδιο χρήσης του SAP  ΕRP

•           Certification BUREAU VERITAS ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ για το πρότυπο ISO 9001:2015

•           Certification BUREAU VERITAS ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ για το πρότυπο ISO 14001:2015

•           Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος διαχείρησης Greenmedia αρ. QAC-1885/17 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

•           Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος διαχείρησης Greenmedia αρ. QAC-1886/17 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

•           Βεβαίωση ασφαλιστική ενημερότητας Greenmedia μέχρι 6-4-2018

•           Βεβαίωση ασφαλιστική ενημερότητας Greenmedia μέχρι 21-3-2018

•           Βεβαίωση ασφαλιστική ενημερότητας Greenmedia μέχρι 29-9-2017

•           Βεβαίωση ασφαλιστική ενημερότητας Greenmedia μέχρι 15-11-2017

•           ΑΑΔΕ αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της Greenmedia μέχρι 26-3-2018

•           ΑΑΔΕ αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της Greenmedia μέχρι 27-10-2017

•           Βεβαίωση ασφαλιστική ενημερότητας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ισχύει μέχρι 25-5-2018

•           Βεβαίωση ασφαλιστική ενημερότητας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ισχύει μέχρι 12-3-2018

•           ΑΑΔΕ αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της  ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  ισχύει μέχρι 9-4-2018

•           ΑΑΔΕ αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της  ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  ισχύει μέχρι 6-11-2017

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή δεν είναι πλήρη σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.1 (Σελ. 14-15), αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους λόγους που περιγράφονται στις υποπεριπτώσεις (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το σημείο Β.1.(α) του άρθρου 2.2.9.2 της διακήρυξης (Σελ. 22-23) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. υπέβαλε μόνο το ποινικό μητρώο του κου Μπόμπολα Γ. Λεωνίδα, ενώ δεν υπέβαλε τα ποινικά μητρώα των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

 

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή αποστέλλει το με αρ.9368/16-3-2018 έγγραφο μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. να προσκομίσει ορθώς τα παραπάνω έγγραφα εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου μέσω του Συστήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 της Διακήρυξης (Σελίδα 37).

 

Η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. υπέβαλλε στις 21-3-2018 μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ τα κάτωθι:

•           Το με αρ. 109232/20-3-2018 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας του Ντέκα Αλέξανδρου του Χρήστου.

•           Το με αρ. 107206/19-3-2018 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας του Σκουτερόπουλου Γεωργίου του Άγγελου.

•           Το με αρ. 107206/19-3-2018 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας του Στασινού Σωτήριος του Λαζάρου.

•           Το με αρ. 7581/19-3-2018 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων του Σοφιανού Χαράλαμπου του Σπυρίδωνα.

•           Το με αρ. 109233/20-3-2018 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών της Νιάτσου Βασιλικής του Παναγιώτη.

•           Το με αρ. 5177/16-3-2018 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας του Πλιάτσικα Γεωργίου του Ηλία.

•           Το με αρ. 109234/20-3-2018 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών του Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου του Βάιου.

•           Το με αρ. 109236/20-3-2018 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών του Γραμματά Δημήτριου του Αργυρίου.

 

Τα παραπάνω έγγραφα απεστάλησαν εμπρόθεσμα σε φυσικό φάκελο στις 22/3/2018, ο οποίος έλαβε αρ. πρωτ. 10266.

 

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από την ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, εισηγείται:

 

(Α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων

 

(Β) την κήρυξη της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα Ι

 

Πίνακας Ι

 

Α/Α

Είδος

Είδος μονάδας

Ποσότητα

Τιμή προσφοράς €

Σύνολο €

1

Σύστημα διάνοιξης σάκων με ενσωματωμένο κόσκινο

τεμ

1

278.000,00

278.000,00

2

Γραμμή χειροδιαλογής δέκα (10) θέσεων

τεμ

1

187.000,00

187.000,00

3

Τεμαχιστής κλαδεμάτων

τεμ

1

158.000,00

158.000,00

4

Αναστροφέας κόμποστ

τεμ

1

285.000,00

285.000,00

5

Σύστημα ραφιναρίας κόμποστ

τεμ

1

97.000,00

97.000,00

6

Κόσκινο κλασματικού διαχωρισμού κόμποστ

τεμ

1

76.000,00

76.000,00

7

Σύστημα ενσάκισης

τεμ

1

73.000,00

73.000,00

8

Πρέσα ανακυκλώσιμων υλικών

τεμ

1

96.000,00

96.000,00

9

Μεμβράνη κάλυψης σειραδιών κομποστοποίησης

τεμ

1

19.000,00

19.000,00

10

Εξοπλισμός μετρήσεων κομποστοποίησης

τεμ

1

14.000,00

14.000,00

11

Δοκιμαστική εξάμηνη λειτουργία

τεμ

1

85.000,00

85.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

1.368.000,00

 

Φ.Π.Α. 24%

 

 

 

   328.320,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

1.696.320,00

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος       

Leave a Comment