Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (ΔΑΕΚ)

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/28.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 69/2018
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (ΔΑΕΚ)».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6828/23-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του1ου ΘΗΔ
17.    Κορδώσης Χρήστος,
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των
                  θεμάτων ΗΔ
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε στο τέλος του 13ου ΘΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 3ου 
     ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
4. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
5. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
7. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
8. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθεστο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (ΔΑΕΚ)» ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ο προϋπολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας υποβάλλεται για έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου. 
Στη συνέχεια o Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθμ. 1/1/23-02-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (Δ.Α.Ε.Κ.) περί σύνταξης και ψήφισης του προϋπολογισμού έτους 2018 και ζήτησε την έγκρισή της.
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι διαπίστωσε ότι μοναδικός στόχος της ΔΑΕΚ είναι το πώς να εισπράττει από την ελεγχόμενη στάθμευση. Δεν διέκρινα κάποια άλλη δραστηριότητα από τους σκοπούς που αναφέρονται στο καταστατικό της Εταιρείας. Γι αυτό καταψηφίζουμε το εν λόγω θέμα.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν επί του θέματος.
Κατά την ψηφοφορία ο Δημοτικός Σύμβουλος, Κορδώσης Χρήστος βρισκόταν εκτός αιθούσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 1/1/2017 απόφαση της ΔΑΕΚ, τις διατάξεις των άρθρων 256 & 261 του Ν. 3463/2006 και τη γενομένη ψηφοφορία,
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Σπύρου Ζαχαριά, 3. Μαρία (Έρρικα) Καραμαλίκη, και 4. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα)
 
Εγκρίνει την αριθμ. 1/1/23-02-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (ΔΑΕΚ), περί σύνταξης και ψήφισης του προϋπολογισμού έτους 2018, ο οποίος παρουσιάζει έσοδα και έξοδα ως κατωτέρω:
 
                                        ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
 
1. ΕΣΟΔΑ                                  437.658,89€
2. ΕΞΟΔΑ                                  437.658,89€
3. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0,00  
                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                437.658,89€
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 69 / 2018.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06- 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης