Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έργου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/28.03.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 131/2018
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ –ΛΕΧΑΙΟΥ»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10468/23-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Παππάς Αντώνιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 1ου ΘΗΔ
7.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
20.    Πανταζής Βασίλειος,
21.    Κορδώσης Χρήστος,
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ
2. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
4. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ και αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
 5. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
6. Σούκουλης Ανδρέας
7. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
8. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ –ΛΕΧΑΙΟΥ», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
 
1.   την αριθ. 49/2017 μελέτη της Τ.Υ του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου», προϋπολογισμού 70.000,00 €
2.  την υπ’ αριθ. 22/267/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου
3.       τα από 21.09.2017 και 17.10.2017 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
4.  τις υπ’ αριθ. 22/330/2017 και 29/397/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης των πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση εκτέλεσης του εν θέματι έργου για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της σχετικής δημοπρασίας κατά την οποία μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.».
5.  το υπ’ αριθ. πρωτ. 3123/2018 συμφωνητικό εργασιών μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού και της ανάδοχης εταιρίας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.».
6.       τον 1ο ΑΠΕ του έργου με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, ποσού 30.799,78 € με το ΦΠΑ
7.  την από 14-03-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:   
<<Η εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 3123/2018 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 49/2017 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων με διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων στο εν εξελίξει έργο, που κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών και την απορρόφηση των απροβλέπτων.
Ο 1ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.
Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο.>> .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τον 1ο ΑΠΕ του έργου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις των Νόμων 1418/1984, 3669/2008 και 4412/2016, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΆΣΣΟΥ -ΛΕΧΑΙΟΥ» ποσού 30.799,78 €με το ΦΠΑ, εργολαβίας της «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», ο οποίος έχει συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 49/2017 μελέτη και θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, επίσης. 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 131 / 2018.
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 04 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης