Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/20.03.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 108/2018

 
Θέμα 11ο Η.Δ.: «Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου -αποθήκης για τις ανάγκες της πράξης ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9381/16-3-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
15.    Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
20.    Κορδώσης Χρήστος,
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Παππάς Αντώνιος
2. Κεφάλας Σταύρος
3.Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
5. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
6. Σούκουλης Ανδρέας
7. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου -αποθήκης για τις ανάγκες της πράξης ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ’’» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 9590/13-3-2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Έχοντας υπόψη :
  • Την υπ’ αριθμ. 997/19-05-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας με θέμα «Ένταξη της Πράξης « «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».
  • Την με αρ.423/29-11-2016 ΑΔΣ περί παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΄΄ και της πράξης ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016’’ », και Τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος και του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016.
  • Τον οδηγό εφαρμογής   του Ε.Π. Ι Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) της διαχειριστικής αρχής σύμφωνα με τον οποίο κεφ. Ι.1.5.1 Επιλέξιμες δαπάνες – προϋπολογισμός έργων 2..4    δίνεται η δυνατότητα στις κοινωνικές συμπράξεις να πραγματοποιήσουν δαπάνες που αφορούν :   μίσθωση αποθηκευτικών χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτικοί χώροι ή σημεία διανομής . 
  • Την απόφαση του Δ.Σ με αρ.423/2016 περί τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος και του δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 και την εγγεγραμμένη πίστωση για την εν λόγω   δαπάνη στον Κ.Α. 60/6232.0003 με τίτλο : Μίσθωση ακινήτου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ   2015-2016 ποσού 20.000 ευρώ .
  • Την απόφαση του Δ.Σ. με αρ 3/74/2018 περί τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος και του δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 και την εγγεγραμμένη πίστωση για την εν λόγω δαπάνη στον Κ.Α. 60/6232.0003 με τίτλο : Μίσθωση ακινήτου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ   2015-2016 ποσού .
Εισηγούμαστε :
 Την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΈΤΡΩΝ 2015-2016»- Κ.Σ. ΠΕ Κορινθίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020) ως εξής :
Τα ακίνητο που θα μισθωθεί ως χώρος αποθήκευσης, θα επιλεγεί με κύριο γνώμονα την ικανοποίηση του σκοπού για το οποίο μισθώνεται και ο οποίος είναι η ασφαλής (βραχεία) αποθήκευση των τροφίμων και των βασικών υλικών συνδρομής, που θα χορηγούνται από το Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», έως ότου αυτά να διανεμηθούν στους απόρους, τους δικαιούχους δηλαδή της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κορινθίας . Η μίσθωση θα έχει διάρκεια έως την 31-12-2018 . Σε περίπτωση που το πρόγραμμα παραταθεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής μπορεί να γίνει και παράταση της μίσθωσης .
Ø      Το ακίνητο θα πρέπει να είναι,   έως 400 τετραγωνικά . 
Ø      Το ακίνητο θα πρέπει να είναι Ισόγειο ή υπερυψωμένα ισόγειο και να παρέχεται πρόσβαση σε φορτηγό όχημα και σε κάθε είδους φορτοεκφορτωτική εργασία. Το ακίνητο να διαθέτει ασφάλεια έναντι πιθανών διαρρήξεων .
Ø      Να διαθέτει 1 τουαλέτα . Να διαθέτει επαρκή εξαερισμό. Το ακίνητο να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της πόλης της Κορίνθου , με πρόσβαση σε καλό οδικό δίκτυο για φόρτωση εκφόρτωση εμπορευμάτων . Να έχει παροχή τριφασικού ρεύματος .Να διαθέτει άνετο παρκινγκ.
 
ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ
 
Την έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΈΤΡΩΝ 2015-2016»- και την παράταση αυτής   έως 31-12-2018 της Κ.Σ. ΠΕ Κορινθίας με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια   του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω >> .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της πράξης: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 και την παράταση αυτής μέχρι 31-12-2018. Το ακίνητο θα πρέπει :   
Ø      Το ακίνητο θα πρέπει να είναι, έως 400 τετραγωνικά . 
Ø      Το ακίνητο θα πρέπει να είναι Ισόγειο ή υπερυψωμένο ισόγειο και να παρέχεται πρόσβαση σε φορτηγό όχημα και σε κάθε είδους φορτοεκφορτωτική εργασία. Το ακίνητο να διαθέτει ασφάλεια έναντι πιθανών διαρρήξεων.
Ø      Να διαθέτει μία (1) τουαλέτα. Να διαθέτει επαρκή εξαερισμό. Το ακίνητο να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της πόλης της Κορίνθου, με πρόσβαση σε καλό οδικό δίκτυο για φόρτωση εκφόρτωση εμπορευμάτων. Να έχει παροχή τριφασικού ρεύματος. Να διαθέτει άνετο παρκινγκ.
 
Β) Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει με δημοπρασία. Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών κλπ».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 108 / 2018.
 
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης