Λειτουργία νέου ΚΕΠ στο Συνοικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/28.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 78/2018
 
Θέμα 11ο Η.Δ.: «Λειτουργία νέου ΚΕΠ στο Συνοικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6828/23-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του1ου ΘΗΔ
17.    Κορδώσης Χρήστος,
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των  θεμάτων ΗΔ
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε στο τέλος του 13ου ΘΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 3ου 
     ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
4. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
5. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
7. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
8. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθεστο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λειτουργία νέου ΚΕΠ στο Συνοικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων» έθεσε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/τ.Α/2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις»
3. Την αρ. 1/6/6-2-2018 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, με την οποία εισηγείται την ίδρυση και λειτουργίας ενός νέου τμήματος ΚΕΠ στο Συνοικισμό, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των κατοίκων των οικισμών Συνοικισμού, Νεάπολης, Καλλιθέας και Ποσειδωνίας.
4. Την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή του έτους 2011 ανέρχεται σε 30.176 κατοίκους και οι οποίοι εξυπηρετούνται σήμερα από το ευρισκόμενο επί της οδού Κωστή Παλαμά 53 της πόλεως της Κορίνθου ΚΕΠ 0346.
Η Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου καλύπτει χωροταξικά μεγάλη γεωγραφική έκταση με πολλούς οικισμούς όπως στον Συνοικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου με πληθυσμό πλέον των 5.000 κατοίκων καθώς και εκείνους τους όμορους αυτού μεγάλους οικισμούς της Νεάπολης, της Καλλιθέας και της Ποσειδωνίας της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου με συνολικό πληθυσμό πλέον των 5.000 κατοίκων, οι οποίοι ευρίσκονται αρκετά χιλιόμετρα μακράν του ευρισκόμενου επί της οδού Κωστή Παλαμά 53 της πόλεως της Κορίνθου ΚΕΠ 0346, με συνέπεια η μεγάλη απόσταση και ο προκαλούμενος καθημερινός συνωστισμός κατά τις ώρες λειτουργίας αυτού να έχουν καταστήσει λίαν δυσχερή και σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη την εξυπηρέτηση από το ευρισκόμενο επί της οδού Κωστή Παλαμά 53 της πόλεως της Κορίνθου ΚΕΠ 0346 των δημοτών και των κατοίκων των ως άνω οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου. Κατόπιν των εκτεθέντων και για την εξυπηρέτηση των δημοτών και των κατοίκων των ως άνω οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου έχει καταστεί αναγκαία η ίδρυση και λειτουργία ενός νέου τμήματος ΚΕΠ, στον Συνοικισμό. Δεδομένης της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας η δημιουργία νέου ΚΕΠ στον Συνοικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου πρέπει να είναι αποκλειστικά χρηματοδοτούμενη λειτουργικά και υποστηριζόμενη σε υπαλληλικό προσωπικό από τον Δήμο Κορινθίων. Με βάση τα παραπάνω παρακαλώ, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων λάβει απόφαση για την έγκριση του αιτήματος περί σύστασης και λειτουργίας νέου ΚΕΠ στο Συνοικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου. Η απόφαση να συνοδεύεται με την αποδοχή των εξής: προϋποθέσεων:
 
1. Το σύνολο του κόστους δημιουργίας και λειτουργίας του ΚΕΠ, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων ενώ ο λειτουργικός εξοπλισμός υφίσταται και κατά συνέπεια δεν θα επιβαρυνθεί ο Δήμος Κορινθίων με επιπρόσθετο κόστος γι΄ αυτόν (λειτουργικό εξοπλισμό).
2. Το υπαλληλικό προσωπικό του νέου ΚΕΠ θα στελεχωθεί με την τοποθέτηση δύο (2) μονίμων υπαλλήλων από τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου και όχι από υπαλλήλους της Διεύθυνσης ΚΕΠ του Δήμου Κορινθίων. Η εκπαίδευση τους θα πραγματοποιηθεί από την Δ/νση ΚΕΠ.»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο στοιχεία, την ανάγκη της λειτουργίας νέου ΚΕΠ στο Συνοικισμό της Δ.Κ. Κορίνθου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και κατοίκων, την με αρ. 1/6/2018 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3031/2002 και του ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 Εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία νέου τμήματος ΚΕΠ Δήμου Κορινθίων στη περιοχή Συνοικισμός της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων, επειδή η σύγχρονη οργάνωση πρέπει να βελτιώνει τον βαθμό της εξυπηρέτησης των πολιτών και επειδή ο θεσμός των ΚΕΠ ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις των πολιτών.  
Το νεοσυσταθέν ΚΕΠ Συνοικισμούθα στελεχωθείμε τακτικό προσωπικό του Δήμου Κορινθίων και δη δύο τουλάχιστον υπαλλήλων.
Το σύνολο του κόστους δημιουργίας και λειτουργίας του ΚΕΠ Συνοικισμού, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων, ενώ ο λειτουργικός εξοπλισμός υφίσταται και κατά συνέπεια δεν θα επιβαρυνθεί ο Δήμος Κορινθίων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 78 / 2018.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07 – 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης