Ονοματοδοσία διανοιγμένων οδών οδικού δικτύου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου».

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                          
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
     Από το Πρακτικό 2/20-03-2018 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής                                         Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                             Αριθμός Απόφασης  11/2018
 ΘΕΜΑ 3o Η.Δ.: Ονοματοδοσία διανοιγμένων οδών οδικού δικτύου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου».
 Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, σήμερα την  20 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε για πρώτη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 9436/16-03-2018 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1.  Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5.   Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
6. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
7. Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
4. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
 
 
 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου   και για το  ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου τα κατωτέρω:
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14. αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. είναι μεταξύ άλλων και η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3463/06 “Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών”, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12:
“Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής.
Επίσης σύμφωνα το άρθρο 213 του ν. 3463/06, οι  κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται να ανέχονται την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων, για την κυκλοφορία και την ονοματοθεσία οδών και πλατειών, καθώς και τη στήριξη  φωτιστικών σωμάτων.
Επίσης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Παρακαλούμε όπως προβείτε – σύμφωνα με το  άρθρο 8 του Ν. 3463/2006 «ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4071/2012 – στην υποβολή πρότασης για ονοματοδοσία σε ανώνυμες οδούς οι οποίες  έχουν διανοιχθεί και ασφαλτοστρωθεί από την Δημοτική Αρχή και υπάρχουν κτίσματα τα οποία κατοικούνται.
Οι άνω διανοιγμένοι οδοί δείχνονται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη του σχεδίου πόλης της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου» και είναι οι παρακάτω:
Α. η διανοιχθείσα οδός με αρ. 1 και αρχή την συμβολή των οδών Σικελίας και Αιγίνης και τέλος την συμβολή των οδών Σικυώνος και Χρ. Τσαμαντά
Β. η διανοιχθείσα οδός με αρ. 2 και αρχή την οδό του ορίου σχεδίου πόλης της περιοχής και τέλος την οδό Ιωνίας
Γ. η διανοιχθείσα οδός με αρ. 3 και αρχή την συμβολή των οδών Ηρώδου Αττικού και Ήρας  κα τέλος την οδό Ιωνίας
Δ. η διανοιχθείσα οδός με αρ. 4 μεταξύ των Ο.Τ. 700 και 701».
Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14., του άρθρου 8 του ν. 3463/06 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12, του άρθρου 213 του ν. 3463/06
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, την ονοματοδοσία των διανοιγμένων οδών του σχεδίου πόλης της περιοχής που δείχνονται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη σε κλίμακα 1:2000 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ως εξής:
Α. η διανοιχθείσα οδός με αρ. 1 και αρχή την συμβολή των οδών Σικελίας και Αιγίνης και τέλος την συμβολή των οδών Σικυώνος και Χρ. Τσαμαντά σε οδό «ΑΙΓΙΝΗΣ».
Β. η διανοιχθείσα οδός με αρ. 2 και αρχή την οδό του ορίου σχεδίου πόλης της περιοχής και τέλος την οδό Ιωνίας σε οδό «ΣΙΚΕΛΙΑΣ».
Γ. η διανοιχθείσα οδός με αρ. 3 και αρχή την συμβολή των οδών Ηρώδου Αττικού και Ήρας  κα τέλος την οδό Ιωνίας σε οδό «ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ».
Δ. η διανοιχθείσα οδός με αρ. 4 μεταξύ των Ο.Τ. 700 και 701 σε οδό «ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ».
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   2/11/2018.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 26-03-2018
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ