Διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/28.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 85/2018
 
Θέμα 18ο Η.Δ.: «Διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6828/23-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΌΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, απόχώρησε στο τέλος του1ου ΘΗΔ
17.    Κορδώσης Χρήστος,
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, απόχώρησε πριν την έναρξη των
                  θεμάτων ΗΔ
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και απόχώρησε στο τέλος του 13ου ΘΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 3ου 
     ΘΕΗΔ και απόχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
4. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
5. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
        στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
7. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
8. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθεστο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
      και απόχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΌΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπόλέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις από 21-02-2018, 23/02/2018 και 12/02/2018 εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας οι οποίες καθ’ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής :
 
Α. <<Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ
1.       Η εγγραφή 733 με κωδικό 42193 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία GMACLEASEBV. που εδρεύει (ΚΟΝΙΤΣΗΣ 3-5 Μαρούσι) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΖΗΚ-8142 την 24/4/2002 ποσού 32,50€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία VIRBAC ΕΛΛΑΣ ΑΕ (Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 13ΧΛΜ) η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
2.       Η εγγραφή 303 με κωδικό 42193 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία . GMACLEASEBV που εδρεύει (ΚΟΝΙΤΣΗΣ 3-5 Μαρούσι) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΟ-6647 την 30/1/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στον ΠΑΤΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΠΌΣΤΟΛΟΥ κάτοικος Ν ΣΜΥΡΝΗΣ (ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 57) ο οποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
3.       Η εγγραφή 2408 με κωδικό 42193 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία GMACLEASEBV. που εδρεύει (ΚΟΝΙΤΣΗΣ 3-5 Μαρούσι) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΜΑ-8599 την 16/8/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία HEWLETTPACKARDHELLAS ΕΠΕ που εδρεύει ΧΑΛΑΝΔΡΙ(ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3)ο οποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
4.       Η εγγραφή 2041 με κωδικό 79953 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει (ΑΘΗΝΑ Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΗΒ-6161 την 1/9/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία OPTIMUM ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. που εδρεύει (ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 501) η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
5.       Η εγγραφή 295 με κωδικό 79953 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει (ΑΘΗΝΑ Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΗΒ-4604 την 26/1/2011 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΡΕΜΕΣ Α.Ε. που εδρεύει (Λ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ ΚΑΙ ΗΡΩΝΟΣ) η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
6.       Η εγγραφή 4871 με κωδικό 79953 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει (ΑΘΗΝΑ Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. IKZ-2879 την 21/11/2011 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία MOTORLEASE AE που εδρεύει (ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 86 Ν ΨΥΧΙΚΟ) η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
7.       Η εγγραφή 4871 με κωδικό 79953 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει (ΑΘΗΝΑ Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. IKZ-2879 την 21/11/2011 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία MOTORLEASE AE που εδρεύει (ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 86 Ν ΨΥΧΙΚΟ) η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
8.       Η εγγραφή 1733 με κωδικό 79953 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει (ΑΘΗΝΑ Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. IKX-1512 την 4/2/2012 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία MOTORLEASE AE που εδρεύει (ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 86 Ν ΨΥΧΙΚΟ) η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
9.       Η εγγραφή 615 με κωδικό 78347 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία EUROBANKEFGFINANDRENT ΑΕ που εδρεύει (ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34/36 ΑΘΗΝΑ) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. IHZ-6270 την 6/2/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΕ που εδρεύει (ΓΑΛΟΤΑ ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗΣ) από 20/9/2007 εως 19/9/2010 η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
10.    Η εγγραφή 1929 με κωδικό 78347 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία EUROBANKEFGFINANDRENT ΑΕ που εδρεύει (ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34/36 ΑΘΗΝΑ) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΗΖ-4304 την 26/6/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία SATWAYS ΕΠΕ που εδρεύει (ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 3 ΧΑΛΑΝΔΡΙ) από 5/9/2007 εως 4/9/2010 η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
11.    Η εγγραφή 2219 με κωδικό 78347 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία EUROBANKEFGFINANDRENTΑΕ που εδρεύει (ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34/36 ΑΘΗΝΑ) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΖΚ-4051 την 25/11/2009 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι ΛΑΔΑΚΗΣ ΑΕ που εδρεύει (ΒΟΣΠΟΡΟΥ 128 ΚΑΙ ΚΥΜΗΣ 18 Ν ΙΩΝΙΑ) από 8/8/2008 εως 7/8/2010 η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
12.    Η εγγραφή 1155 με κωδικό 78347 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία EUROBANKEFGFINANDRENT ΑΕ που εδρεύει (ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34/36 ΑΘΗΝΑ) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΗΥ-1684 την 5/2/2013 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία SP RENT A CAR SA που εδρεύει (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181) από 7/7/2008 εως 10/2/2013 η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
13.    Η εγγραφή 1395 με κωδικό 99158 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΖΙΓΚΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κάτοικος Γαλατακίου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΝ-5422 την 1/6/2011 ποσού 150,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση,καθώς και η δ/νση στάθμευσης που αναγράφει.
14.    Η εγγραφή 351 με κωδικό 53884 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κάτοικος ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΤΡΖ-3014 την 24/5/2008 ποσού 700,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι η κλήση έχει πληρωθεί μέσω ΕΛΤΑ.
15.    Η εγγραφή 246 με κωδικό 43670 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ASPISAEπου εδρεύει (ΛΕΚΚΑ 23-25) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΕΑ-2094 την 16/11/2009 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε πωληθεί στην εταιρεία ΔΥΝΑΜΟΤΟΡΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ που εδρεύει (ΟΔΥΣΣΕΩΣ 6 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) την 14/10/2009 η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
16.    Η εγγραφή 2025 με κωδικό 33223 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία EUROBANKEFGFINANDRENT ΑΕ που εδρεύει (ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34/36 ΑΘΗΝΑ) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΜΕ-6684 την 28/9/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία AUTOBEST AE που εδρεύει (ΛΕΩΦ ΛΑΥΡΙΟΥ 83 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ) από 17/12/2008 εως 16/12/2011 η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
17.    Η εγγραφή 2257 με κωδικό 33223 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία EUROBANKEFGFINANDRENT ΑΕ που εδρεύει (ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34/36 ΑΘΗΝΑ) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΕΧ-9545 την 26/11/2009 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία OPTIMUM ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. που εδρεύει (ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 501 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) από 18/10/2005 εως 17/10/2009 η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
18.    Η εγγραφή 1538 με κωδικό 33223 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία EUROBANKEFGFINANDRENT ΑΕ που εδρεύει (ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34/36 ΑΘΗΝΑ) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΜΒ-9605 την 8/2/2013 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία EUROLEASE ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ που εδρεύει (ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 48 ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ Γ ΟΡΟΦΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ) από 1/10/2008 εως 31/10/2013 η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
19.    Η εγγραφή 7961 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 16/7/1997 ποσού 44,02€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
20.    Η εγγραφή 619 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 18/6/1998 ποσού 44,02€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
21.    Η εγγραφή 620 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 12/8/1998 ποσού 44,02€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
22.    Η εγγραφή 621 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 20/8/1998 ποσού 23,48€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
23.    Η εγγραφή 622 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 24/8/1998 ποσού 44,02€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
24.    Η εγγραφή 1643 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 25/6/1999 ποσού 58,69€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
25.    Η εγγραφή 1644 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 118/8/1999 ποσού 58,69€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
26.    Η εγγραφή 1645 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 27/8/1999 ποσού 58,69€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
27.    Η εγγραφή 1646 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 13/10/1999 ποσού 58,69€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
28.    Η εγγραφή 1647 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 22/10/1999 ποσού 58,69€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
29.    Η εγγραφή 1648 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 25/10/1999 ποσού 58,69€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
30.    Η εγγραφή 1649 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 01/11/1999 ποσού 29,35€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
31.    Η εγγραφή 1650 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 11/11/1999 ποσού 58,69€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
32.    Η εγγραφή 1651 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 22/11/1999 ποσού 58,69€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
33.    Η εγγραφή 1652 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 3/12/1999 ποσού 29,35€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
34.    Η εγγραφή 1653 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 14/12/1999 ποσού 29,35€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
35.    Η εγγραφή 1556 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 5/6/2000 ποσού 58,69€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
36.    Η εγγραφή 1557 με κωδικό 34973 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ κάτοικος εν ζωή Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΡΝ-9461 την 20/1/2000 ποσού 58,69€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν, οι εγγύτεροι συγγενείς έχει γίνει απόποίηση κληρονομιάς.
37.    Η εγγραφή 8304 με κωδικό 21892 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΨΥΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ κάτοικος Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 10) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΤΡΑ-1042 την 8/10/1997 ποσού 44,02€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτρια του οχήματος ( από 04/3/1196 εως και σήμερα) είναι ο κ.ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ.ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ κάτοικος Κορίνθου (Σμύρνης 29) η οποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
38.    Η εγγραφή 1678 με κωδικό 21892 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΨΥΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ κάτοικος Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 10) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΤΡΑ-1042 την 29/3/1999 ποσού 44,02€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτρια του οχήματος ( από 04/3/1196 εως και σήμερα) είναι ο κ.ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ.ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ κάτοικος Κορίνθου (Σμύρνης 29) η οποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
39.    Η εγγραφή 3480 με κωδικό 45733 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΜΕΛΛΟ ΜΙΧΑΛ κάτοικος Κορίνθου (Δαμασκηνού 20) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΗ-3937 την 31/10/2011 ποσού 150,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 1/6/2005 εως και 28/8/2013) είναι ο κ.MELLOJULIAN τ.DHIMOκάτοικος Κορίνθου (ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 28) η οποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
40.    Η εγγραφή 2924 με κωδικό 83469 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.FEJZULLAVENDIMκάτοικος Λεχαίου για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΝ-5886 την 3/9/2011 ποσού 200,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα και η μάρκα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
41.    Η εγγραφή 1475 με κωδικό 58261 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κάτοικος Κορίνθου (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 2) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΗ-1965 την 28/4/2010 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
42.    Η εγγραφή 4263 με κωδικό 98057 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κάτοικος Αθικίων για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΒ-8586 την 9/11/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
43.    Η εγγραφή 5778 με κωδικό 98057 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κάτοικος Αθικίων για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΒ-8586 την 23/7/2012 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
44.    Η εγγραφή 6703 με κωδικό 98057 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κάτοικος Αθικίων για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΒ-8586 την 22/10/2012 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
45.    Η εγγραφή 705 με κωδικό 79595 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κάτοικος Κορίνθου (Δευκαλίωνος 15) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΧΕ-2915 την 29/6/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
46.    Η εγγραφή 2308 με κωδικό 98701 στην οποία είναι γραμμένη η κ.ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ κάτοικος Κορίνθου (Εργατικές Κατοικίες) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΚ-8102 την 1/8/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι η κλήση έχει πληρωθεί μέσω Τραπέζης σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
47.    Η εγγραφή 75 με κωδικό 123408 στην οποία είναι γραμμένη η κ.ΛΙΩΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κάτοικος Αγίων Θεοδώρων για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΥΡΚ-6891 την 30/7/2012 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 20/4/2009 εως και 10/9/2012) είναι ο κ.ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ κάτοικος Περάματος ο οποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
48.    Η εγγραφή 608 με κωδικό 22027 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΠΕ που εδρεύει (Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 40-42 ΑΘΗΝΑ) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΖΜΜ-9828 την 15/5/2006 ποσού 65,50€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία DOLPIN HELLAS που εδρεύει (Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 16) από 15/5/2006 εως 21/5/2006 η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
49.    Η εγγραφή 502 με κωδικό 22027 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΠΕ που εδρεύει (Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 40-42 ΑΘΗΝΑ) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΖΟ-6776 την 3/7/2008 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στον ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ τ.ΑΓΓΕΛΟΥ που εδρεύει (ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ) από 19-6-2008 εως 13-8-2008 ο οποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
50.    Η εγγραφή 5491 με κωδικό 22027 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΠΕ που εδρεύει (Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 40-42 ΑΘΗΝΑ) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΚΚ-8304 την 21/6/2012 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στον CELA ADRIAN τ.MUAMET κάτοικο (ΑΘΗΝΑ ΣΙΝΑ 38) από 20-6-2012 εως 6-7-2012 ο οποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
51.    Η εγγραφή 350 με κωδικό 57602 στην οποία είναι γραμμένη η κ.ΛΑΓΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ κάτοικος Κορίνθου (ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 104) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΜ-1759 την 4/12/2008 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος η μάρκα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
52.    Η εγγραφή 3567 με κωδικό 97370 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κάτοικος Κηφισιάς (Τριπόλεως 61) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΖΚΗ-4745 την 23/12/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος η μάρκα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
53.    Η εγγραφή 2119 με κωδικό 97029 στην οποία είναι γραμμένη η κ.ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ κάτοικος ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΜΑΤΣΟΥΚΑ 40) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΑΡΗ-9234 την 14/7/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 1/1/2004 εως 20/12/2011) είναι ο κ.ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ τ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κάτοικος Κορίνθου (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΜΠΙΛΙ) ο οποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
54.    Η εγγραφή 383 με κωδικό 96580 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ κάτοικος ΣΥΚΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΧΧ-3011 την 22/2/2010 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα και η μάρκα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
55.    Η εγγραφή 725 με κωδικό 95922 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΔΑΦΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ κάτοικος Αθήνας (ΑΓΗΝΟΡΟΣ 1) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΗΧ-3977 την 27/10/2012 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 22/7/2010 εως σήμερα) είναι η κ.ΤΣΙΟΡΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ τ.ΚΩΝ/ΝΟΥ κάτοικος Κορίνθου (ΣΙΝΑ 99) η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
56.    Η εγγραφή 2082 με κωδικό 98816 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ κάτοικος ΛΕΧΑΙΟΥ για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΜ-3903 την 3/8/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα και η μάρκα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
57.    Η εγγραφή 2359 με κωδικό 97338 στην οποία είναι γραμμένη η κ.ΚΑΡΙΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ κάτοικος ΜΗΛΕΣΙ για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΖΗΥ-8860 την 9/8/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα και η μάρκα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
58.    Η εγγραφή 2082 με κωδικό 98816 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ κάτοικος ΛΕΧΑΙΟΥ για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΜ-3903 την 3/8/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα και η μάρκα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
59.    Η εγγραφή 1969 με κωδικό 80761 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κάτοικος ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΥΧΧ-5946 την 15/7/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, δεν αναγράφεται η μάρκα του οχήματος στη κλήση.
60.    Η εγγραφή 2032 με κωδικό 96381 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΜΙΝΑΣΙΑΝ ΤΑΜΑΡ κάτοικος Αθήνας (Περσεφόνης 25) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΥΖΙ-9748 την 20/10/2010 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα και η μάρκα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
61.    Η εγγραφή 1604 με κωδικό 35254 στην οποία είναι γραμμένη η κ.ΚΟΥΚΟΡΕΜΠΑ ΣΟΦΙΑ κάτοικος Κορίνθου (Μουσών ) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΕ-6726 την 7/10/2003 ποσού 34,50€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, έχει διπλοεγγραφεί στο χρηματικό κατάλογο.
62.    Η εγγραφή 107759 με κωδικό SAR-48980 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΚΑΠΌΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κάτοικος Κορίνθου (Ιπποκράτους κ Ρέας) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΜ-5413 την 13/8/2008 ποσού 700,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι η κλήση έχει πληρωθεί μέσω ΕΛΤΑ
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006) κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινό­τητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δι­καιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη>>.
Β.
1.       << Ο κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΨΩΜΑΣ με Κ.Α 17825 εμφανίζεται, με την ιδιότητα ως ομόρρυθμος εταίρος της Εταιρείας ΨΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, να οφείλει τα κάτωθι ποσά πλέον προσαυξήσεων: α) 383,58 € για τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 1988, β) 1.615,83 € για τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 1989 και γ) 446,29 € για τέλος κοινοχρήστων χώρων έτους 1993. Με την αριθμ. 55635/28-11-2017 αίτηση τους οι νόμιμοι κληρονόμοι του κ.κ. Καλομοίρα Ψωμά, Χριστίνα Ψωμά και Παναγιώτη Ψωμά, ζητούν την διαγραφή των ανωτέρω οφειλων διότι είχαν εξοφληθεί με το υπ΄αριθμ. 1284/25-08-2003, σειρά Β΄ διπλότυπο είσπραξης, ποσού 2.624,64 €. Η οφειλή εξοφλήθηκε ολοσχερώς προκειμένου να μπορέσει ο κος Ψωμάς να προβεί σε αγοραπωλησία ακινήτου για το οποίο είχε επιβληθεί βάρος στο ακίνητο (κατασχετήριο) από το Δήμο Κορινθίων, για την ανωτέρω οφειλή.  
2.       Η Εταιρεία Λ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ – Σ. ΜΠΟΚΙΑΣ ΟΕ με Κ.Α 15363 εμφανίζεται να οφείλει τα κάτωθι ποσά, πλέον προσαυξήσεων: α) 1.805,75 € για τέλος 0,5% -5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 1995, β) 2.495,09 € για τέλος 0,5% -5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 1996, γ) 126,76 € για τέλος 0,5% -5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 1995 και δ) 601,26 για τέλος 0,5% -5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 1994. Με την αριθμ. 54908/24-11-2017 αίτηση του κ. Μαγγίνα Λάζαρου, ζητείται η διαγραφή των οφειλών διότι αυτές είχαν εξοφληθεί με την ρύθμιση του Ν. 2819/2000 και συγκεκριμένα με την πληρωμή της τελευταίας δόσης και την έκδοση του εξοφλητικού τριπλοτύπου είσπραξης(ΣΕΙΡΑ Β αριθμ. 187/04/02/2002), αναγράφηκε στο τριπλότυπο ότι έγινε εξόφληση των οφειλών για τα έτη 1994,1995 & 1996 μέσω της ρύθμισης Ν. 2819/2000.  
3.       Ο κ. ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ με Κ.Α 4168, κάτοικος Λουτρών Ωραίας Ελένης, εμφανίζεται να οφείλει τα κάτωθι ποσά, πλέον προσαυξήσεων: α)  12,03 € για παράβαση ΚΟΚ του με αριθμ. Κυκλ. ΡΝ 3850 ΙΧ αυτοκινήτου έτους 1987 και β) 44,02 € για παράβαση ΚΟΚ του με αριθμ. Κυκλ. ΧΧ 1339  ΙΧ αυτοκινήτου έτους 1998. Κατά δήλωση τους ουδέποτε έλαβε ατομική ειδοποίηση οφειλών για τις ανωτέρω κλήσεις (είχαν απόσταλεί στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας) και με την υπ΄αριθμ. 59984/21-12-2017 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή.
4.       Ο κ. ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΤΙΜΟΛΕΩΝ με Κ.Α SAR-48617 εμφανίζεται να οφείλει   το ποσό των 200,00 € πλέον προσαυξήσεων: για παράβαση ΚΟΚ έτους 2008 (αφορά σε βεβαίωση του τέως Δήμου Σαρωνικού). Με την υπ΄αριθμ. 19/02-01-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι λόγω λάθους στον Τ.Κ. δεν  είχε λάβει ούτε την ατομική ειδοποίηση, ούτε την ειδική ειδοποίηση για την ρύθμιση. Η ειδοποίηση για την ρύθμιση είχε επιστραφεί, ως άγνωστος παραλήπτης και αφού είχε βρεθεί η σωστή μέσω του taxis του απόστάλθηκε εκ νέου αλλά είχε λήξει η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση.
5.       Ο κ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Κ.Α 46448 εμφανίζεται να οφείλει τα κάτωθι ποσά, πλέον προσαυξήσεων: α) 820,00 € για παραβάσεις ΚΟΚ (3 διοικητικά πρόστιμα) και β) 88,00 € για τέλη νεκροταφείων ετών 2015 -2017. Κατά δήλωση του ουδέποτε έλαβε ατομική ειδοποίηση οφειλών για τις ανωτέρω οφειλές, δεδομένου ότι η κύρια κατοικία είναι στα Αθίκια Κορινθίας ενώ οι ειδοποιήσεις πηγαίναν σε λάθος διεύθυνση στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Με την υπ΄αριθμ. 299/03-01-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή.
6.       Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ με Κ.Α 97833 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 585,86 € πλέον προσαυξήσεων το οποίο αναλύεται ως εξής: α) για παράβαση ΚΟΚ έτους 2001 (αφορά σε βεβαίωση του τέως Δήμου ΤΕΝΕΑΣ) ποσό 505,86 €, β) για παράβαση ΚΟΚ έτους 2011 ποσό 40,00 € και γ) για παράβαση ΚΟΚ έτους 2013 ποσό 40,00 €. Με την υπ΄αριθμ. 1453/11-01-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι ουδέποτε έλαβε γνώση των οφειλών του αφού είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών (οδός Μ. Λουτέμη 30 -Πέυκη) και τα ειδοποιητήρια απόστέλονταν στο Σπαθοβούνι Κορινθίας.
7.       Ο κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Κ.Α SAR-45814 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 203,88 € πλέον προσαυξήσεων για τέλος δικαιώματος βοσκής ετών 2000,2001,2002. Με την υπ΄αριθμ. 57817/07-12-2017 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι ουδέποτε έλαβε ατομική ειδοποίηση οφειλών, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί κάτοικοι στα Αθίκια Κορινθίας με το ίδιο όνομα και επίθετο. Στην ατομική του καρτέλα δεν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία για  την διεύθυνση, παρά μόνο η τοποθεσία Αθίκια Κορινθίας.
8.       Ο κ. ΚΑΡΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ με Κ.Α 30662 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 740,00 € πλέον προσαυξήσεων για τέλος Νεκροταφείων (τέλος καθαριότητας και τέλος διατήρησης οικ. τάφου) ετών 2004 έως 2017. Με την υπ΄αριθμ. 2976/23-01-2018 αίτηση της η κα. ΤΣΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα του απόθανόντος από από το έτος 2004 Καρρά Γρηγορίου , ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι από το έτος 2005 διαμένει σε άλλη κατοικία στην οδό Ζήνωνος & Πυθαγόρα στην Κόρινθο (κατέθεσε λογαριασμό τηλεφωνίας), ενώ τα ειδοποιητήρια απόστέλλονταν στην οδό Νοταρά στην Κόρινθο (παλαιά κατοικία) και ως εκ τούτου ουδέποτε έλαβε γνώση της οφειλής.
 
9.       Ο κ. ΚΑΪΜΑΞΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ με Κ.Α 564 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 548,48 € πλέον προσαυξήσεων 70,97 €, για τέλος Νεκροταφείων (τέλος καθαριότητας και τέλος διατήρησης οικ. Τάφου ετών 2008 έως 2017. Με την υπ΄αριθμ. 3335/25-01-2018 αίτησή του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι από το έτος 1993 διαμένει στην Αθήνα, στην οδό Ευβοίας 3 στο Χαλάνδρι και λόγω της αναπηρίας της συζύγου του (ΑΜΕΑ, παραπληγική 81%) δεν επισκέπτονται την 2η κατοικία στην Κόρινθο (Κολιάτσου 18) και ως εκ τούτου δεν  ελάμβανε γνώση των οφειλών.
10.    Η κα. ΚΟΥΚΟΡΕΜΠΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με Κ.Α 35254 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 96,12 € κύρια οφειλή, πλέον προσαυξήσεων 153,42 € το οποίο αναλύεται ως εξής: α) για παράβαση ΚΟΚ ποσό 61,62€ (κλήση το έτος 2001,βεβαίωση το έτος 2004) και β) για παράβαση ΚΟΚ ποσό 34,50 € (κλήση το έτος 2003, βεβαίωση το έτος 2005). Με την υπ΄αριθμ. 5232/09-02-2018 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι ουδέποτε έλαβε γνώση των οφειλών της αφού διαμένει μόνιμα από το έτος 2003 στην οδό  Σοφοκλέους – Πάροδο δεξιά, στην περιοχή Μουσών Κορίνθου στον Αγ. Γεώργιο (κατέθεσε φορολογική δήλωση οικ. έτους 2003, παραστατικό τέλους σύνδεσης από ΔΕΗ με ημερομηνία 18/07/2003), ενώ οι ατομικές ειδοποιήσεις τα έτη 2004 και 2005 είχαν απόσταλεί στην οδό Λυσίου 3  στην Κόρινθο και ως εκ τούτου δεν είχε λάβει γνώση των οφειλών.
11.    Ο κ. ΤΣΕΤΣΕΝΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με Κ.Α 24563 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 99,78 € πλέον προσαυξήσεων για τέλος Ύδρευσης Ξυλοκέριζας (4,40€ ύδρευση έτους 1998 και 95,38 € ύδρευση ΠΟΕ). Με την υπ΄αριθμ. 6744/23-02-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή τη διαγραφή της οφειλής δεδομένου ότι αφορά σε οικόπεδο το οποίο ουδέποτε είχε παροχή ύδρευσης και το οποίο έχει πουληθεί από το έτος 2005 (συμβόλαιο πώλησης αριθμ. 10958).
12.    Ο κ. ΓΕΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με Κ.Α 56943 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 80,00 € κύρια οφειλή, πλέον προσαυξήσεων 72,00 € για παράβαση ΚΟΚ έτους 2008. Με την υπ΄αριθμ. 2413/17-01-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι διαμένει στην οδό Αιγίου 28 στο Ναύπλιο (κατέθεσε λογαριασμό ΔΕΗ), ενώ η ατομική ειδοποίηση είχε απόσταλεί στην οδό Σπάρτης 1 και ως εκ τούτου δεν είχε λάβει γνώση της οφειλής.
13.    Ο κ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ με Κ.Α 47573 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 652,50 € κύρια οφειλή, πλέον προσαυξήσεων 376,23 € για: α) τέλος Κοινοχρήστου χώρου έτους 2010 ποσό 382,50 €, β) για παράβαση ΚΟΚ έτους 2011 ποσό 150,00 €, γ) για παράβαση ΚΟΚ έτους 2011 ποσό 40,00 € και δ) για παράβαση ΚΟΚ έτους 2013 ποσό 80,00 €. Με την υπ΄αριθμ. 5174/09-02-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι οι ατομικές ειδοποιήσεις είχαν απόσταλεί στη διεύθυνση του καταστήματος και αφήνονταν στον εξωτερικό χώρο αυτού και δεν τις παρέλαβε ποτέ και ως εκ τούτου δεν είχε λάβει γνώση της οφειλής.
14.    Ο απόθανών κ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με Κ.Α 34242 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 146,74 € κύρια οφειλή, πλέον προσαυξήσεων 281,30 € για: α) παράβαση ΚΟΚ έτους 1997 ποσό 88,07 €, βεβαιώθηκε το 2000, β) παράβαση ΚΟΚ έτους 1999 ποσό 29,35 € βεβαιώθηκε το 2003 και γ) παράβαση ΚΟΚ έτους 2000 ποσό 29,35 € βεβαιώθηκε το 2004. Ο κος Καραθανάσης απεβίωσε το έτος 2002. Με την υπ΄αριθμ. 6556/22-02-2018 αίτηση της, η κόρη του  κα. Καραθανάση Παναγιώτα (κάτοικος Αθηνών, οδός Γεραντώνη 17, Νέος Κόσμος), ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι οι ατομικές ειδοποιήσεις είχαν απόσταλεί μετά το θάνατο του στο Χιλιομόδι Κορινθίας, στην πρώην κατοικία του απόβιώσαντος, η οποία μετά το θάνατο του παρέμεινε κλειστή και ως εκ τούτου η κα. Καραθανάση ουδέποτε είχε λάβει γνώση της οφειλής >>
 
Γ. 
1.       << Η καΆννα Πέτρου – Συνοδινού με κωδικό οφειλέτη 74596 είναι χρεωμένη για τρεις τάφους στο κοιμητήριο Γαλατακίου ενώ έχει δύο τάφους διπλούς.
Θα πρέπει να γίνει διαγραφή του αριθ. χρέους 1/2017 ποσού 120,00€ και αριθ. χρέους 87/2017 ποσού 44,00€.
Θα παραμείνουν οι τάφοι με κωδικό 5093 και 5127 και θα διαγραφεί ο τάφος με κωδικό 10358.
 
2.       Η κα Μικρού Ευθαλία του Ιωάννη με κωδικό οφειλέτη 79815 σύμφωνα με την αριθ. 2380/17-01-2018 αίτησή της χρεώθηκε εκ παραδρομής στον χρηματικό κατάλογο κοιμητηρίου Αθικίων για διπλό τάφο, ενώ έχει έναν μονό.
Πρέπει να διαγραφεί το ποσόν των 44,00€ και να χρεωθεί με το ποσόν των 22,00€, αριθ. χρέους 280/2017.
 
3.       Ο κ. Βερβενιώτης Μιχαήλ του Αναστασίου με κωδικό οφειλέτη SAR-42734 χρεώθηκε εκ παραδρομής στον χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αθικίων για διπλό τάφο, ενώ έχει έναν μονό, σύμφωνα με την αριθ. 3460/26-01-2018 αίτησή του.
Παρακαλώ να διαγραφεί το ποσόν των 44,00€ και να χρεωθεί με το ποσόν των 22,00€, με αριθμό χρέους 282/2017.
 
 
 
 
4.       Ο κ. Κλεπετσάνης Παναγιώτης του Γεωργίου με κωδικό οφειλέτη SAR-43383 χρεώθηκε εκ παραδρομής στον χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Γαλατακίου για διπλό τάφο, ενώ έχει έναν μονό και σύμφωνα με την αριθ. 3395/26-01-2018 αίτησή του.
Παρακαλώ να διαγραφεί το ποσόν των 44,00€ και να χρεωθεί με το ποσόν των 22,00€, με αριθμό χρέους 68/2017.
 
5.       Ο κ. Τούσουλης Ελισσαίος του Αναστασίου με κωδικό οφειλέτη SAR-54550 σύμφωνα με την αριθ. 3992/31-01-2018 αίτησή του είναι χρεωμένος εκ παραδρομής για δύο τάφους (έναν διπλό και έναν μονό) στο κοιμητήριο Αθικίων. Ο ανωτέρω κατέχει έναν διπλό τάφο όπου είναι ενταφιασμένοι οι γονείς του και θα πρέπει να γίνει διαγραφή της χρέωσης του ποσού των 22,00€ (μονού τάφου), με αριθ. χρέους 9/2017, διότι δεν του ανήκει>> .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τις εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 85 / 2018.
 
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06- 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης