Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/20.03.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 123/2018
 
Θέμα 24ο Η.Δ.: «Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9381/16-3-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
15.    Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησεπριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
20.    Κορδώσης Χρήστος,
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
1. Παππάς Αντώνιος
2. Κεφάλας Σταύρος
3.Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
5. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
      και αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
6. Σούκουλης Ανδρέας
7. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 15/03/2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<
1. Ο κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  με Κ.Α 17508 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των (2.842,02€) δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και δύο λεπτών, πλέον προσαυξήσεων για εισφορά σε χρήμα έτους 1996, λόγω ένταξης σε ρυμ. σχέδιο του οικοπέδου ΟΤ. 222, περίοδο κατά την οποία η Ταμειακή διαχείριση γινόταν από την ΔΟΥ Κορίνθου. Ύστερα από έρευνα στα αρχεία του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι η εισφορά για το συγκεκριμένο οικόπεδο έχει ήδη εξοφληθεί με τα υπ΄αριθμ. Διπλότυπα Είσπραξης ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: B9792082/14-06-96, B9792083/14-6-96, Β9584707/28-12-98, Β2511339/24-12-9, Β244094/30-06-99, και τα υπ΄αριθμ. Τριπλότυπα Είσπραξης Δήμου Κορινθίων (από το έτος 2000 συστάθηκε Ταμειακή Υπηρεσία στο Δήμο μας) Β 3292/15-12-2000, Β0477/04-05-2000, Β0477/04-05-2000, Β2432/11-12-2001, Α729/21-06-2001, Α712/13-06-2002, Α2432/23-12-2002, Α2017/31-12-2003 και Β717/19-06-2003. Το ποσό των 2.842,02 € αφορά στον αρχικό χρηματικό κατάλογο, ο οποίος όμως σύμφωνα με εισήγηση της τότε Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (βλ. Εισήγηση έτους 1998 και σχετική Απόφαση Δ.Σ. 363/25/10-12-1998), ακυρώθηκε και εκδόθηκε νέος χρηματικός κατάλογος με επανυπολογισμό της εισφοράς του οικοπέδου, ο οποίος και εξόφλήθηκε κανονικά. Κατά την σύσταση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων και και την καταχώρηση των χρηματικών καταλόγων στο μηχανογραφικό σύστημα, εκ παραδρομής καταχωρήθηκε και η αρχική ακυρωμένη οφειλή, η οποία και εμφανίζεται στην ατομική καρτέλα. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η συγκεκριμένη οφειλή από εισφορά σε χρήμα για το οικόπεδο ΟΤ.222 πρέπει να διαγραφεί γιατί έχει ήδη εξοφληθεί.
2. Η κ. ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  με Κ.Α 26550 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των (4.478,88 €) τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών, πλέον προσαυξήσεων για εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης σε ρυμ. σχέδιο του οικοπέδου ΟΤ. 221 (211α). Σύμφωνα με το αρίθμ.πρωτ. 41418/οικ.3610/15-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, εκδόθηκε διορθωμένη πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα που αφορά την ιδιοκτησία ( ΚΑΕΚ 280552407007 ) που βρίσκεται στο Ο.Τ. 221 του σχεδίου πόλης της Κορίνθου στην περιοχή << Αγίου Γεωργίου >> του Δήμου Κορινθίων. Η διόρθωση αυτή (της εισφοράς σε χρήμα ) προκαλείται από την με αρ.πρωτ. 47955/855/10-3-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκε η με αρ. 1/2016 διορθωτική πράξη της πράξης εφαρμογής του σχεδίου πόλεως << Αγίου Γεωργίου >>, η οποία έχει κυρωθεί με την αρ. 4751/21-12-1995 απόφαση Νομάρχη Ν.Κορινθίας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να διαγραφεί από το χρηματικό κατάλογο 56/2013 επιβολής εισφοράς σε χρήμα η εγγραφή 23 ποσού 4.478,88 €. Για την συγκεκριμένη εισφορά σε χρήμα θα βεβαιωθούν εν νέου νέες διορθωτικές πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα όπως αυτές έχουν αποσταλεί με το αρίθμ.πρωτ. 41418/οικ.3610/15-9-2017 έγγραφο της Πολεοδομίας Κορίνθου.
3. Ο κ. ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  με Κ.Α 26549 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των (4.478,88 €) τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών, πλέον προσαυξήσεων για εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης σε ρυμ. σχέδιο του οικοπέδου ΟΤ. 221 (211α). Σύμφωνα με το αρίθμ.πρωτ. 41418/οικ.3610/15-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, εκδόθηκε διορθωμένη πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα που αφορά την ιδιοκτησία ( ΚΑΕΚ 280552407007 ) που βρίσκεται στο Ο.Τ. 221 του σχεδίου πόλης της Κορίνθου στην περιοχή << Αγίου Γεωργίου >> του Δήμου Κορινθίων. Η διόρθωση αυτή (της εισφοράς σε χρήμα ) προκαλείται από την με αρ.πρωτ. 47955/855/10-3-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκε η με αρ. 1/2016 διορθωτική πράξη της πράξης εφαρμογής του σχεδίου πόλεως << Αγίου Γεωργίου >>, η οποία έχει κυρωθεί με την αρ. 4751/21-12-1995 απόφαση Νομάρχη Ν.Κορινθίας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να διαγραφεί από το χρηματικό κατάλογο 56/2013 επιβολής εισφοράς σε χρήμα η εγγραφή 22 ποσού 4.478,88 €. Για την συγκεκριμένη εισφορά σε χρήμα θα βεβαιωθούν εν νέου νέες διορθωτικές πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα όπως αυτές έχουν αποσταλεί με το αρίθμ.πρωτ. 41418/οικ.3610/15-9-2017 έγγραφο της Πολεοδομίας Κορίνθου.
4.   Οι κ.κ. ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με Κ.Α 62495 καιη ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ με Κ.Α. 56151 εμφανίζονται να οφείλουν για τα ακίνητα στο Ο.Τ.615 (01) Ε=3.085,92 τ.μ. με ΚΑΕΚ 28055 52 15 001 και Ο.Τ.617 (03Ν) Ε=558,87 τ.μ. με ΚΑΕΚ 28055 52 13 002 με κτ.αρ.0524015, τα ποσά των 7.590,52 € και 794,34 € έκαστος, πλέον προσαυξήσεων, για εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης σε ρυμοτομικό σχέδιο περιοχής ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ ΔΕΛΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Σύμφωνα με το αρ.πρ. 54233/4758/2017/29-1-2018 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, οι κ.κ.Κατσαμάκης Γεώργιος του Σωκράτη και Κατσαμάκη Μαργαρίτα το γένος Δανιήλ με το υπ’ αρίθμ. 54233/4758/2017 αίτημά τους ζητούσαν τη διαγραφή της εισφοράς σε χρήμα από τα ονόματά τους καθώς δεν ήταν κύριοι των ακινήτων στο Ο.Τ.615 (01) Ε=3.085,92 τ.μ. με ΚΑΕΚ 28055 52 15 001  και Ο.Τ.617 (03Ν) Ε=558,87 τ.μ. με ΚΑΕΚ 28055 52 13 002 με κτ.αρ.0524015 και ΚΧ 614 στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή Μπαθαρίστρα- Δέλτα Κορίνθου,για τα οποία βεβαιώθηκε και τους επιβλήθηκε εισφορά σε χρήμα. Επειδή σύμφωνα με το αρ.89/24-12-2009 συμβόλαιο γονικής παροχής κατέστησαν κύριο και στα δύο τελικά οικόπεδα που τους απέδιδε η Π.Ε. τον υιό τους Σωκράτη Κατσαμάκη πρέπει να διαγραφεί η από 2-11-2012 επιβληθείσα σε αυτούς εισφορά σε χρήμα, επειδή δεν ήταν κύριοι των ακινήτων κατά το χρόνο επιβολής της ανωτέρω εισφοράς και θα επιβληθεί εισφορά σε χρήμα στον νέο κύριο των ανωτέρω ακινήτων Κατσαμάκη Σωκράτη του Γεωργίου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να διαγραφούν από τον χρηματικό κατάλογο 35/2016 επιβολής εισφοράς σε χρήμα οι οφειλές : α) για τον κ. Κατσαμάκη Γεώργιο του Σωκράτη με κωδ.αριθμό 62495 οι εγγραφές 1165 ποσού 7.590,52 € και 1167 ποσού 794,34 € και β ) της κας Δανιήλ – Κατσαμάκη Μαργαρίτας με κωδικό αριθμό 56151 οι εγγραφές 2232 ποσού 7.590,52 € και 2233 ποσού 794,34 €.
5. Η κα. ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥμε Κ.Α Λ3150 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 723,14 € πλέον προσαυξήσεων 255,54 € το οποίο αναλύεται ως εξής: α) για παράβαση ΚΟΚ έτους 2015 ποσό 210,00 €, β) για Δικαίωμα διατήρησης οικογ. τάφου Κάτω Άσσου ετών 2010 έως 2017 ποσό 145,61 € και γ) Ύδρευση Άσσου – Λεχαίου ετών 2011 έως και Α΄ τετράμηνου 2013 ποσό 367,53 €. Με την υπ΄αριθμ. 7192/27-02-2018 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών (Αχιλλέως 6 Πλατεία Καραϊσκάκη) και τα ειδοποιητήρια αποστέλονταν σε λάθος διεύθυνση.
6. Οι αποβιώσαντες κ.κ. ΤΖΙΝΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ με Κ.Α 98233 και κ. ΤΖΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με Κ.Α. 44233 εμφανίζονται να οφειλούν: α) η κα. Τζίνια το ποσό των 160,00 € πλέον προασυξήσεων για δύο κλήσεις ετών 2011 και 2013 και β) ο κ. Τζίνιας 190,75 € πλέον προασύξησεων για τέσσερις κλήσεις ετών 1997 και 1999. Με την αριθμ. 6901/26-02-2018 η κόρη τους κα Τζίνια Τριανταφυλλιά ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή δεδομένου ότι η οικία των αποβιωσάντων έχει ενοικιαστεί εδώ και χρόνια και ουδέποτε είχε λάβει ενημέρωση από τους ενοικιαστές για τυχόν αποστολή ειδοποιητηρίων οφειλών του Δήμου.
7.   Ο κ. ΜΠΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥμε Κ.Α 33297 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 205,43 € πλέον προσαυξήσεων 402,20 € το οποίο αναλύεται ως εξής: α) για παράβαση ΚΟΚ έτους 1996 ποσό 88,04 €, β) για παράβαση ΚΟΚ έτους 1997 ποσό 88,04 € γ) για παράβαση ΚΟΚ έτους 2000 ποσό 29,35 €. Με την υπ΄αριθμ. 8706/12-03-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι είναι μόνιμος κάτοικος Κιάτου (οδός Κανελλοπούλου 7, κατέθεσε εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης) και τα ειδοποιητήρια αποστέλονταν σε λάθος διεύθυνση (οδός Αριστοτέλους 37).
8. Η κα. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥμε Κ.Α 44089 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 145,50 € πλέον προσαυξήσεων 167,94 € το οποίο αναλύεται ως εξής: α) για παράβαση ΚΟΚ έτους 2005 ποσό 65,50 €, β) για παράβαση ΚΟΚ έτους 2007 ποσό 80,00 €. Με την υπ΄αριθμ. 8751/12-03-2018 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι είναι μόνιμος κάτοικος Τρίπολης (οδός Υψούντος 23Β, κατέθεσε λογαριασμό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών) και τα ειδοποιητήρια αποστέλονταν σε λάθος διεύθυνση (Δερβενών 5).
9. Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ με Κ.Α 55560 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 350,00 € πλέον προσαυξήσεων 346,50 € για παράβαση ΚΟΚ έτους 2009. Με την υπ΄αριθμ. 9044/14-03-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι ήταν μόνιμος κάτοικος Τρίπολης (στενό Αρκαδίας 58) και η ατομική ειδοποίηση είχε αποσταλεί στο Βραχάτι Κορινθίας.
10. Η κα. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με Κ.Α 50472 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 80,00 € πλέον προσαυξήσεων 49,60 € για παράβαση ΚΟΚ έτους 2011. Με την υπ΄αριθμ. 9227/15-03-2018 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την
     κύρια οφειλή, διότι είναι μόνιμος κάτοικος Βραχατίου Κορινθίας (οδός Νικηταρά κ΄ Πυθαγόρα, κατέθεσε λογαριασμό ΔΕΚΟ) και η ατομική ειδοποίηση είχε αποσταλεί σε λανθασμένη διεύθυνση (Λ. Αθηνών 59 – Κορινθος) >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ 13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’) και το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.Δ 318/69, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 123 / 2018.
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 03 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment