Εκλογή – αντικατάσταση μελών της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικών συμβούλων

                                                                                                                               

 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/20.03.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 90/2018
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Εκλογή – αντικατάσταση μελών της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικών συμβούλων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 64, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9379/16-3-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Ζήμος Κωνσταντίνος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μουρούτσος Γεώργιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Κορδώσης Χρήστος,
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1. Παππάς Αντώνιος
2. Κεφάλας Σταύρος
3.Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Φαρμάκης Γεώργιος,
5. Καρασάββας Ιωάννης,
6. Σούκουλης Ανδρέας
7. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
9. Μελέτης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή – αντικατάσταση μελών της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικών συμβούλων»έθεσε υπόψη των μελών   του Δημοτικού Συμβουλίου:
1)       Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 και την εγκύκλιο 41/2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
2)       Την αριθμ. 57749/7-12-2017 επιστολή ανεξαρτητοποίησης του κ. Πανταζή Βασιλείου μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δημοτική παράταξη «Συμμαχία Πολιτών».
3)       Την αριθμ. 8123/07-03-2018 επιστολή ανεξαρτητοποίησης του κ. Σταυρέλη Νικόλαου μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δημοτική παράταξη «Πορεία Ευθύνης».
4)       την υπ΄ αριθμ. 75/05-03-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη περίοδο 2017-2019, με την οποία έχει εκλεγεί ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος τακτικό μέλος της από την πλειοψηφία.
5)  την υπ΄ αριθμ. 76/05-03-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη περίοδο 2017-2019, με την οποία έχει εκλεγεί ο κ. Πανταζής Βασίλειος αναπληρωματικό μέλος της από την μειοψηφία.
Ο Δήμαρχος στο σημείο αυτό πρότεινε ως υποψήφιο τακτικό μέλος της εν λόγω Επιτροπής από τη πλειοψηφία τον κ. Ζήμο Κων/νο.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να προβεί στην εκλογή του τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία.
 
Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι οι οποίοι ευρέθησαν είκοσι τέσσερις (24) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα: Έγκυρα : 20 Λευκά: 4,   Άκυρα: 0 Έλαβαν:
 
– Ζήμος Κων/νος 20 ψήφους
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι εκλέγετε τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι λήξεως της δημοτικής περιόδου (2019) ο κ. Ζήμος Κων/νος εκ της πλειοψηφίαςο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων.       
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ακολουθώντας τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, κάλεσε το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας να εκλέξει μεταξύ των μελών του έναν (1) υποψήφιο, ως αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, με μυστική ή φανερή ψηφοφορία κατά την κρίση τους. Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι υποψήφιος θα είναι όποιος εκλεγεί με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας.
Μετά από ψηφοφορία του συνόλου των συμβούλων της μειοψηφίας ομόφωνα αποφασίσθηκε η εκλογή, του παραπάνω υποψηφίου, να γίνει με φανερή ψηφοφορία.
Ακολούθησε η φανερή ψηφοφορία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά το πέρας αυτής, ομόφωνα ψήφισαν την κα. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία η οποία έλαβε οκτώ (8) ψήφους όσοι και οι ψηφίσαντες.
Κατόπιν της ανωτέρω ψηφοφορίας υποψήφια εκ μέρους της μειοψηφίας για αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε η κα. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία.
 
Ο Πρόεδρος κάλεσε το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να προβεί στην εκλογή του αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία.
 
Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι οι οποίοι ευρέθησαν είκοσι τέσσερις (24) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα: Έγκυρα : 18 Λευκά: 6,   Άκυρα: 0 Έλαβαν:
 
        Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία δέκα οκτώ (18) ψήφους
 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι εκλέγετε αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι λήξεως της δημοτικής περιόδου (2019) η κα. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρίαεκ της μειοψηφίαςη οποία συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων.       
    
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο
 
Εκλέγει:
ως τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζήμο Κων/νο, εκ της πλειοψηφίας και
ως αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής την κα. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, εκ της μειοψηφίας, μέχρι λήξεως της δημοτικής περιόδου (2019).
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 90 / 2018.
  
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23 – 03 – 2018
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
  
 
                                                             Χρήστος Γ. Χασικίδης