Απόφαση αριθμ. 10/135/2018

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της  02-04-2018
 
     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..
Α π ό ν τ ε ς 
1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..
 
        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
        ΑΠΟΦΑΣΗ 135 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ. 30/411/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 71/2017 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του  εν  λόγω έργου και καθορίστηκαν  οι όροι διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις  28-11-2017 και ημερομηνία  αποσφράγισης των προσφορών στις 05-12-2017.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 66752.  Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 31/445/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  συγκροτήθηκε επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το εν θέματι έργο.  Με την αριθμ. 36/525/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 21-12-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και κλήθηκαν οι οικονομικοί φορείς που προσέφεραν μέση έκπτωση πάνω από το μέσο όρο των εκπτώσεων των 13 αποδεκτών προσφορών, δηλαδή πάνω από 44,58 %, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και έως τις 19-01-2018 Αιτιολόγηση των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών.  Τέλος, με την αριθμ. 6/76/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 1)απορρίφθηκε το από 09-02-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, διότι: α)ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικός φορέας MA.CON.STRUCTION TAEAE διαβεβαίωσε για την δυνατότητά του και ικανότητά του για την έγκαιρη, ποιοτική και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις εκτέλεση του εν λόγω έργου, β)υπάρχει ασάφεια του νόμου 4412/2016 σχετικά με την αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών και δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι σχετικές προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου 88 του νόμου 4412/2016, όπως ισχύει, εγκύκλιοι του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μίας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής ανά κατηγορία έργου και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης και για την εκτίμηση των παρεχόμενων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 88 του νόμου 4412/2016 εξηγήσεων, γεγονός που πιθανόν να οδηγήσει το Δήμο σε προβλήματα σχετικά με τις διαδικασίες την εκτέλεση του ως άνω έργου, γ)υπάρχει σχετική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο έχει εκδώσει πράξεις για τέτοιου είδους διαδικασίες και δεν τις έχει κάνει δεκτές, γεγονός που πιθανόν να οδηγήσει το Δήμο σε προβλήματα σχετικά με τις διαδικασίες εκτέλεσης του ως άνω έργου και 2)ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ, ο οποίος κλήθηκε με το αριθμ. 8110/06-03-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 29-03-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο οικονομικός φορέας «MA.CON.STRUCTION TAEAE» υπέβαλλε εμπρόθεσμα  ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού «MA.CON.STRUCTION TAEAE», κατέθεσε εμπρόθεσμα με αίτησή του στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωση και πήρε αριθμό πρωτ. 10823/27-3-2018. Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον προσωρινό ανάδοχο «MA.CON.STRUCTION TAEAE». 
  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 29-03-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την κήρυξη  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «MA.CON.STRUCTION TAEAE» σε ανάδοχο της εκτέλεσης του εν θέματι έργου με μέση έκπτωση 63,17% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
 
     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
  Α.- Εγκρίνει το από 29-03-2018 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 66752, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
  Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «MA.CON.STRUCTION TAEAE» (Λ. Πεντέλης 96, Βρηλίσσια, Αττική, Α.Φ.Μ. 998384640, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 52623 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25827 για έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης, έργα Η/Μ 3ης Τάξης και έργα  Πρασίνου 1ης Τάξης με μέση έκπτωση 63,17% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 
  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.
  Δ.-  Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 30/7322.0009 ποσού 4.150.000,00€ και τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Π. Τσαλδάρη» (Α.Ο.Ε. 3/18/2018).
 
        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/135/2018.-
 
                                                                     Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 03-04-2018
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 
Επισυνάτεται το από 29-03-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης;
 
 
Ελληνική Δημοκρατία
Δήμος Κορινθίων
Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων Κόρινθος  29/3/2018
Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 50516/2-11-17
ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 17PROC002184189
Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 66752
 
2o Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»
 
Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Π. Τσαλδάρη» προϋπολογισμού 4.150.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.
 
Στην Κόρινθο  την 29/03/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:
 
1. Κακάβας Νικόλαος, Μηχανικός, κλάδου ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος, πρόεδρος της Ε.Δ.
2. Καραΐσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος
3. Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος
4. Βενετσάνος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος
5. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, εκπρόσωπος ΟΤΑ, τακτικό μέλος
6. Κόκκινος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ, αναπληρωματικό μέλος &
7. Παπασταμόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ, τακτικό μέλος
 
που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 31/445/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 50516/2-11-2017 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα , λαμβάνοντας υπόψη:
 
(1) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
(2) την αριθμ. 76/2018 Α.Ο.Ε. 
(3) την με αριθμό πρωτ. 8110/6-3-2018 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην «MA.CON.STRUCTION TAEAE» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 8/3/2018 στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
(4) την από 22/03/2018 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «MA.CON.STRUCTION TAEAE» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
(5) την από 22/03/2018 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «MA.CON.STRUCTION TAEAE», με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 10823/27-3-2018 [εντός τριών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων] :
 
Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού 
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (για μέλη ΔΣ) ΝΑΙ 98357/13-3-18 (08/10)
98357/13-3-18 (09/10)
98357/13-3-18 (10/10)
 
Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα του διαγωνισμού) ΝΑΙ 64092048/21-11-17
(λήξη ισχύος την 21-1-18) ΑΑΔΕ
Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης) ΝΑΙ 64585268/14-3-18
(λήξη ισχύος την 14-5-18) ΑΑΔΕ
Ασφαλιστική Ενημερότητα (την ημέρα του διαγωνισμού) ΝΑΙ 526275/20-11-17 (εταιρείας)
2336/21-11-17, 2120/22-11-17, 
2720/22-11-17, 2721/22-11-17,
1388/22-11-17, 1108/22-11-17
 
42547/21-11-17 (εταιρείας)
42539/21-11-17, 42540/21-11-17, 
42536/21-11-17, 42541/21-11-17, 
42535/21-11-17, 42538/21-11-17 ΕΦΚΑ
 
 
 
 
ΤΕΩΣ ΤΣΜΕΔΕ
 
Ασφαλιστική Ενημερότητα (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης) ΝΑΙ 119994/15-3-18 (εταιρείας)
426/13-3-18, 352/15-3-18
273/13-3-18, 259/13-3-18
578/21-3-18, 130914/21-3-18
 
4755/21-3-18 (εταιρείας)
4492/16-3-18, 4491/16-3-18, 
4490/16-3-18, 4489/16-3-18,
4488/16-3-18, 4754/21-3-18 ΕΦΚΑ
 
 
 
 
ΤΕΩΣ ΤΣΜΕΔΕ
 
Μη κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ ΝΑΙ 2693/13-3-18, 6066/16-3-18
12041/20-3-18, 12040/20-3-18
12039/20-3-18, 12042/20-3-18
Πρωτοδικείο Αθηνών
 
 
Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου Α.4. άρθρου 22 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ.
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος 
ΝΑΙ 6950/74496/12-3-18
6950/91460/12-3-18
6950/88074/12-3-18
6950/86193/12-3-18
ΔΠ294/14-3-18
337/12-3-18
ΒΠ1695/0920/12-3-18
 
αριθμ. 21.316/21-3-18  Ένορκη Βεβαίωση
Υ.Δ. νόμιμου εκπρόσωπου ΤΕΕ
 
 
 
ΓΕΩΤΕΕ
ΕΕΤΕΜ
ΣΑΤΕ
 
Συμβολαιογράφος Χρ. Κουτρουμπή
Ανεκτέλεστες συμβάσεις
ΝΑΙ Υ.Δ., Πίνακας ανεκτέλεστων έργων, 
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων &
Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου 
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ15/26039/21-3-17
(με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 25/11/19) ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.
Ενημερότητα Πτυχίου ΝΑΙ ΔΜ/8459/20-4-17
(με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 11-4-18) ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.
Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε.
Καταστατικό Εταιρείας ΝΑΙ Αριθμ. 1621/3-3-2010 ΦΕΚ &
Αριθμ. 12664/3-11-10 ΦΕΚ
Αριθμ. 356635.504508/ 16/3/2017 κωδικοποιημένο καταστατικό 
Από 24/4/17 Πρακτικά ΔΣ συγκρότησης σε σώμα και εκλογής διοικητικού συμβουλίου αντίστοιχα
Από 23/11/2017 Πρακτικό ΔΣ για συμμετοχή στη δημοπρασία 
Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ εταιρείας ΝΑΙ αριθμ. 340/10-1-2018
Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΝΑΙ Αριθμ. πρωτ. 803574/9-5-17 Ανακοίνωσης καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Επιμελητήριο Αθηνών/
Υπηρεσία ΓΕΜΗ
Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. ΝΑΙ 555330.790447/13-3-18 &
555330.790448/13-3-18 Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας Επιμελητήριο Αθηνών/
Υπηρεσία ΓΕΜΗ
 
Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «MA.CON.STRUCTION TAEAE».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
 
Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού
 
Κακάβας Νικόλαος Καραΐσκος Ιωάννης 
 
 
Θεοδοσίου Αναστασία Βενετσάνος Νικόλαος 
 
 
Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος Κόκκινος Νικόλαος 
 
Παπασταμόπουλος Κωνσταντίνος 
 

Leave a Comment