Διαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/20.03.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 123/2018

 
Θέμα 23ο Η.Δ.: «Διαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9381/16-3-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
15.    Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησεπριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
20.    Κορδώσης Χρήστος,
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Παππάς Αντώνιος
2. Κεφάλας Σταύρος
3.Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
5. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
6. Σούκουλης Ανδρέας
7. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 12/03/2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< 1) Η επιχείρηση ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΕ με ΚΩΔ. 132934, είναι χρεωμένη: Στην εγγραφή 85 με 217,12€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2015 & στην εγγραφή 37 με 91,19€ ως πρόστιμο. Θα πρέπει να διαγραφεί μέρος των ανωτέρω ποσών γιατί η ανωτέρω επιχείρηση έχει 2 υποκαταστήματα στο Λουτράκι & στην Κόρινθο & χρεώθηκε για το συνολικό τζίρο του έτους 2015. Έτσι θα πρέπει να διαγραφεί ποσό τέλους 197,70€ & ποσό προστίμου 83,03€ & να παραμείνει η διαφορά σύμφωνα με το ισοζύγιο του υποκ/τος Κορίνθου που μας προσκόμισε.
2) Η επιχείρηση ΜΟΥΤΣΟΣ Σ. –ΠΕΤΡΟΥ Σ. – ΓΚΟΤΖΗΣ Δ. ΟΕ με ΚΩΔ. 70992, είναι χρεωμένη: Στην εγγραφή 217 με 1.122,92€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2015 & στην εγγραφή 100 με 449,17€ ως πρόστιμο. Θα πρέπει να διαγραφούν τα ανωτέρω ποσά γιατί εκ παραδρομής έχουν χρεωθεί 2 φορές. Τα Α’ & Β’ 3μηνα του έτους; 2015 εξοφλήθησαν με το διπλ. είσπραξης ΠΕΙΡ. 292/03.04.2017, ενώ τα Γ’ & Δ’ 3μηνα του έτους 2015 έχουν εγγραφεί στον χρηματικό κατάλογο 40 & 41 του έτους 2017, στις εγγραφές 853, 855 τα τέλη & 371 & 372 τα πρόστιμα αντίστοιχα & θα πρέπει να εξοφληθούν ως έχουν.
3) Η κα Κοντογιάννη Φιλιώ με ΚΩΔ. 46646, είναι χρεωμένη: Στην εγγραφή 79 με 8,14€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2015 & στην εγγραφή 349 με 3,26€ ως πρόστιμο. Θα πρέπει να διαγραφούν τα ανωτέρω ποσά διότι σύμφωνα με το ισοζύγιο που μας προσκόμισε αφορούν πωλήσεις παγίων & όχι πωλήσεις προϊόντων.
4) Η κα Ντάσκα Νικολέττα με ΚΩΔ. ΣΟΛ-81157, είναι χρεωμένη: Στην εγγραφή 508 με 106,95€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2015 & στην εγγραφή 246 με 42,78€ ως πρόστιμο. Η ανωτέρω εξέδωσε την αρ. 15924/24.05.212 άδεια λειτουργίας καταστήματος <<Καφετέρια>> στον Κόρφο. Στις 05.12.2017 μας προσκόμισε αίτηση & την διακοπή της δραστηριότητας της καφετέριας της Δ0Υ η οποία έγινε στις 25.0.2013. Θα πρέπει να διαγραφούν τα ανωτέρω ποσά διότι αφορούν έσοδα άλλων δραστηριοτήτων (είδη αλιείας κλπ) & όχι της καφετέριας.
5) Η επιχείρηση ΚΑΡΑΚΗΣ Γ. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με ΚΩΔ. Λ’ 12769, είναι χρεωμένη: Στην εγγραφή 155 με 212,70€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2015 & στην εγγραφή 70 με 85,08€ ως πρόστιμο. Θα πρέπει να διαγραφεί μέρος των ανωτέρω ποσών γιατί η ανωτέρω επιχείρηση έχει υποκαταστήματα στο Περιγιάλι & έσοδα από αρχιτεκτονική κήπων στην Αθήνα & χρεώθηκε για το συνολικό τζίρο του έτους 2015.
 Έτσι θα πρέπει να διαγραφεί ποσό τέλους 92,54€ & ποσό προστίμου 37,02€ & να παραμείνει η διαφορά σύμφωνα με το Ε3 που μας προσκόμισε.
6) Ο κος Αλεξόπουλος Βασίλειος με ΚΩΔ. 51716, είναι χρεωμένος: Στην εγγραφή 178 με 175,02€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2015 & στην εγγραφή 81 με 70,17€ ως πρόστιμο. Ο ανωτέρω μας προσκόμισε αίτηση & την διακοπή της δραστηριότητας της καφετέριας της Δ0Υ η οποία έγινε στις 30.06.2015. Θα πρέπει να διαγραφεί μέρος των ανωτέρω ποσών που αφορά έσοδα από 01.07.2015 & μετά διότι αφορούν έσοδα άλλων δραστηριοτήτων (εμπόριο ειδών καπνίσματος κλπ σε άλλο υποκ/μα) & όχι της καφετέριας. Έτσι θα πρέπει να διαγραφεί ποσό τέλους 141,00€ & ποσό προστίμου 56,57€ & να παραμείνει η διαφορά σύμφωνα με το ισοζύγιο που μας προσκόμισε.
7) Η κα Δημογέροντα Βασιλική με ΚΩΔ. 62009, είναι χρεωμένη: Στην εγγραφή 630 με 61,90€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2013 & στην εγγραφή 250 με 17,33€ ως πρόστιμο, στην εγγραφή 314 με 303,21€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2014 & στην εγγραφή 312 με 84,90€ ως πρόστιμο & στην εγγραφή 566 με 272,77€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2015 & στην εγγραφή 275 με 109,11€ ως πρόστιμο. Η ανωτέρω μας προσκόμισε αίτηση, ισοζύγιο & Ε3 με τα οποία προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων αφορά είδη παντοπωλείου. Θα πρέπει να διαγραφεί μέρος των ανωτέρω ποσών που αφορά είδη παντοπωλείου ως εξής: για το έτος 2013 τέλος 60,14€ & πρόστιμο 16,84, για το έτος 2014 τέλος 302,43 & πρόστιμο 84,68€ & για το έτος 2015 τέλος 271,62 € & πρόστιμο 108,65€. Έτσι θα πρέπει να παραμείνει η διαφορά σύμφωνα με το ισοζύγιο που μας προσκόμισε.
8) Ο κος Φουρλάς Γεώργιος με ΚΩΔ. 17440, είναι χρεωμένος: Στην εγγραφή 2099 με 4.669,08€ για τέλη & πρόστιμο επί των ακαθαρίστων εσόδων 5% έτους 1997. Θα πρέπει να διαγραφεί το ανωτέρω ποσό διότι σύμφωνα με την 128/2014 απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου έγινε δεκτή η έφεση του ανωτέρω & ακυρώνει το απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με αρ. 19916/04.12.2000. Σύμφωνα με την από 06.11.2014 γνωμοδότηση της δικηγόρου Κορίνθου Τρυφωνοπούλου Ε. δεν ήταν δυνατή & συμφέρουσα η άσκηση ενδίκου μέσου κατά της ανωτέρω εφέσεως.
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006) κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινό­τητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δι­καιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ 13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’) και το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.Δ 318/69, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή των ποσών για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 122 / 2018.
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
   ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης