Έγκριση της αρ. 1/2/2018 απόφασης Δ. Σ. της ΔΕΥΑΚ περί αναπροσαρμογής τιμολογίων ύδρευσης αποχετευση

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/20.03.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 96/2018
 
Θέμα 5ο Ε.Η.Δ.: «Έγκριση της αρ. 1/2/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ περί αναπροσαρμογής τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9381/16-3-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
15.    Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησεπριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
20.    Κορδώσης Χρήστος,
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Παππάς Αντώνιος
2. Κεφάλας Σταύρος
3.Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
5. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
6. Σούκουλης Ανδρέας
7. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον του θέματος «Έγκριση της αρ. 1/2/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ, περί αναπροσαρμογής τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης»,
επειδή άμεσα πρέπει να προσαρμοσθούν τα τιμολόγια με τις διατάξεις του ν. 4483/2017, για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 1/2/19-1-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Κορίνθου, περί αναπροσαρμογής των τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4483/2017 και ζήτησε την έγκρισή της.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 1/2/19-1-2018 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α .Κ. και τις διατάξεις των Ν. 1069/80 και 4483/2017
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την αρ. 1/2/19-1-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ, περί αναπροσαρμογής του τιμολογίου ύδρευσης και αποχέτευσης , ως εξής:
 
Α. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 
Τα τέλη ύδρευσης καθορίζονται ανά περιοχή ως εξής :
 
Α.1.    Δ.Ε. Κορίνθου
Α.1.1. Πάγιο τέλος ύδρευσης 10 €/τρίμηνο
Α.1.2. Επιπλέον του παγίου, ανάλογα με την κατανάλωση, τέλος βάσει της επόμενης
                         κλίμακας :
Α.1.2.0.    Από   0-30 κ.μ./τρίμηνο                τέλος     0,25€/κ.μ.    
Α.1.2.1.    Από   31-50 κ.μ./τρίμηνο              τέλος     0,67€/κ.μ.
Α.1.2.2.    Από    51-90 κ.μ./τρίμηνο            τέλος     1,04€/κ.μ.
Α.1.2.3.    Από   91-150 κ.μ./τρίμηνο            τέλος     1,49€/κ.μ.
Α.1.2.4.    Από   151-250 κ.μ./τρίμηνο           τέλος     1,94€/κ.μ.  
Α.1.2.5.    Από 250 κ.μ./τρίμηνο και άνω     τέλος     2,24€/κ.μ.
 
Α.2.   Δ.Ε. Ασσου –Λεχαίου, Σολυγείας, Σαρωνικού, Τενέας
Α.2.1. Πάγιο τέλος ύδρευσης 10 €/τρίμηνο
Α.2.2. Επιπλέον του παγίου ανάλογα με την κατανάλωση τέλος βάσει της επόμενης    
           κλίμακας :
Α.2.2.0.    Από   0-30 κ.μ./τρίμηνο                τέλος      0,23€/κ.μ.   
Α.2.2.1.    Από   31-50 κ.μ./τρίμηνο              τέλος      0,62€/κ.μ.
Α.2.2.2.    Από    51-90 κ.μ./τρίμηνο            τέλος      0,96€/κ.μ.
Α.2.2.3.    Από   91-150 κ.μ./τρίμηνο            τέλος      1,38€/κ.μ.
Α.2.2.4.    Από   151-250 κ.μ./τρίμηνο           τέλος      1,79€/κ.μ. 
Α.2.2.5.    Από 250 κ.μ./τρίμηνο και άνω     τέλος      2,07€/κ.μ.
                               
Α.3.    Για ευπαθείς ομάδες
Α.3.1.     Για τους Πολύτεκνους και Τρίτεκνους
Α.3.1.1. Πάγιο τέλος ύδρευσης 10 €/τρίμηνο
Α.3.1.2. Επιπλέον του παγίου, τέλος κατανάλωσης με έκπτωση 50% επί των τιμών 
 που     ισχύουν στην περιοχή. Η έκπτωση θα εφαρμόζεται μόνο στην κύρια 
κατοικία του   δικαιούχου.
Α.3.1.3. Δικαιούχοι του τιμολογίου πολυτέκνων είναι οικογένειες με τρία ή περισσότερα  προστατευόμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 2238/1994, καθώς και του άρθρου 1 του νόμου 3296/2004 προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται τα τέκνα μέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους ή του 25ου έτους εφ’ όσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές. Επίσης τα ανίκανα προς εργασία παιδιά εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω, καθώς και τα τέκνα που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. Προϋπόθεση για την ένταξη στο ειδικό τιμολόγιο είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 25.000 € πλέον 3.000 € για κάθε τέκνο.
Α.3.1.4. Για την ανανέωση κάθε χρόνο του δικαιώματος της έκπτωση 
υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται από την 
αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑ.
 
Α.3.2     Για   ΑμΕΑ
Α.3.2.1. Πάγιο τέλος ύδρευσης 10 €/τρίμηνο
Α.3.2.2 Επιπλέον του παγίου, τέλος κατανάλωσης με έκπτωση 50% επί των τιμών
 
που ισχύουν στην περιοχή. Η έκπτωση θα εφαρμόζεται μόνο στην κύρια κατοικία του
δικαιούχου.
Α.3.2.3 Δικαιούχοι του ειδικού τιμολογίου ΑμΕΑ είναι οι οικογένειες στις οποίες υπάρχει
άτομο με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67%. Προϋπόθεση για
την ένταξη στο ειδικό τιμολόγιο είναι οικογένειες με οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως
25.000 € πλέον 5.000 € για κάθε προστατευόμενο μέλος το οποίο έχει αναπηρία σε
ποσοστό άνω του 67%
Α.3.2.4 Για την ανανέωση κάθε χρόνο του δικαιώματος της έκπτωσης υποβάλλονται τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία της
ΔΕΥΑ.
 
Α.3.3. Για Μακροχρόνια Ανέργους (πάνω από 1 έτος) 
Α.3.3.1. Πάγιο τέλος ύδρευσης 5€/τρίμηνο
Α.3.3.2. Επιπλέον του παγίου, τέλος κατανάλωσης με έκπτωση 50% επί των τιμών που
ισχύουν στην περιοχή. Η έκπτωση θα εφαρμόζεται μόνο στην κύρια κατοικία του
δικαιούχου.
      Α.3.3.3 Δικαιούχοι του ειδικού τιμολογίου ανέργων είναι οι μακροχρόνια άνεργοι 
     εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις : 
·Είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ως μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 1 έτος)
· Το ετήσιο συνολικό ύψος εισοδήματος του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει τις 7.000 €
      Α.3.3.4 Για την ανανέωση κάθε χρόνο του δικαιώματος της έκπτωσης υποβάλλονται τα
      απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία της
      ΔΕΥΑ.
 
Α.3.4   Για Απορους, Ανασφάλιστους Υπερήλικες , Δικαιούχους   ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής 
            Βοήθεια Απόρων). 
Α.3.4.1. Πάγιο τέλος ύδρευσης 2 €/τρίμηνο
Α.3.4.2   Για τριμηνιαία κατανάλωση έως 40 κ.κ. ατελώς. Για κατανάλωση πλέον των 40
κ.μ. , τέλος με βάση την ισχύουσα στην περιοχή κλιμάκωση. Το τιμολόγιο θα
εφαρμόζεται μόνο στην κύρια κατοικία του δικαιούχου.
Α.3.4.3 Δικαιούχοι του ειδικού τιμολογίου είναι   οι ανασφάλιστοι υπερήλικες των
οποίων το εισόδημα του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει  τις 5.000 € ετησίως   και οι άποροι 
που είναι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ. 
Α.3.4.4 Για την ανανέωση κάθε χρόνο του δικαιώματος της έκπτωσης υποβάλλονται τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία της
ΔΕΥΑ.
 
Α.4 Ξενοδοχεία – Κατασκηνώσεις
Α.4.1 Πάγιο τέλος ύδρευσης 10 €/τρίμηνο
Α.4.2. Επιπλέον του παγίου ανάλογα με την κατανάλωση τέλος βάσει της επόμενης κλίμακας :
Α.4.2.0.    Από   0-100 κ.μ./τρίμηνο                  τέλος      0,57€/κ.μ.               
Α.4.2.1.    Από   101-200 κ.μ./τρίμηνο              τέλος       0,76€/κ.μ.
Α.4.2.2.    Από    201-300 κ.μ./τρίμηνο             τέλος       0,96€/κ.μ.
Α.4.2.3.    Από   301-400 κ.μ./τρίμηνο              τέλος       1,15€/κ.μ.
Α.4.2.4.    Από   401-500 κ.μ./τρίμηνο             τέλος        1,38€/κ.μ.             
Α.4.2.5.    Από 501 κ.μ./τρίμηνο και άνω       τέλος       1,53€/κ.μ.
 
 
Α.5.    Νοσοκομείο, Στρατόπεδα , Φυλακές,
Α.5.1 Πάγιο τέλος ύδρευσης 10 €/τρίμηνο
Α.5.2. Επιπλέον του παγίου τέλος κατανάλωσης με ενιαία χρέωση 0,50 €/κυβικό
 
Α.6.     Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί, Εκκλησίες
Α.6.1 Πάγιο τέλος ύδρευσης 10 €/τρίμηνο
Α.6.2. Επιπλέον του παγίου τέλος κατανάλωσης με ενιαία χρέωση 0,30 €/κυβικό λόγω
κοινωφελούς χαρακτήρα (χρήση από δημότες κλπ).
 
Α.7. Δήμος Κορινθίων και Ν.Π. του Δήμου
Α.7.1. Πάγιο τέλος ύδρευσης 10 €/τρίμηνο
Α.7.2. Επιπλέον του παγίου τέλος κατανάλωσης με ενιαία χρέωση 0,20 €/κυβικό λόγω
κοινωφελούς χαρακτήρα (χρήση από δημότες κλπ).
 
Α.8 Λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ.
Α.8.1. Πάγιο τέλος ύδρευσης  10 €/τρίμηνο
 Α.8.2 Επιπλέον του παγίου ανάλογα με την κατανάλωση τέλος βάσει της επόμενης
κλίμακας :
Α.8.2.0.    Από   0-30 κ.μ./τρίμηνο          τέλος       0,25€/κ.μ.        
Α.8.2.1.    Από   31-50 κ.μ./τρίμηνο        τέλος       0,67€/κ.μ.
Α.8.2.2.    Από    51-90 κ.μ./τρίμηνο      τέλος       1,04€/κ.μ.
Α.8.2.3.    > 90 κ.κ./τρίμηνο                                  τέλος       1,49€/κ.μ.
 
Α. 9 .   Παροχή νερού σε βυτία
Α.9.1. Χρέωση 1 €/κ.μ. 
Η παροχή νερού θα γίνεται σε Ι.Χ. βυτιοφόρα τα οποία εξυπηρετούν κατοικίες που δεν υδρεύονται από το δίκτυο ύδρευσης. Η μέτρηση θα γίνεται με υδρόμετρο στο σημείο φόρτωσης του βυτιοφόρου και ο λογαριασμός θα εκδίδεται στο όνομα του βυτιοφορέα ο οποίος είναι και ο υπόχρεος της πληρωμής.
 
Β. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 
Β.1. Πάγιο τέλος Αποχέτευσης :           4€/ τρίμηνο
 
Β.2. Τέλος χρήσης   Αποχέτευσης :   60% επί της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος για όλες τις κατηγορίες εκτός της κατηγορίας των ξενοδοχείων – κατασκηνώσεων που θα είναι 75% επί της αξίας του καταναλισκομένου νερού.
 
Β.3. Τέλος εναπόθεσης λυμάτων          :        0,80 €/κ.μ.
Η χρέωση θα γίνεται στο σύνολο των κυβικών της χωρητικότητας του βυτιοφόρου μεταφοράς των λυμάτων .
 
Β.4. Σε περίπτωση σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακινήτου το οποίο δεν υδρεύεται από          το δίκτυο της ΔΕΥΑ αλλά με άλλο νόμιμο τρόπο (ιδιωτική γεώτρηση, βυτία κλπ), γίνεται καταμέτρηση του καταναλισκομένου νερού με υδρόμετρο που τοποθετεί με δαπάνες του ο ιδιοκτήτης. Με βάση την κατανάλωση αυτή και το τιμολόγιο ύδρευσης της περιοχής υπολογίζεται   η αξία του καταναλισκομένου νερού και από αυτή υπολογίζεται το τέλος χρήσης αποχέτευσης σε ποσοστό 60% 
 
Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ
 
Γ.1. Επιβάλλεται ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 11 του Ν. 1069/80) σε ποσοστό 30% επί της αξίας του καταναλισκομένου νερού στις Δημοτικές Ενότητες Ασσου – Λεχαίου, Τενέας, Σαρωνικού και Σολυγείας. Το τέλος θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ύδρευσης.
 
Γ.2. Επιβάλλεται   τέλος έργων   για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 25 του Ν. 1069/80) σε ποσοστό 20% επί της αξίας του καταναλισκομένου νερού στη Δ.Ε. Κορίνθου. Το τέλος θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ύδρευσης και θα χρησιμοποιείται μόνο για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 
Δ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ
 
Δ.1.     Τέλος νέας σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης                                          290€/ υδρόμετρο          
 
Δ.2.     Συντήρηση υδρομέτρου                                                                   1€/τρίμηνο
           Χρεώνεται στον λογαριασμό ύδρευσης
 
Δ.3.     Τέλος διακοπής υδροδότησης (με αίτηση)                                                     5€
           Καταβάλλεται με την αίτηση διακοπής του ιδιοκτήτη
 
Δ.4.    Τέλος επανασύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης                                                    30€
           Καταβάλλεται με την αίτηση επανασύνδεσης του ιδιοκτήτη
 
Δ.5.     Τέλος επανασύνδεσης παροχής μετά από τακτοποίηση οφειλής         10€
            Καταβάλλεται για την επανασύνδεση της παροχής μετά από διακοπή
             που είχε κάνει η Υπηρεσία λόγω οφειλής 
 
 Δ.6.      Τέλος ελέγχου υδρομέτρου                                                                     6€
             Καταβάλλεται για τον έλεγχο του υδρομέτρου από τεχνικό της
             ΔΕΥΑ κατόπιν αιτήσεως   του ενδιαφερομένου
 
Δ.7.       Τέλος διαχείρισης λογαριασμού                                                                 0,50€                                      
              Επιβάλλεται μόνο σε λογαριασμούς που βρίσκονται σε διακοπή λόγω χρέους
 
Δ.8.       Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης 4,5€/τ.μ.επιφανείας του προς σύνδεση υδρευομένου ακινήτου
 
Ε. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ε.1. Εγγύηση έναντι κατανάλωσης
       Ενοικιαστής ακινήτου μπορεί να ζητήσει να εκδίδεται ο λογαριασμός στο όνομά του. Στην
        περίπτωση αυτή υποβάλλεται αίτηση από τον ενοικιαστή προσκομίζοντας το ενοικιαστήριο
         συμβόλαιο και καταβάλλεται εγγύηση κατανάλωσης 100 € η οποία επιστρέφεται όταν
        αυτός αποχωρήσει από το ακίνητο και μετά την εκκαθάριση τυχόν οικονομικών  
        εκκρεμοτήτων.
  
Ε.2. Εγγύηση έναντι καλής εκτέλεσης εργασιών ύδρευσης
Ε.2.1. Για την επαναφορά πεζοδρομίων στην προτέρα κατάσταση μετά από εργασίες κατασκευής δικτύου ή παροχών από ιδιοκτήτη ακινήτου, καταβάλλονται εγγυήσεις σύμφωνα με την επόμενη κλιμάκωση :
Από    1-10 τ.μ.           εγγύηση       25 €/τ.μ. με ελάχιστη εγγύηση 125 €
Από   11-20 τ.μ.           εγγύηση      22 €/τ.μ.
Από   21 τ.μ. και άνω εγγύηση      19 €/τ.μ.
 
Ε.2.2. Για την επαναφορά χωμάτινων ή αμμοχαλικωδών οδοστρωμάτων μετά από εργασίες κατασκευής δικτύου ή παροχών από ιδιοκτήτη ακινήτου, καταβάλλονται εγγυήσεις σύμφωνα με την επόμενη κλιμάκωση :
Από    1-10 τ.μ.           εγγύηση      18 €/τ.μ. με ελάχιστη εγγύηση 90 €
Από   11-20 τ.μ.           εγγύηση     15 €/τ.μ.
Από   21 τ.μ. και άνω εγγύηση      12 €/τ.μ.
 
Ε.2.3. Για την επαναφορά τσιμεντοστρωμένων ή ασφαλτοστρωμένων οδοστρωμάτων μετά από εργασίες κατασκευής δικτύου ή παροχών από ιδιοκτήτη ακινήτου, καταβάλλονται εγγυήσεις σύμφωνα με την επόμενη κλιμάκωση :
Από    1-10 τ.μ.           εγγύηση      27 €/τ.μ. με ελάχιστη εγγύηση 135 €
Από   11-20 τ.μ.           εγγύηση     24 €/τ.μ.
Από   21 τ.μ. και άνω εγγύηση      21 €/τ.μ.
 
Ε.2.4. Χρόνος παρακράτησης εγγυήσεων ένας (1) μήνας από τη ημερομηνία περάτωσης
των εργασιών. 
Οι εγγυήσεις καταπίπτουν υπέρ της ΔΕΥΑ εάν ο ιδιοκτήτης δεν αποκαταστήσει πλήρως την οδό ή το πεζοδρόμιο. Επίσης καταπίπτουν υπέρ της ΔΕΥΑ η οποία οφείλει να κάνει την αποκατάσταση με δικά της έξοδα εάν εντός μηνός από τη ημέρα εκτέλεσης των εργασιών ο ιδιοκτήτης δεν έχει προβεί στην αποκατάσταση.
Οι εγγυήσεις δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.
 
ΣΤ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ
 
Για τις παραβάσεις των κανονισμών λειτουργίας των δικτύων της ΔΕΥΑ επιβάλλονται πρόστιμα
Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Γεν. Δ/ντή της ΔΥΑ κατόπιν εισηγητικής έκθεσης της αρμόδιας Υπηρεσίας. Επί της απόφασης επιβολής προστίμου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης η οποία εκδικάζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ. 
ΣΤ.1. Για παραβάσεις του Κανονισμού δικτύων ύδρευσης
ΣΤ.1.1. Για λαθραίες συνδέσεις με το δίκτυο ύδρευσης – κλοπή νερού 
Επιβάλλεται πρόστιμο 500 €.
ΣΤ.1.2. Για παραβιάσεις της σφραγίδας του μετρητή ή των ρακόρ σύνδεσης, αυθαίρετες επανασυνδέσεις   παροχών των οποίων η υδροδότηση έχει διακοπεί από τη ΔΕΥΑ
Επιβάλλεται πρόστιμο 100 €
 
Πέραν των ανωτέρω προστίμων θα χρεώνεται και η τεκμαιρόμενη κατανάλωση νερού κατά την διάρκεια της παράνομης σύνδεσης η οποία θα κοστολογείται με το ισχύον τιμολόγιο.
ΣΤ.2. Για παραβάσεις του Κανονισμού δικτύων αποχέτευσης
ΣΤ.2.1. Για τη σύνδεση και παροχέτευση λυμάτων στο δίκτυο χωρίς άδεια της ΔΕΥΑ καθ’ οιονδήποτε τρόπο και ενδεικτικά σε περιπτώσεις όπως :        
α) σε εξωτερική διακλάδωση που έχει κατασκευαστεί από τη ΔΕΥΑ αλλά δεν έχει αιτηθεί τη σύνδεση ο ιδιοκτήτης.
β) σε αγωγό λυμάτων με κατασκευή αυθαίρετης εξωτερικής διακλάδωσης
γ) σε εξωτερική διακλάδωση ή στο εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου σε περίπτωση προσθήκης ή επέκτασης ή κατασκευής νέου κτιρίου
δ) σε εξωτερική διακλάδωση ή στο εσωτερικό δίκτυο άλλου ακινήτου κλπ.
επιβάλλεται πρόστιμο    200 €
ΣΤ.2.2. Για παροχέτευση λυμάτων στο δίκτυο ομβρίων με μόνιμη ή προσωρινή σύνδεση σε αυτό , επιβάλλεται πρόστιμο    από 500€ έως 5000 € ανάλογα με το μέγεθος του ακινήτου , τη ποσότητα και την ποιότητα των λυμάτων, τη διάρκεια της παράβασης, το είδος του αποδέκτη, την εκτιμώμενη περιβαλλοντική βλάβη, την επανάληψη της παράβασης, τις δυσμενείς επιπτώσεις 
ΣΤ.2.3. Για παροχέτευση ομβρίων υδάτων και ιδιαίτερα υπόγειων υδάτων στο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων μέσω της εξωτερικής διακλάδωσης που προορίζεται μόνο για λύματα ή μέσω άλλης σύνδεσης επιβάλλεται πρόστιμο από 200 € έως 3000 € ανάλογα με την τεκμαιρόμενη ποσότητα των παροχετευόμενων υδάτων, τη διάρκεια της παράβασης και τη επανάληψη της παράβασης.
 
Ζ. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΦΠΑ
Σε όλες τις χρεώσεις, δαπάνες και τέλη που καθορίζονται στην παρούσα επιβάλλεται επιπλέον ο εκάστοτε ισχύων ΦΠΑ όπως αυτός προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η. ΓΕΝΙΚΑ
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής του λογαριασμού, χρεώνονται τόκοι σύμφωνα με το επιτόκιο που χρεώνει το δημόσιο ταμείο, υπολογιζόμενο ανά ημέρα. Δεν χρεώνονται τόκοι στις Δημόσιες Υπηρεσίες, Σχολεία, Στρατόπεδα, Νοσοκομεία.
Σε παροχές που ήδη έχουν διακοπεί, να διαγραφούν οι χρεώσεις των λογαριασμών από την ημέρα διακοπής και στο εξής να χρεώνονται μόνο με το τέλος διαχείρισης λογαριασμού.
Δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες να διακανονίζουν τις οφειλές τους σε δόσεις διακόπτοντας οριστικά την παροχή με την καταβολή του παραβόλου. 
Σε περίπτωση μη πληρωμής λογαριασμού ή μη πληρωμής τέλους σύνδεσης είτε με το δίκτυο ύδρευσης είτε με το δίκτυο αποχέτευσης, η υπηρεσία προβαίνει στη διακοπή υδροδότησης του ακινήτου.
Τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης μπορούν να πληρωθούν σε 3 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Τα ακίνητα (κτίρια, πλατείες κλπ) ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων απαλλάσσονται των τελών σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης. 
 
Θ. ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
 Οι ανωτέρω χρεώσεις ισχύουν για όλες τις Δημοτικές Ενότητες που παρέχει ή θα παρέχει υπηρεσίες η ΔΕΥΑ στον Καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων και ισχύουν για μεν τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς ύδρευσης για καταναλώσεις από 1-1-2018 και για τα υπόλοιπα τέλη μετά την έγκριση της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τροποποίησής της με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ και τη απαραίτητη έγκρισής της από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 96 / 2018.
        
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27- 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης