Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/20.03.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 110/2018
 
Θέμα 13ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9381/16-3-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
15.    Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησεπριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
20.    Κορδώσης Χρήστος,
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Παππάς Αντώνιος
2. Κεφάλας Σταύρος
3.Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
5. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
6. Σούκουλης Ανδρέας
7. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018», » έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 8/103/2018 & 9/115/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 και τις από 08-03-2018 & 12-03-2018 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 8/103/2018 & 9/115/2018αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Α΄
 
Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018, ως κάτωθι:
 
ΜΕΡΟΣ 1Ο
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Μειώνει: 
·         τον K.A. 5119.0001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου» προϋπολογισμού 3.490.530,47€ κατά το ποσό των 77,23€ και τελική πίστωση 3.490.453,24€»
·         τον K.A. 5129.0002 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου» προϋπολογισμού 110.720,76€ κατά το ποσό των 30,94€ και τελική πίστωση 110.689,82€»
Μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων και μειώνει ισόποσα το αποθεματικό κατά 108,17€
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ 2Ο
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
– Αυξάνει τον K.A. 4123.0008 με τίτλο «Φόρος τόκων» προϋπολογισμού 5.000,00€ με το ποσό των 15.000,00€ και τελική πίστωση 20.000,00€»
– Μεταφέρει συνολικά στο αποθεματικό ποσό 15.000,00 € και από εκεί μεταφέρει ισόποσα και ενισχύει 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
τον Κ.Α 00/8223.0008 με τίτλο: Φόρος τόκων” προϋπολογισμού 5.000,00€ κατά το ποσό των 15.000,00 € και τελικό ποσό 20.000,00€
 
Ως προς το μέρος των εσόδων αντίστοιχα
·          Μειώνει τον K.A. 3219.0011 με τίτλο «Επιστροφή χρημάτων» προϋπολογισμού 566.539,74€ κατά το ποσό των 200.000,00 € και παραμένει τελική πίστωση 366.539,74€
·          Ενισχύει μέσω του αποθεματικού τον K.A. 3219.0022 με τίτλο «Επιστροφή προνοιακών επιδομάτων» προϋπολογισμού 0,00€ με το ποσό των 200.000,00 € και παραμένει τελική πίστωση 200.000,00€.
Β΄
Με την υπ΄ αριθμ. 316/2017 (ΑΔΑ:Ω9Γ7ΩΛ7-ΞΔ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποδεχθήκαμε ποσό 990.738,57€ από το Υπουργείο Εσωτερικώνγια ¨Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων¨ 
Απολογιστικά στις 31/12/2017 ισχύουν τα κάτωθι:
 
 
ΕΣΟΔΑ – ΚΑΕ 1215.0001
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:
Αριθ.Γραμ. Α 2075/2017 ποσό:    11.291,40 €
Αριθ.Γραμ. Α 2236/2017 ποσό: 362.792,33 €
Αριθ.Γραμ. Α 2778/2017 ποσό:    23.185,05 €
Αριθ.Γραμ. Α 2779/2017 ποσό: 122.725,90 € ήτοι συνολικό ποσό: 519.994,68 €
 
ΕΞΟΔΑ
 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:
1ος Πίνακας Εντολής ποσό : 374.083,73 €
2ος Πίνακας Εντολής ποσό : 145.910,95 € ήτοι συνολικό ποσό : 519.994,68 €
 
Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 , ως εξής :
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Δημιουργεί τον Κ.Α 1215.0001 με τίτλο: ”Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ” με το ποσό των 470.743,89€ και τελική πίστωση 470.743,89€, υπόλοιπο της ανωτέρω επιχορήγησης.
 
Μεταφέρει από τα έσοδα το ποσό των 470.743,89€ από την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό   και μέσω αυτού λαμβάνει ποσό 347.864,92€ για να ενισχύσει τις παρακάτω πιστώσεις από την επιχορήγηση του κράτους για ληξιπρόθεσμες οφειλές:
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
 
 
 
Υπ.
Κωδικός
τίτλος
Ενίσχυση με επιχορήγηση
Ισόποση μείωση τακτικών
Τελικη πίστωση
10
 
8121.0006
 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
14.760,00
 
-14760
20875,43
20
8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
 
13424,57
-13424,57
19902,75
35
8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
130,99
-130,99
1615,81
30
8116.0006
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
11413,7
-11413,7
27933,49
40
8113.0002
 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
5.180,00
-5180
5180
30
8112.0006
 
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112 )
24.600,00
 
-24600
24600
00
8112.0006
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
3.653,04
-3653,04
16250,24
35
8116.0006
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
 
4.743,00
-4743
5337,71
00
 
8111.0002
 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
1.930,79
 
-1930,79
1500
15
 
8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
 
39.084,16
 
-39084,16
39084,16
20
 
8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
 
175654,16
 
-175654,16
197333,8
30
8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
21104,78
 
-21104,78
22949,69
35
8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
22394,32
 
-22394,32
22759,12
45
8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
9791,41
 
-9791,41
10092,83
 
 
 
347864,92
347.864,92
 
 
 
Η διαφορά που προκύπτει από το ανωτέρω ποσό επιχορήγησης ποσού 122.878,97€ παραμένει στο αποθεματικό και θα απορροφηθεί εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος 
Από τις ανωτέρω μειώσεις προκύπτει συνολικό ποσό: 347.864,92€ (τακτικά) το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό και από εκεί μεταφέρει πίστωση 313.750,13€ προκειμένου να ενισχύσει-δημιουργήσει τους κάτωθι κωδικούς:
Ενισχύει:
·         τον Κ.Α 20/7135.0001 με τίτλο: ”Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ” προϋπολογισμού 193.740,40€ με το ποσό των 56.259,60€ και τελική πίστωση 250.000,00€
·         τον Κ.Α 20/6662.0002 με τίτλο: ”Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.” προϋπολογισμού 770.134,03€ με το ποσό των 132.819,13€ και τελική πίστωση 902.953,16€
·         τον Κ.Α 45/7112.0007 με τίτλο: ”Αγορά οικοπέδου για επέκταση νεκροταφείου Αρχαίας Κορίνθου” προϋπολογισμού 28.000,00€ με το ποσό των 9.791,41€ και τελική πίστωση 37.791,41€
Δημιουργεί:
·         τον Κ.Α 15/7112.0001 με τίτλο: ”Αγορά οικοπέδου στη Δ.Κ Εξαμιλίων για κατασκευή δημοτικού σχολείου ” με το ποσό των 100.000,00€ και τελική πίστωση 100.000,00€
·         τον Κ.Α 15/7135.0001 με τίτλο:”Προμήθεια αντίγραφου αγάλματος” με το ποσό των 14.880,00€
·    τον Κ.Α. 20/6681.0001 με τίτλο «Υλικά φαρμακείου» με το ποσό των 500,00€
·    τον Κ.Α. 30/6681.0001 με τίτλο «Υλικά φαρμακείου» με το ποσό των 300,00 ευρώ
 
ΜΕΡΟΣ Β’
 
1. Αποδέχεται ποσό 2.500,00 € από την Ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που προκάλεσε ζημία σε μεταλλική κολώνα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου και σε μεταλλικές προστατευτικές μπάρες, σύμφωνα με το με αρ. 6949/15-2-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και το με αριθμ. 2514/9/12/7-β/6-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου.
 
2. Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Ενισχύει τον Κ.Α 1699.0001 με τίτλο:”Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις”, προϋπολογισμού 500,00€ με το ποσό των 2.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 3.000,00€.
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 2.500,00€ και από εκεί   ενισχύει ισόποσα τον Κ.Α 30/6262.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 14.000,00€ με το ποσό των 2.500,00 ευρώ και τελική πίστωση 16.500,00€ προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκάλεσε ιδιωτικό όχημα στη γέφυρα της Τ.Κ. Περιγιαλίου.
 
ΜΕΡΟΣ Γ’
 
Α. Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 ως εξής:
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
1.       τον Κ.Α 30/7331.0009 με τίτλο: ”Συντήρηση σχολείων Α΄ Βάθμιας εκπαίδευσης (έτους 2017)” προϋπολογισμού 104.232,43€ κατά 58.047,84 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) και τελική πίστωση 46.184,59 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) [το ποσό των 58.047,84
 
€ είναι το προϊόν έκπτωσης από τη δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή του οποίου υπογράφηκε η αριθμ. 60876/29-12-2017 σύμβαση ύψους 46.184,59 € (ΑΔΑΜ: 18SYMV002531959)] με το ποσό των 9.791,41€ και τελική πίστωση 37.791,41€
2.       τον Κ.Α 30/7331.0010 με τίτλο: ”Συντήρηση σχολείων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης (έτους 2017)” προϋπολογισμού 97.527,24€ κατά 57.238,62 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) και τελική πίστωση 40.288,62 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) [το ποσό των 57.238,62€ είναι το προϊόν έκπτωσης από τη δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή του οποίου υπογράφηκε η αριθμ. 3944/31-1-2018 σύμβαση ύψους 40.288,62 € (ΑΔΑΜ: 18SYMV002605366)]
Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 115.286,46€ και από εκεί   ενισχύει ισόποσα τον Κ.Α. 30/7331.0016 και τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 294.200,00 με το ποσό των 115.286,46 € (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) και τελική πίστωση 409.486,46€ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ).
 
Β. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 , ως εξής :
·         Μειώνει την πίστωση του έργου με κωδικό 1097 και Κ.Α. 30/7331.0009 και τίτλο «Συντήρηση σχολείων Α΄ Βάθμιας εκπαίδευσης (έτους 2017)» κατά 58.047,84 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) και τελική πίστωση 46.184,59 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) [το ποσό των 58.047,84€ είναι το προϊόν έκπτωσης από τη δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή του οποίου υπογράφηκε η αριθμ. 60876/29-12-2017 σύμβαση ύψους 46.184,59 € (ΑΔΑΜ: 18SYMV002531959)]
·         Μειώνει την πίστωση του έργου με κωδικό 1098 και Κ.Α. 30/7331.0010 και τίτλο «Συντήρηση σχολείων Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης (έτους 2017)» κατά 57.238,62 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) και τελική πίστωση 40.288,62 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) [το ποσό των 57.238,62€ είναι το προϊόν έκπτωσης από τη δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή του οποίου υπογράφηκε η αριθμ. 3944/31-1-2018 σύμβαση ύψους 40.288,62 € (ΑΔΑΜ: 18SYMV002605366)]
·         Ενισχύει την πίστωση του νέου έργου με κωδικό 1149 και Κ.Α. 30/7331.0016 και τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» με το ποσό των 115.286,46 € (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) και τελική πίστωση 409.486,46€ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ).
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 110 / 2018.
     
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης