Εκλογή – αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικών συμβούλων

                                                                                                                               

 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/20.03.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 91/2018
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Εκλογή – αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικών συμβούλων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 64, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9379/16-3-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Ζήμος Κωνσταντίνος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μουρούτσος Γεώργιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Κορδώσης Χρήστος,
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1. Παππάς Αντώνιος
2. Κεφάλας Σταύρος
3.Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Φαρμάκης Γεώργιος,
5. Καρασάββας Ιωάννης,
6. Σούκουλης Ανδρέας
7. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
9. Μελέτης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή – αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικών συμβούλων»έθεσε υπόψη των μελών   του Δημοτικού Συμβουλίου:
1)     Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 και την εγκύκλιο 41/2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
2)    Την αριθμ. 57749/7-12-2017 επιστολή ανεξαρτητοποίησης του κ. Πανταζή Βασιλείου μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δημοτική παράταξη «Συμμαχία Πολιτών».
3)    Την αριθμ. 8124/07-03-2018 επιστολή ανεξαρτητοποίησης του κ. Μουρούτσου Γεωργίου μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δημοτική παράταξη «Πορεία Ευθύνης».
4)     Την αριθμ. 8122/07-03-2018 επιστολή ανεξαρτητοποίησης του κ. Ντιγκιρλάκη Χαράλαμπου μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δημοτική παράταξη «Πορεία Ευθύνης».
5)     Την αριθμ. 10085/2018 επιστολή ανεξαρτητοποίησης του κ. Λαμπρινού Παναγιώτη μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δημοτική παράταξη «Πορεία Ευθύνης».
6)       την υπ΄ αριθμ. 77/05-03-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη περίοδο 2017-2019, με την οποία έχουν εκλεγεί οι κ.κ. Μουρούτσος Γεώργιος και Λαμπρινός Παναγιώτης ως τακτικά μέλη της από την πλειοψηφία και ο κ. Πανταζής Βασίλειος τακτικό μέλος από την μειοψηφία.
7)  την υπ΄ αριθμ. 78/05-03-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη περίοδο 2017-2019, με την οποία έχει εκλεγεί ο κ. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος αναπληρωματικό  μέλος της από την πλειοψηφία.
Ο Δήμαρχος στο σημείο αυτό πρότεινε ως υποψήφια τακτικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής από τη πλειοψηφία τους κ.κ. Καμπούρη Χαράλαμπο και Φαρμάκη Γεώργιο.
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ακολουθώντας τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, κάλεσε το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας να εκλέξει μεταξύ των μελών του έναν (1) υποψήφιο, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με μυστική ή φανερή ψηφοφορία κατά την κρίση τους. Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι υποψήφιος θα είναι όποιος εκλεγεί με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας.
Μετά από ψηφοφορία του συνόλου των συμβούλων της μειοψηφίας ομόφωνα αποφασίσθηκε η εκλογή, του παραπάνω υποψηφίου, να γίνει με φανερή ψηφοφορία.
Ακολούθησε η φανερή ψηφοφορία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά το πέρας αυτής, ομόφωνα ψήφισαν τον κ. Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή, ο οποίος έλαβε εννέα (9) ψήφους όσοι και οι ψηφίσαντες.
Κατόπιν της ανωτέρω ψηφοφορίας υποψήφιος εκ μέρους της μειοψηφίας για τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναδείχθηκε ο κ. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής.
 
Ο Πρόεδρος κάλεσε το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με μυστική ψηφοφορία δύο (2) από την πλειοψηφία και έναν (1) από την μειοψηφία.
 
Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι οι οποίοι ευρέθησαν είκοσι πέντε (25) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα: Έγκυρα : 25 Λευκά: 0,   Άκυρα: 0 Έλαβαν:
Από την πλειοψηφία
– Καμπούρης Χαράλαμπος είκοσι τέσσερις 24 ψήφους
       – Φαρμάκης Γεώργιος είκοσι τέσσερις 24 ψήφους
                     Από την μειοψηφία
        – Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής είκοσι πέντε 25 ψήφους
Όμως, επειδή υπήρχε ισοψηφία μεταξύ των κ.κ. Καμπούρη Χαράλαμπου και Φαρμάκη Γεωργίου, ο Πρόεδρος προέβη σε κλήρωση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, από την οποία η τελική σειρά κατάταξης έχει ως εξής:
 
1.- Καμπούρης Χαράλαμπος 
2.- Φαρμάκης Γεώργιος
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι εκλέγονται τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέχρι λήξεως της δημοτικής περιόδου (2019) οι κ.κ. Καμπούρης Χαράλαμπος και Φαρμάκης Γεώργιος εκ της πλειοψηφίας και ο κ. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής εκ της μειοψηφίας  οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων.       
 
Ο Δήμαρχος στο σημείο αυτό πρότεινε ως υποψήφιο αναπληρωματικό μέλος της εν λόγω Επιτροπής από τη πλειοψηφία τον κ. Δράκο Παναγιώτη.
 
Ο Πρόεδρος κάλεσε το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να προβεί στην εκλογή του αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με μυστική ψηφοφορία.
 
Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι οι οποίοι ευρέθησαν είκοσι πέντε (25) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα: Έγκυρα : 21 Λευκά: 3,   Άκυρα: 1 Έλαβαν:
 
          Δράκος Παναγιώτης είκοσι ένα (21) ψήφους
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι εκλέγετε αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέχρι λήξεως της δημοτικής περιόδου (2019) ο κ. Δράκος Παναγιώτηςεκ της πλειοψηφίας  ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων.       
    
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο
 
Εκλέγει:
ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.   Καμπούρη Χαράλαμπο και Φαρμάκη Γεώργιο, εκ της πλειοψηφίας και τον κ. Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή από την μειοψηφία
ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον κ. Δράκο Παναγιώτη, εκ της πλειοψηφίας, μέχρι λήξεως της δημοτικής περιόδου (2019).
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 91 / 2018.
  
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23 – 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                              Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 

Leave a Comment