Ανάκληση της υπ΄ αριθμ.10/2016 απόφασή μας και λήψη νέας περί Ονοματοδοσίας της ανωνύμου οδού όπισθε

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                      
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
     Από το Πρακτικό 2/20-03-2018 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής                                              Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                                 Αριθμός Απόφασης  13/2018
ΘΕΜΑ 5o Η.Δ.: Ανάκληση της υπ΄ αριθμ.10/2016 απόφασή μας και λήψη νέας περί Ονοματοδοσίας της ανωνύμου οδού όπισθεν της οδού ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου».
 Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, σήμερα την  20 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε για πρώτη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 9436/16-03-2018 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1.  Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5.   Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
6. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
7. Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
4. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
 
 
 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου   και για το  ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου τα κατωτέρω:
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14. αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. είναι μεταξύ άλλων και η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3463/06 “Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών”, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12:
“Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής.
Επίσης σύμφωνα το άρθρο 213 του ν. 3463/06, οι  κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται να ανέχονται την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων, για την κυκλοφορία και την ονοματοθεσία οδών και πλατειών, καθώς και τη στήριξη  φωτιστικών σωμάτων.
 Με την υπ΄ αριθμ. 10/2016 απόφαση μας είχαμε εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ονομασία οδού στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης της περιοχής «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ» Κορίνθου, μεταξύ των Ο.Τ. 751 και Ο.Τ. 749 όπως ακριβώς αναφέρετε στο τοπογραφικό διάγραμμα, σε οδό «ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ», επειδή στην ανωτέρω περιοχή βρίσκεται ο Ιερός Ναός Ταξιαρχών όπου και καταλήγει η ανωτέρω οδός αντί των Ο.Τ. 699,700,695,696, 698.
Επίσης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται κατόπιν κατόπιν της αρ. πρωτοκ. 59721/18-12-2015 αίτησης του κ. Ευθυμίου Λαζάρου του Σταύρου κατοίκου Κορίνθου με την οποία ζητείται, η ονοματοδοσία της ανωνύμου οδού όπισθεν της οδού ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ στην «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» της Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
Κατόπιν γενομένης  αυτοψίας της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι η προαναφερόμενη ανώνυμη οδός μεταξύ των Ο.Τ. 699,700,695,696,698 του σχεδίου πόλης της «Μπαθαρίστρας» άρχεται δυτικώς από την ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ και με κατεύθυνση προς ανατολικά καταλήγει σε διαμορφωμένη πλατεία (βλ συνημμένο απόσπασμα GOOGLE).
Προτείνεται  να δοθεί από τη Δημοτική Αρχή  ονομασία στην προαναφερόμενη οδό με απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου.
Η παρούσα αποστέλλεται στο Συμβούλιο της Δ.Κ. Κορίνθου για διαμόρφωση πρότασης προκειμένου να εισηγηθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων προς το Δ.Σ. για λήψη απόφασης».
 Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14., του άρθρου 8 του ν. 3463/06 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12, του άρθρου 213 του ν. 3463/06
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Ανακαλεί την υπ΄ αριθμ. 10/2016 απόφαση περί αιτήματος Ευθυμίου Λαζάρου για ονοματοδοσία της ανωνύμου οδού όπισθεν της οδού ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ  στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου»  και
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, την ονομασία της οδού στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης της περιοχής «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ» Κορίνθου, μεταξύ των Ο.Τ.  699,700,695,696,698 όπως ακριβώς αναφέρετε στο τοπογραφικό διάγραμμα, σεοδό Ταξιαρχών, επειδή στην ανωτέρω περιοχή βρίσκεται ο Ιερός Ναός Ταξιαρχών όπου και καταλήγει η ανωτέρω οδός.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   2/13/2018.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 26-03-2018
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment