Υποβολή αιτήματος ένταξης και αποδοχής χρηματοδότησης στα πλαίσια ου Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/20.03.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 100/2018
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Υποβολή αιτήματος ένταξης και αποδοχής χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ για ‘’Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9381/16-3-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
15.    Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.ΖαχαριάςΣπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
19. Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησεπριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
20.    Κορδώσης Χρήστος,
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
22. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Παππάς Αντώνιος
2. Κεφάλας Σταύρος
3.Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
5. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
6. Σούκουλης Ανδρέας
7. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Υποβολή αιτήματος ένταξης και αποδοχής χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ για ‘’Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις’’», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 5133/23-2-2018 «Πρόσκληση ΙΙ» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
Κατόπιν των ανωτέρω, έθεσε στο Σώμα την εισήγηση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ιωάννη Καραϊσκου η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Πρόσκληση του ΥΠ.ΕΣ. καλούνται οι Δήμοι της Χώρας για υποβολή προτάσεων «Επισκευής, συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων» . Πηγή χρηματοδότησης το προγράμματος είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα η ΣΑΕ 055 (ενάριθμος 2017ΣΕ05500010). Το ποσό χρηματοδότησης για το Δήμο Κορινθίων έχει οριστεί στο ύψος των 295.600,00 ευρώ .
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η /12/2019 και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η 30/5/2018 .
Συνοπτικά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ένταξης έχει ως ακολούθως:
Οι υποψήφιοι Δήμοι υποβάλουν αίτημα ένταξης συνοδευόμενο από:
·    Απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί υποβολής πρότασης και αποδοχής χρηματοδότησης (η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών)
·      Τεχνικό Δελτίο Έργου
Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων, ελέγχεται από τη Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ η πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών και εκδίδεται από τον υπουργό Εσωτερικών απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα .
Στην περίπτωση έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και από άλλη πηγή χρηματοδότησης, θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» .
Ως προς την επιλεξιμότητα του προγράμματος, σε αυτό δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που εμπίπτουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των σχολικών επιτροπών καθώς και δράσεων συνολικής ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων.
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη :
·   Το γεγονός ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους έχει περιληφθεί νέο έργο με ΚΑ 30/7331.0016 τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμό 409.486,46 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης (ΣΑΤΑ συντήρησης σχολικών κτιρίων)
·      Δεν επιτρέπεται η διακριτή εγγραφή δεύτερου έργου στο Τεχνικό Έργο με συναφές αντικείμενο διότι αυτό αποτελεί κατάτμηση,
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο :
(1)    Η αποδοχή των όρων της πρόσκλησης ΙΙ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
(2)   Η υποβολή πρότασης ένταξης έργου με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» και συνολικό προϋπολογισμό 705.086,46 € [295.600,00 ευρώ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και 409.486,46 ευρώ από τη ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ]
(3)      Η αποδοχή χρηματοδότησης του ποσού των 295.600,00 ευρώ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΙΙ του ΥΠΕΣ (αριθμ. 5133/23-2-2018) &
(4)      Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του αιτήματος ένταξης, του Τεχνικού Δελτίου και όλων των σχετικών εγγράφων για την υποβολή της πρότασης
(5)      Η έγκριση της σχετικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», ποσού 705.086,46 € >>.
 
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα την με αριθμ. πρωτ. 5133/23-02-2018 Πρόσκληση ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ., την εισήγηση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης ΙΙ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
Β. Υποβάλει πρόταση ένταξης έργου με τίτλο: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» και συνολικό προϋπολογισμό 705.086,46 € [295.600,00 ευρώ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και 409.486,46 ευρώ από τη ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ]
Γ. Αποδέχεται την χρηματοδότηση του ποσού των 295.600,00 ευρώ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΙΙ του ΥΠΕΣ (αριθμ. πρωτ. 5133/23-02-2018)
Δ. Εγκρίνει την σχετική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», ποσού 705.086,46 €
Ε. Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο Κορινθίων να προβεί στην υπογραφή του αιτήματος ένταξης, του Τεχνικού Δελτίου και όλων των σχετικών εγγράφων για την υποβολή της πρότασης
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 100 / 2018.
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης