Έγκριση μετακίνησης των εκπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδος

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/28.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 88/2018

 
Θέμα 22ο Η.Δ.: «Έγκριση μετακίνησης των εκπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδος κ.κ. Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά, στην Άρτα, για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση του ανωτέρω συνδέσμου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6828/23-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.ΖαχαριάςΣπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
17.    Κορδώσης Χρήστος,
18.  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του  3ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 13ου ΘΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
4. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
5. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
6. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
7. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ
8. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων ΗΔ
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση μετακίνησης των εκπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδος κ.κ. Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά, στην Άρτα, για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση του ανωτέρω συνδέσμου», αφού υπενθύμισε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος Κορινθίων συμμετέχει στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, έθεσε υπόψη τους το αριθ. πρωτ. 6061/16-02-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Σ.Δ.Ι.Π.Ε. σύμφωνα με το οποίο ο εν λόγω Σύνδεσμος θα πραγματοποιήσει Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του στην Άρτα στις 03 Μαρτίου 2018 και στις 04 Μαρτίου 2018 Σύσκεψη στα Ιαματικά Λουτρά Χανοπούλου και ξενάγηση στα Αρχαιολογικά και Βυζαντινά Μνημεία της πόλης της Άρτας.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αντώνιος Παππάς και Ανδρέας Ζώγκος, θα μεταβούν στην Άρτα ως εκπρόσωποι του Δήμου Κορινθίων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, προκειμένου να συμμετάσχουν στις 03/03/2018 στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και στις 04 Μαρτίου 2018 σε Σύσκεψη στα Ιαματικά Λουτρά Χανοπούλου και ξενάγηση στα Αρχαιολογικά και Βυζαντινά Μνημεία της πόλης της Άρτας .
Οι δαπάνες μετακίνησης των ανωτέρω και η ημερήσια αποζημίωσή τους θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού με Κ.Α. 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το αριθ. πρωτ. 6061/16-02-2018 έγγραφο του Γ.Γ. τουΣυνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις των άρθρων 1,3,4,6,8 και 9 του Ν. 2685/99
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη μετάβαση των κ.κ.: Ζώγκου Ανδρέα και Παππά Αντωνίου στην Άρτα, προκειμένου να συμμετάσχουν στις 03/03/2018 στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδαςκαι στις 04 Μαρτίου 2018 σε Σύσκεψη στα Ιαματικά Λουτρά Χανοπούλου και ξενάγηση στα Αρχαιολογικά και Βυζαντινά Μνημεία της πόλης της Άρτας σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 6061/16-02-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα τουΣ.Δ.Ι.Π.Ε..
Οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στην Άρτα οδικώς με ημέρα αναχώρησης την 03-03-2018 και ημέρα επιστροφής 04-03-2018
Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη μετακίνηση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 120,00 €.
 
Οι δαπάνες μετακίνησης των ανωτέρω και η ημερήσια αποζημίωσή τους θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού με Κ.Α. 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 88 / 2018.
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης