Αναγκαιότητα επέκτασης Δημοτικού φωτισμού στις Τοπικές Κοινότητες Κλένιας και Κάτω Άσσου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/20.03.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 107/2018
 
Θέμα 10ο Η.Δ.: «Αναγκαιότητα επέκτασης Δημοτικού φωτισμού στις Τοπικές Κοινότητες Κλένιας και Κάτω Άσσου καθώς και επανατοποθέτηση μετρητή στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Κόρφου και ηλεκτροδότησης πίλλαρ στην Τοπική Κοινότητα Κόρφου του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9381/16-3-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
15.    Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησεπριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
20.    Κορδώσης Χρήστος,
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Παππάς Αντώνιος
2. Κεφάλας Σταύρος
3.Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
5. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
6. Σούκουλης Ανδρέας
7. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αναγκαιότητα επέκτασης Δημοτικού φωτισμού στις Τοπικές Κοινότητες Κλένιας και Κάτω Άσσου καθώς και επανατοποθέτηση μετρητή στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Κόρφου και ηλεκτροδότησης πίλλαρ στην Τοπική Κοινότητα Κόρφου του Δήμου Κορινθίων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 15-03-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Καμπούρη Χαράλαμπου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
Τις παραγράφους 1 και 2β’ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και
Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010,
Σας διαβιβάζουμε:
1. Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 49601/30-10-2017 αίτηση του Προέδρου της Τ. Κ. Κλένιας με την οποία ζητά την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού της Τ.Κ. Κλένιας.
Β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 51211/6-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ανωτέρω αιτηθείσα τοποθέτηση.
Γ) Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 7735/02-03-2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 1456/02-03-2018) ποσού 6.966,92€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 29597/05-07-2017 αίτηση κατοίκων της Τ. Κ. Κάτω Άσσου με την οποία ζητούν την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού της Τ. Κ. Κάτω Άσσου.
Β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 29597/6-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ανωτέρω αιτηθείσα τοποθέτηση.
Γ) Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 7732/02-03-2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 1452/02-03-2018) ποσού 2.409,25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
3. Α) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 5445/13-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να μας αποστείλει το κοστολόγιο για την επανατοποθέτηση μετρητή που βρίσκεται στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Κόρφου, ιδιοκτησίας Δήμου Κορινθίων.
Β) Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 6894/26-02-2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 1260/22-02-2018) ποσού 62,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
4. Α) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 5440/13-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ηλεκτροδότηση πίλλαρ σε νέα θέση (επανεξέταση) για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στην παραλία της Τ.Κ. Κόρφου του Δήμου Κορινθίων.
 
Β) Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 8846/12-03-2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 1648/12-03-2018) ποσού 1.193,13 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 
Σύμφωνα με ανωτέρω 1Γ, 2Γ, 3Β και 4Β απαντητικά έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, για την υλοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων Επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στις Τ.Κ. Κλένιας και Κάτω Άσσου του Δήμου Κορινθίων, καθώς και Επανατοποθέτησης μετρητή στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Κόρφου, και ηλεκτροδότησης πίλλαρ σε νέα θέση στην παραλία της Τ.Κ. Κόρφου, απαιτείται συνολικά η καταβολή ποσού 10.631,30 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%,
και παρακαλούμε
για την έκφραση γνώμης περί της αναγκαιότητας Επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στις Τ.Κ. Κλένιας και Κάτω Άσσου του Δήμου Κορινθίων, καθώς και Επανατοποθέτησης μετρητή στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Κόρφου και ηλεκτροδότησης πίλλαρ σε νέα θέση για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στην παραλία της Τ.Κ. Κόρφου του Δήμου Κορινθίων».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την από 15-03-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2β’ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την αναγκαιότητα των ανωτέρω Επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στις Τοπικές Κοινότητες Κλένιας και Κάτω Άσσου καθώς και επανατοποθέτηση μετρητή στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Κόρφου και ηλεκτροδότησης πίλλαρ στην Τοπική Κοινότητα Κόρφου του Δήμου Κορινθίων, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 10.631,30 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.
 
Η διάθεση της ανωτέρω δαπάνης θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ΄ του Ν. 3852/2010.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 107 / 2018.
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης