Μνημόνιο συνεργασίας Εφορίας Αρχ. Κορινθίας με Δ.Κορινθίων για λειτουργία του Κάστρου Αγιονορίου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/30.01.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 17/2018
 
Θέμα 12ο Η.Δ.: «Μνημόνιο συνεργασίας Εφορίας Αρχαιοτήτων Κορινθίας με Δήμο Κορινθίων για λειτουργία του Κάστρου Αγιονορίου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3425/26-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.        Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζήμος Κων/νος, , αποχώρησε στο τέλος του4ου ΘΕΗΔ
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
17.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του5ου ΘΕΗΔ
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του3ου ΘΕΗΔ
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.ΛαμπρινόςΠαναγιώτης–Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10 Καρασάββας Ιωάννης
11.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Μνημόνιο συνεργασίας Εφορίας Αρχαιοτήτων Κορινθίας με Δήμο Κορινθίων για λειτουργία του Κάστρου Αγιονορίου», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στην κορυφή υψώματος βόρεια του σύγχρονου οικισμού Αγιονορίου, Δήμου Κορινθίων , Π.Ε. Κορινθίας είναι κτισμένο Κάστρο, στρατηγικής σημασίας, καθώς ήλεγχε την «Κοντοπορεία», τη σημαντική οδό που συνέδεε τον Ισθμό και την Κόρινθο με το Άργος. Το κάστρο που περιλαμβάνεται σε καταλόγους φρουρίων των ετών 1450, 1467,1469 και 1471, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα φεουδαρχικού κάστρου της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Περιμετρικά του λόφου είχε αναπτυχθεί οικισμός ήδη από το β΄ μισό του 10ου αιώνα. Τεκμήρια του μεσαιωνικού οικισμού αποτελούν και οι χωροθετημένοι γύρω από το κάστρο υστεροβυζαντινοί ναοί, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μονόχωροι και διατηρούνται σε ερειπιώδη κατάσταση. Το κάστρο οικοδομήθηκε μετά την Φράγκικη κατάκτηση, σταδιακά και βάσει ενιαίου σχεδιασμού. 
Αρχικά κτίστηκαν οι πύργοι 1 και 2, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ως χώροι διαμονής και αποθήκευσης και αμέσως μετά ο περίβολος με τους πύργους 3 και 5, περικλείοντας επιφάνεια 655 τ.μ. και τέλος ο πύργος 4. Η ανέγερση κτηρίων διοίκησης , κατοικιών και αποθηκών σε επαφή με τα περιμετρικά τείχη, πραγματοποιήθηκε σε επόμενη φάση.
Το 2010 εντάχθηκε το έργο «Αποκατάσταση αρχαιολογικού χώρου Αγιονορίου Δήμου Τενέας, Νομού Κορινθίας» στον άξονα προτεραιότητας 08 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδος –Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων 2007 – 2013» με προϋπολογισμό 520.000 €. Το έργο εκτελέστηκε απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (2011 –Οκτώβριος 2014) και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (Νοέμβριος 2014-2015). Σήμερα το κάστρο αποτελεί ασφαλή επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, εύκολα προσβάσιμο τόσο στον εσωτερικό του αύλειο χώρο, όσο και στην εξωτερική περίμετρό του όπου είναι ορατά τα κατάλοιπα ναών που το περιέβαλλαν. Επισκέψιμοι είναι επίσης οι δύο πύργοι και το δώμα τους.
Η αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για επίσκεψη στο κάστρο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά την πλήρη αποκατάστασή του και την δημοσιότητα που έλαβε το σημαντικότατο έργο που επιτελέστηκε σε αυτό, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, δήλωσε αδυναμία ανταπόκρισης, λόγω ανεπαρκή προσωπικού για τη φύλαξή του.
Προβήκαμε στη σύνταξη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, σχέδιο του οποίου σας παραθέτω και ζητώ την έγκρισή του.
Ο κ. Βασίλειος Καλλιμάνης ,Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγιονορίου, δήλωσε ότι δεν δεσμεύεται να ανοίγει και να κλείνει την είσοδο στο Κάστρο, εκτός από τις ημέρες που θα παρευρίσκεται στην Κοινότητα.
Ο Δήμαρχος διευκρίνισε ότι θα προσπαθήσει να υπάρχει κάποιος υπάλληλος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, το σχέδιο του μνημονίου συνεργασίας, για την λειτουργία του κάστρου ως επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου και ως χώρου διαθέσιμου για τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(και με την θετική ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγιονορίου)
 
Τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, για τη λειτουργία του Κάστρου, ως επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου, προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών, το
 περιεχόμενο του οποίου (μνημονίου) ,έχει ως εξής:
 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στη Κόρινθο σήμερα ………..2018 συντάσσεται και υπογράφεται το παρόν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ:
Του Δήμου Κορινθίων, νομίμως εκπροσωπούμενου, στη διοικητική χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται το κάστρο και ο οποίος είναι διαθέσιμος να συμβάλλει στη λειτουργία του ως επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου και ως χώρου διαθέσιμου για τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής και
Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο, νομίμως εκπροσωπούμενης, συνεφωνήθησαν και συναπεδέχθησαν τα παρακάτω:
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ –ΕΥΘΥΝΕΣ – ΟΡΟΙ
Α. Ο Δήμος Κορινθίων, στον οποίο χορηγούνται κλειδιά εισόδου του κάστρου, αναλαμβάνει μέσω του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγιονορίου τα ακόλουθα:
1. Θα ανοίγει και θα κλείνει την είσοδο του κάστρου τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή από της …………έως της …………ώρα.
2. Τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας θα ανοίγει το κάστρο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τους επισκέπτες, οι οποίοι θα γνωρίζουν τα στοιχεία του εκπροσώπου και υπεύθυνου από πλευράς Δήμου Κορινθίων, από ανάρτηση στο διαδίκτυο στην οποία θα προβεί η ΕΦ.Α.ΚΟΡ.
3. Η επίσκεψη στο εσωτερικό των πύργων θα γίνεται πάντα με την παρουσία εκπροσώπου του Δήμου, ο οποίος θα διαθέτει κλειδιά των θυρών τους, ή αρχαιοφύλακα της ΕΦ.Α.ΚΟΡ. που θα ενημερώνεται εγκαίρως.
4. Στη περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επίσκεψης του μνημείου από επιστημονικές ομάδες, αξιωματούχους του ΥΠΠΟΑ και λοιπών δημοσίων προσώπων, αλλά και αιτημάτων για ξενάγηση θα ενημερώνεται άμεσα η ΕΦ.Α.ΚΟΡ..
5. Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του κάστρου θα γίνεται με την σύμφωνη γνώμη αλλά και με την συμμετοχή της ΕΦ.Α.ΚΟΡ..
6. Για οποιαδήποτε θέματα ασφάλειας, ευπρεπισμού, συντήρησης, κ.α. που διαπιστώνονται θα ενημερώνεται άμεσα η ΕΦ.Α.ΚΟΡ..
Β. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (ΕΦ.Α.ΚΟΡ.) είναι υπεύθυνη για τον καθαρισμό του αρχαιολογικού χώρου από την βλάστηση και τα σκουπίδια,, την συντήρηση των εγκαταστάσεων και την συμπλήρωση τους όπου απαιτείται, την χορήγηση στον Δήμο ενημερωτικών φυλλαδίων για την διανομή τους στους επισκέπτες και την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας όπου διαπιστώνονται ανεπαρκή τα υπάρχοντα.
Η ΕΦ.Α.ΚΟΡ. υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα σε θέματα που θα τίθενται από τον Δήμο Κορινθίων και θα αφορούν σε λειτουργικές ανάγκες. Υποχρέωση της ΕΦ.Α.ΚΟΡ. είναι οι συχνές αυτοψίες , η εποπτεία του αρχαιολογικού χώρου και ο έλεγχος της τήρησης των όρων της συνεργασίας. Η ΕΦ.Α.ΚΟΡ. αναλαμβάνει την ανάρτηση του προγράμματος λειτουργίας του κάστρου στα μέσα ηλεκτρονικής ενημέρωσης και την παροχή σχετικών πληροφοριών.
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με τα ανωτέρω θα επιλύεται μεταξύ των εκπροσώπων που θα ορίσουν εγγράφως ο Δήμος Κορινθίων και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας.
Καμία τροποποίηση δεν θα γίνει στο παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, χωρίς την σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων.
 
Για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας                                                Για τον Δήμο Κορινθίων
 
Παναγιώτα Κασίμη                                                                                  Αλέξανδρος Πνευματικός
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη                                                                     Δήμαρχος Κορινθίων
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 17 / 2018.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 – 02 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρήστος Γ. Χασικίδης