Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/20.03.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 92/2018
 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση αυλείων χώρων και αθλητικές υποδομές σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9381/16-3-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
15.    Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.ΖαχαριάςΣπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
19. Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησεπριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
20.    Κορδώσης Χρήστος,
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
22. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Παππάς Αντώνιος
2. Κεφάλας Σταύρος
3.Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
5. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
6. Σούκουλης Ανδρέας
7. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον του θέματος «Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση αυλείων χώρων και αθλητικές υποδομές σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης», επειδή ο χρόνος περαίωσης λήγει την 29-3-2018 . Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου, ως εξής:
1. Την αριθμ. 3/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση αυλείων χώρων και αθλητικές υποδομές σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης» προϋπολογισμού 150.000,00 €.
2. Την αριθμ. 4/37/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης του εν λόγω έργου
3. Την αριθμ. 10/147/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης πρακτικού της Ε.Δ. του έργου.
4. Την αριθμ. 19/230/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 164516/4-8-2017 όμοια της Α.Δ.Π.Δ.Ε &Ι, περί κατακύρωσης του διαγωνισμού υπέρ της εταιρείας «Π.Σ. Κελλάρης & Σια Ε.Ε.» αντί ποσού 53.999,97 €.
5. Την με αριθμ. πρωτ. 44210/29-9-2017 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση αυλείων χώρων και αθλητικές υποδομές σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης» ποσού 53.999,97 €. με το ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης εξι (6) μηνών.
6. Την με αριθμ. πρωτ. 6979/26-2-2018 αίτηση της εταιρείας «Π.Σ. Κελλάρης & Σια Ε.Ε.» , με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου, λόγω των καιρικών συνθηκών και της ιδιαιτερότητας του έργου που απαιτεί ο χώρος κατασκευής των προαύλιων χώρων –γηπέδων των σχολείων να είναι στεγνός χωρίς ίχνος υγρασιών.
7. Την από 12-03-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας , η οποία έχει συνταχθεί από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κουίνη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της ίδιας διεύθυνσης και αναφέρει τα εξής:
<< Η Π.Σ.ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., δυνάμει της με αριθμ. πρωτοκόλλου 44210/29-09-2017 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 3/2017 μελέτη από τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 29/03/2018 . Με την αριθμό 6979/26-02-2018 αίτηση ζητά παράταση τεσσάρων (4) μηνών η οποία κρίνεται αναγκαία λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν (σποραδικές βροχές, μεγάλο ποσοστό σχετικής υγρασίας). Ο επιβλέπων του ως άνω έργου και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συμφωνεί με τους λόγους για τους οποίους ζητείται η παράταση. Κατά συνέπεια η Υπηρεσία αποδέχεται την αιτία της ζητούμενης παράτασης και εισηγείται η προθεσμία να είναι τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι και την 29-07-2018.>>.
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, την αίτηση της αναδόχου εταιρείας, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ποσού 53.999,97 € με το Φ.Π.Α., εργολαβίας της «Π.Σ.ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 29-07-2018 με αναθεώρηση τιμών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 92 / 2018.
  
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης