Αίτημα, καταβολής σε δόσεις (με προκ/λη 30%) για κοινόχρηστο χώρο έτους 2018, επιχειρήσεων του Δήμου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/28.03.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 132/2018
 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Αίτημα, καταβολής σε δόσεις (με προκ/λη 30%) για κοινόχρηστο χώρο έτους 2018, επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10468/23-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Παππάς Αντώνιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 1ου ΘΗΔ
7.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
20.    Πανταζής Βασίλειος,
21.    Κορδώσης Χρήστος,
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ
2. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
4. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ  και αποχώρησε πριν την έναρξη των Θεμάτων ΗΔ
 5. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΕΗΔ
6. Σούκουλης Ανδρέας
7. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
8. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα, καταβολής σε δόσεις (με προκ/λη 30%) για κοινόχρηστο χώρο έτους 2018, επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 10283/22-3-2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
 
<< Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4257/2014 είναι δυνατή η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις και εφόσον καταβληθεί ποσοστό επί του ετήσιου τέλους με 30% προκαταβολή της οφειλής και δόσεις για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού για τον κάθε αιτούντα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι είναι οι εξής :
1) ΜΠΕΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                   (αρ. π. 564/04-1-2018)
2) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                              (αρ. π. 1990/15-1-2018)
3) ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΙΡΙΔΩΝΑΣ                                       (αρ. π. 1187/09-1-2018)
4) ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                       (αρ. π. 1571/11-1-2018)
5) ΜΠΟΥΡΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                              (αρ. π. 1968/15-1-2018)
6) ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΑΝΝΑ                                        (αρ. π.1639/12-1-2018)
7) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ                                       (αρ. π. 2236/16-1-2018)
8) ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                (αρ. π. 2726/22-1-2018)
9) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ                                          (αρ. π. 566/04- 1-2018)
10)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                       (αρ. π. 1967/15-1-2018
11)ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.- mojo                      (αρ. π.5575/13-2-2018)
12)ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ E.Ε – NOY                      (αρ. π.9955/20-3-2018)
13)ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                               (αρ.π. 1569/11 -1-2018)
14)ΜΟΥΤΣΟΣ -ΠΕΤΡΟΥ-ΓΚΟΤΖΗΣ ΟΕ                   (αρ.π. 1775/ 12-1-2018)
15)ΚΑΡΝΕΖΗ ΕΛΕΝΗ                                               (αρ.π 1346/ 10-1-2018)
16)ΚΑΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ                       (αρ. π. 1976/15-1-2018)
17)ΑΣΛΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ                                        (αρ. π. 2719/22-1-2018)
18)ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ ΟΕ                                                 (αρ. π. 1971/15-1-2018)
19)ΑΘ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑΟΕ                         (αρ. π. 1186/09-1-2018)
20) Γ. ΜΠΟΥΓΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ                                        (αρ. π.1771/12-01-2018)
21) ΓΚΑΤΖΟΥ ΝΤΟΝΙΚΑ                                             (αρ.π. 1512/11-01-2018)
22) ΝΤΕΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ                                              (αρ.π. 3058/23-01-2018)
23)ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ             (αρ. π.9509/19-3-2018)
24)DEL MAR ΟΕ                                                        (αρ.π. 2458/18-01-2018)
25)ΓΔΥΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ                                             (αρ.π.1376/10-01-2018)
26)Π.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-Δ.ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣΟΕ (αρ.π.2861/22-01-2018)
27)ILK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΕΠΕ                                  (αρ.π. 2476/18-01-2018)
28)ALHYSA ARDJAΝ                                                   (αρ.π. 2111/16-01-2018)
29)ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ-ΠΑΡΛΑΜΑΣΕΠΕ                       (αρ.π. 1770/12-01-2018)
30)ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                    (αρ.π. 2475/18-01-2018)
31)ΚΟΥΣΚΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                  (αρ.π. 2478/18-01-2018)
32)ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                      (αρ.π. 1916/15-1-2018)
33)ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                (αρ.π. 2114/16-01-2018)
34)ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                        (αρ. π. 2560/18-1-2018)
35) ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                                          (αρ. π. 2866/22-1-2018)
36) ΔΕΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε.Ε                                         (αρ. π.1965/15-1-2018)
37)ΚΙΝΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                              (αρ. π.1018/09-1-2018)
38)ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                            (αρ. π. 3057/23-1-2018)
39)ΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                (αρ.π.1190/9/3-1-2018)
40)ΖΩΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                         (αρ. π.1638/12-01-2018)
41)ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                           (αρ. π.1778/12-01-2018)
42)ΓΚΟΥΛΕΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ                                        (αρ.π. 3541/26-1-2018)
43)ΓΙΓΑΝΤΕΣ Ο.Ε.                                                      (αρ.π.1360/10-01-2018)
44)ΕΛ. ΦΡΙΓΓΕΛΗΣ κ’ ΣΙΑ Ε.Ε.                                  (αρ.π.9954/20 -03-2018)
45)ΤΣΕΛΩΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ                                              (αρ.π. 3537/26-1-2018)
46)Α. ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ-Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ                  (αρ.π. 9251/15-3-2018)
47)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                 (αρ. π.9668/19-3-2018)
48)ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ                 (αρ. π.2698/19-1-2018)
 
 Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
 
Ν’ αποφασίσει για την χορήγηση ή μη της τμηματικής καταβολής του τέλους κοινοχρήστων χώρων των ανωτέρω επιχειρήσεων».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν 4257/2014
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την καταβολή του αναλογούντος τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων εντός του έτους 2018, σε ισόποσες δόσεις και εφόσον καταβληθεί προκαταβολή σε ποσοστό 30% επί του ετήσιου τέλους, για επιχειρήσεις σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .
 
1)       της κας ΜΠΕΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 30,00τ.μ στην οδό Ερμού 39.
2)       της κας ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 21,12τ.μ στην οδό Δαμασκηνού 34 και Βησσαρίωνος.
3)       του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 35,00τ.μ επί της οδού Ερμού 43.
4)       της κας ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 10,00τ.μ επί της οδού Περιάνδρου 21.
5)       της εταιρείας ΜΠΟΥΡΕΚΑΣ Χ. κ’ ΣΙΑ Ο.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 14,00τ.μ επί της οδού Πυλαρινού 83-85.
6)       της κας ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΑΝΝΑΣγια την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στο μανάβικό της εμβαδού 15,00τ.μ στην οδό Περιάνδρου 29.
7)       του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 24,10τ.μ επί της οδού Γ. Παπανδρέου 22.
8)       του κ. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 41,00.μ επί της οδού Δαμασκηνού 41.
9)       της κας ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 20,95τ.μ επί της οδού Ερμού 55.
10)   του κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 30,00τ.μ επί της οδού Δαμασκηνού 41 κ’ Ερμού.
11)   της εταιρείας Θ. ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 64,20τ.μ επί της οδού Δαμασκηνού 51.
12)   της εταιρείας Θ. ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 89,65.μ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου (παραλία Καλάμια).
13)   του κ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 5,00.μ επί της οδού Απ. Παύλου 69.
14)   της εταιρείας ΜΟΥΤΣΟΣ – ΠΕΤΡΟΥ – ΓΚΟΤΖΗΣ Ο.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 65,55τ.μ επί της οδού Κολοκοτρώνη 3.
15)   της κας ΚΑΡΝΕΖΗ ΕΛΕΝΗΣ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 13,44τ.μ επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 19.
16)   της εταιρείας ΚΑΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 150,00τ.μ επί της οδού Σίνα & Μ. Αλεξάνδρου.
17)   του κ. ΑΣΛΑΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 9,30τ.μ επί της οδού Κολοκοτρώνη 2.
18)   της εταιρείας Ν.Ε. ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ Ο.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 57,50.μ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 15.
19)   της εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ κ’ ΣΙΑ Ο.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 63,75τ.μ επί της οδού Δαμασκηνού 47 (έναντι στην πλατεία) .
20)   της εταιρείας Γ. ΜΠΟΥΓΑΔΗΣ κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 106,96τ.μ επί της οδού Σίνα 101 και Μ. Αλεξάνδρου.
21)   της κας ΓΚΑΤΖΟΥ ΝΤΟΝΙΚΑ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 5,00τ.μ επί της οδού Δερβενακίων 29.
22)   της εταιρείας ΝΤΕΜΟΣ κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 14,00τ.μ επί της οδού Δερβενακίων 1.
23)   της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 86,00τ.μ επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 14 & Πυλαρινού.
24)   της εταιρείας CAFÉ DELMARO.E. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 105,20τ.μ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου & Γ. Παπανδρέου (καλάμια).
25)   του κ. ΓΔΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 70,25τ.μ στην Αρχ. Κόρινθο.
26)   της εταιρείας Π. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ Ο.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 21,00τ.μ επί της οδού Πυλαρινού 68.
27)   της εταιρείας ILK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 10,00τ.μ. επί της οδού Πυλαρινού 56.
28)   της κας ARDJANALHYSAγια την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 18,90τ.μ επί της οδού Κύπρου 96.
29)   της εταιρείας ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ – ΠΑΡΛΑΜΑΣ Ε.Π.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 17,00.μ επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 21.
30)   του κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 18,00.μ επί της οδού Πυλαρινού 59.
31)   του κ. ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 16,50τ.μ επί της οδού Κολοκοτρώνη 27.
32)   της κας ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 144,80.μ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 3 .
33)   του κ. ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 25,00.μ στην Αρχ. Κόρινθο.
34)   του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 10,00.μ επί της οδού Αγ. Γεωργίου 95 πλατεία Ι. Ανδρέου.
35)   του κ. ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 10,00.μ επί της οδού Κροκιδά & Σίνα.
36)   της εταιρείας ΔΕΔΕΣ – ΜΕΛΕΤΗΣ Ε.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 14,40.μ επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 12.
37)   του κ. ΚΙΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 12,00.μ επί της οδού Κύπρου 76.
38)   του κ. ΣΟΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 38,86.μ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 3.
39)   του κ. ΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 42,15.μ στην Αρχ. Κόρινθο.
40)   της κας ΖΩΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στο μανάβικό της εμβαδού 2,00.μ επί της οδού Κολιάτσου 26Α & Δερβενακίων    .
41)   της εταιρείας ΑΦΟΙ Α. κ’ Χ. ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ Ο.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 87,65.μ επί της οδού Δαμασκηνού 51 & Κολοκοτρώνη 1.
 
42)   του κ. ΓΚΟΥΛΕΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 4,00.μ επί της οδού Απ. Παύλου 28.
43)   της εταιρείας ΓΙΓΑΝΤΕΣ Ο.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 19,47.μ επί της οδού Κολιάτσου & Κολοκοτρώνη.
44)   της εταιρείας ΕΛ. ΦΡΙΓΓΕΛΗΣ κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 11,90.μ επί της οδού Κολοκοτρώνη 9.
45)   της εταιρείας ΤΣΕΛΩΝΗ κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 80,00.μ επί της οδού Δαμασκηνού 43.
46)   της εταιρείας Α. ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ – Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 10,00.μ επί της οδού Περιάνδρου 12.
47)   της κας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 47,40.μ επί της οδού Δαμασκηνού 41 (πλατεία Ελ. Βενιζέλου).
48)    της εταιρείας ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ κ’ ΣΙΑ Ο.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 45,80.μ επί της οδού Κολοκοτρώνη 5.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 132 / 2018.
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 – 04 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης