Σχετικά με την έκδοση αποφάσεων που αφορούν την άσκηση υπαίθριου εμπορίου, την λειτουργία Εμποροπανη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ           

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

    Από το Πρακτικό 2/20-03-2018 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

                                                                 Αριθμός Απόφασης  12/2018

 ΘΕΜΑ 4o Η.Δ.: Σχετικά με την έκδοση αποφάσεων που αφορούν την άσκηση υπαίθριου εμπορίου, την λειτουργία Εμποροπανηγύρεων, Χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων Δήμου Κορινθίων.

 Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, σήμερα την  20 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε για πρώτη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 9436/16-03-2018 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ

                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου

1.  Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη

2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου

2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου

3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου

3. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου

 

4.  Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου

5.    Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου

6.  Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου

7.  Τσολάκου Μαρία του Χρήστου

4. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα

 

 

 

 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου   και για το  ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι με την υπ΄  αριθμ. 30/2017 απόφαση μας είχαμε εισηγηθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τον καθορισμό των τμημάτων των κοινοχρήστων χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν – παραχωρηθούν  για θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου, λειτουργία Χριστουγεννιάτικων – Πασχαλινών αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, εκθέσεις κ.α.).

Επίσης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

«Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπ’ όψη:

1.          Τις  διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’)

2.           Το άρθρο 79 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’)

3.           Την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 ή την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010

4.           Την Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας 30/13-06-2017

5.           Τα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας για τους προτεινόμενους χώρους σύμφωνα με την απόφαση της Κοινότητας Κορίνθου 30/13-06-2017 τα οποία και σας αποστέλλουμε .

Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας  σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης πρότεινε εναλλακτικά

       – για Λούνα Παρκ, Εκθέσεις, Τσίρκο την θέση (σχέδιο 12) στην περιοχή της Ποσειδώνιας

       – Για μικροπωλητές την θέση (σχέδιο 7) στην περιοχή της Ποσειδώνιας

Οι δύο από τις τρεις προτεινόμενες θέσεις για καντίνες  σύμφωνα με την ΑΔΚΚ 30/13-06-2017, για τις οποίες οι συνεργαζόμενες Υπηρεσίες Τεχνική και Τοπικής Ανάπτυξης, δεν έχουμε  βρει εναλλακτικές  κατάλληλες θέσεις  είναι αυτή της καντίνας στην θέση μπαζώματα Αγίου Νικολάου  και αυτή της καντίνας στην θέση Τέρμα περιοχής Ποσειδωνίας.

Σας αποστέλλουμε όλα τα σχέδια που αφορούν τις προτεινόμενες θέσεις και σας γνωρίζουμε  ότι με τα δώδεκα (12) σχέδια που συνέταξε τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, έχουν σημανθεί όλοι οι υπόλοιποι προτεινόμενοι χώροι σύμφωνα με την ΑΔΚΚ 30/13-06-2017.

Παρακαλούμε  για την λήψη γνωμοδοτικής Απόφασης για την χωροθέτηση υπαίθριων δραστηριοτήτων ,στάσιμου εμπορίου εκθέσεων και αγορών προκειμένου να προβούμε σε δικές μας ενέργειες».

 Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Γνωμοδοτεί τον καθορισμό των τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν – παραχωρηθούν για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου, την λειτουργία Εμποροπανηγύρεων, Χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, τροποποιώντας την υπ΄ αριθμ. 30/2017 απόφασή της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου η οποία διαμορφώνεται ως  εξής:

Κάρβουνα: Δύο (2)  θέσεις για (τρεις ημέρες το έτος)

Γ. Παπανδρέου μετά τον κυκλικό κόμβο μια (1) θέση

Εθνικής Αντίστασης -  Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη (Περιβολάκια) μια (1) θέση

Καλαμπόκι – κάστανα: Οκτώ (8 ) θέσεις

Μ. Αλεξάνδρου (2 θέσεις)

Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη  (Περιβολάκια) μια (1) θέση

Άγιος Νικόλαος μια (1) θέση

Πλατεία Ηλιοπούλου Συνοικισμός μια (1) θέση

Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (2 θέσεις)

Εθνικής Αντίστασης και Πυλαρινού μια (1) θέση

Λουκουμάδες: Δύο (2) θέσεις

Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη (Περιβολάκια) μια (1) θέση

Πλατεία Ηλιοπούλου Συνοικισμός μια (1) θέση

Μπιζού : τρεις (3) θέσεις ως εξής:

Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου μια (1) θέση

Μ. Αλεξάνδρου δύο (2) θέσεις

Χαρταετούς: δύο (2) θέσεις

Ποσειδωνία (1 θέση)

Νεκροταφείο Ζωοδόχου Πηγής μια (1) θέση

Οι ανωτέρω θέσεις παραχωρούνται για δύο ημέρες, εντός του έτους

Καντίνες: 

Τέρμα περιοχής Καλάμια μια (1) θέση

Είδη λαϊκής τέχνης – Ξύλινα βαρέλια:

Στο 80 χλμ Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου μια (1) θέση για τρεις μήνες

Πρωτογενή προϊόντα (αυγά, άνθη, ελιές, μέλι, ξηροί καρποί, όσπρια, οπωροκηπευτικά, πουλερικά, αλιευτικά κ.α.) σύμφωνα με άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4264/2014 τηρουμένου του άρθρου 17 του 4264/2014:

 Άγιος Νικόλαος μια (1) θέση.

Νεκροταφείο Ζωοδόχου Πηγής για άνθη την Μεγάλη εβδομάδα μια (1) θέση.

Νεκροταφείο Αγίου Σπυρίδωνα (θέση 1) για άνθη την Μεγάλη εβδομάδα μια (1) θέση.

Εκθέσεις εικαστικών τεχνών (ζωγραφικής, βιβλίου κ.λ.π)

Μ. Αλεξάνδρου (1 θέση).

Χρήση Κ.Χ. για Λουνα Παρκ, Τσίρκο και λοιπά θεάματα:

Η παραχώρηση χώρου σε Λούνα – Πάρκ, Τσίρκο, παγοδρόμιο και λοιπές επιχειρήσεις θεαμάτων.

Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου παγοδρόμιο μια (1) θέση.

Ποσειδωνία Ο.Τ. 532 ΚΑΕΚ 2805535509001 Λούνα – Πάρκ, Τσίρκο και λοιπές επιχειρήσεις θεαμάτων μια (1) θέση.

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   2/12/2018.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κόρινθος, 26-03-2018

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ