Απόφαση αριθμ. 2/10/2018

 

Αριθμός Πρακτικού 2

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 28-02-2018

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων,  αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο,  4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο,  6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο  8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

            Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής  με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του,  υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του  Άρθρου 74 του Ν.3852/10,  παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος  κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 28η Φεβρουαρίου ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6880/23-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

            Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεωργ. Μουρούτσος, 4)Βασ. Νανόπουλος, 5)Μαρ. Καραμαλίκη. 

 Α π ό ν τ ε ς

 1) Ανδρ. Σούκουλης, 2)Παν. Λαμπρινός, 3)Κων. Ζήμος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 4)Σταυρ. Κεφάλας.

 

            Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

        Απόφαση 10η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος μετατροπής εισφοράς χρήματος σε εισφορά γης μετά την ένταξη ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα- Δέλτα» Κορίνθου» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα μετατροπής εισφοράς χρήματος σε εισφορά γης μετά την ένταξη ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

            Με την υπ’αριθμ.πρωτ. 4367 / 418 / 2-2-2018 ΑΙΤΗΜΆ του ο κος Κατσαμάκης Σωκράτης  του Γεωργίου και της Μαργαρίτας ιδιοκτήτης σε ποσοστό 100% των τελικών οικοπέδων Α) 03Ν στο ΟΤ617 Ε=558,87τμ με ΚΑΕΚ 28055 52 13 002 και Β) 01 στο ΟΤ615 Ε=3.085,92τμ με ΚΑΕΚ 28055 52 15 001 που βρίσκονται στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης της πόλης της Κορίνθου για την οποία περιοχή έχει κυρωθεί η Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) με αρ.πρωτ. 3920/15-05-2009 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας, ΖΗΤΆΕΙ η οφειλόμενη από αυτόν εισφορά σε χρήμα όπως του βεβαιώθηκε και επιδόθηκε να μετατραπεί σε εισφορά γης.

Συγκεκριμένα προτείνεται από τον αιτούντα η συνολική εισφορά σε χρήμα η οποία ανήλθε σε 83.848,60 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 142 του ν.4495/2017 προσδιορίστηκε σε 67.078,88 να μετατραπεί σε γη αποδίδοντας στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων το τελικό οικόπεδο  03Ν στο ΟΤ617,  Εμβαδού 558,87τμ του οποίου είναι ιδιοκτήτης στο 100% κατά πλήρη κυριότητα.

 

            Η αιτούμενη μετατροπή μπορεί να γίνει βάση νόμου (παρ.2 άρθ.4 ν.4315/2014 / Φ269 Α’) “…με τη διαδικασία διορθωτικής πράξης εφαρμογής…” και το οικόπεδο θα αποδοθεί στον Δήμο Κορινθίων ως οικόπεδο προς διάθεση.

            Το προτεινόμενο από τον αιτούντα οικόπεδο για απόδοση στο Δήμο καλύπτει τους περιορισμούς της κατά κανόνα αρτιότητας.

            Η αίτηση έγινε εντός εξαμήνου από την έκδοση της πράξης επιβολής της εισφοράς σε χρήμα όπως ο νόμος ορίζει.

            Συνεπώς η προτεινόμενη από τον αιτούντα μετατροπή πληρεί τις προϋποθέσεις της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας.

            Στη συνέχεια απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας αρχής και για το λόγω αυτό εισηγούμαστε με την παρούσα το θέμα ώστε μετά και της δικής σας απόφασης να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την μετατροπή της εισφοράς του θέματος.

            Σημειώνουμε ότι εφόσον η απόφαση είναι θετική, θα πρέπει να συνταχθεί διορθωτική πράξη της Πράξης Εφαρμογής, αυτή έπειτα θα κυρωθεί (από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου) και στη συνέχεια καταχωρείται (ως τίτλος ιδιοκτησίας) στο Εθνικό Κτηματολόγιο και έτσι θα περιέλθει πλέον στην ιδιοκτησία του Δήμου Οικόπεδο σε αντάλλαγμα της χρηματικής εισφοράς ενώ ο αιτών θα “εξοφλήσει” κατ’ αυτόν τον τρόπο την οφειλή εισφοράς σε χρήμα που τον βαρύνει. Κατόπιν αυτών ο Δήμος θα δύναται μετά από συμφωνία με ιδιοκτήτη που δικαιούται αποζημίωσης (από τον Δήμο) λόγω ελλείμματος γης αντίστοιχου ή μεγαλύτερου εμβαδού, στην ίδια περιοχή πολεοδομικής μελέτης, να διαθέσει το οικόπεδο σε αυτόν απαλλασσόμενος της αντίστοιχης καταβολής αποζημίωσης.

 

  Ο Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή του αιτήματος του κ. Κατσαμάκη και την θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την μετατροπή της εισφοράς χρήματος, που οφείλει στο Δήμο Κορινθίων ο ανωτέρω, σε εισφορά γης.

  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, το σχετικό φάκελο, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

             Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την μετατροπή εισφοράς χρήματος, που προσδιορίστηκε σε 67.078,88€, και που οφείλει στο Δήμο Κορινθίων ο Κατσαμάκης Σωκράτης του Γεωργίου και της Μαργαρίτας, ιδιοκτήτης σε ποσοστό 100% των τελικών οικοπέδων Α) 03Ν στο ΟΤ617 Ε=558,87τμ με ΚΑΕΚ 28055 52 13 002 και Β) 01 στο ΟΤ615 Ε=3.085,92τμ με ΚΑΕΚ 28055 52 15 001, που βρίσκονται στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης της πόλης της Κορίνθου, σε εισφορά γης, αποδίδοντας στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων το τελικό οικόπεδο 03Ν που περιλαμβάνεται στο ΟΤ617 εμβαδού 558,87τ.μ., του οποίο ο ανωτέρω αιτών είναι ιδιοκτήτης στο 100% κατά πλήρη κυριότητα, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

       

           Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

           Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/10/2018.