Απόφαση αριθμ. 7/96/2018

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-02-2018

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Φεβρουαρίου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 6879/23-02-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Φαρμάκης Γεωρ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 96η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθμ. 7017/670/26-02-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα: «Εξέταση της από 13-11-2017 Αίτησης θεραπείας της Ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Μαραβέας και  Συνεργάτες Ε.Ε.» αναδόχου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σαρωνικού» κατά την συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου»

 

Με το υπ. αριθμ. 2/16-2-2018 έγγραφο του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, μας προσκαλεί να παρευρεθούμε στην από 28/2/2018 συνεδρίασή του κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί η εξέταση θεραπείας της από 13-11-2017 Αίτησης θεραπείας της Ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Μαραβέας και  Συνεργάτες Ε.Ε.» αναδόχου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σαρωνικού» κατά:

1.      Της υπ’ αρ. 17/334/2017αποφάσεως Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων που απέρριψε ρητά την αρ. πρωτ.: 32930/26-7-2017 ένστασή της και της κοινοποιήθηκε εμπροθέσμως με το αρ. πρωτ. 44750/3-10-2017 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων

2.      Της παράλειψης της Προϊσταμένης Αρχής να αποφανθεί εμπροθέσμως, άλλως να της κοινοποιήσει εμπροθέσμως απόφαση  επί της αρ. πρωτ. 32930/26-7-2017 ενστάσεως της

3.      Της παράλειψης Δ/νσας Υπηρεσίας της μελέτης να συντάξει πρωτόκολλο νέας τιμής και σχετικό Σ.Π. τον καθορισμό της αποζημίωσης λόγω λύσεως της σύμβασης

4.      Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης

Παρακαλούμε όπως ορίσετε δικηγόρο για τη σύνταξη υπομνήματος  το οποίο θα ενισχύει τις απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσία και αυτές της Προϊσταμένης αρχής που έχουν ήδη αποσταλεί προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και θα προασπίσει το δημοτικό συμφέρον έναντι  των απαιτήσεων του αναδόχου για το εν λόγω θέμα.

 

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα παρασταθεί στη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 28-02-2018 ή και σε κάθε αναβολή αυτής, και θα υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Κορινθίων επί της από 13-11-2017 αίτησης θεραπείας της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Μαραβέας και  Συνεργάτες Ε.Ε.» αναδόχου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σαρωνικού», θα συντάξει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα και κάθε απαιτούμενο έγγραφο κατά την παράστασή της στη συνεδρίαση και γενικά θα υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως. Για τον λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

     Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή να παρασταθεί κατά τη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 28-02-2018 ή και σε κάθε αναβολή αυτής και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Κορινθίων επί της από 13-11-2017 αίτησης θεραπείας της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Μαραβέας και  Συνεργάτες Ε.Ε.» αναδόχου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σαρωνικού», να συντάξει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα και κάθε απαιτούμενο έγγραφο κατά την παράστασή της στη συνεδρίαση και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

 

       Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.    

    

           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/96/2018.-